Antabus®

brusetabletter 400 mg

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Antabus® 400 mg, brusetabletter  

Disulfiram  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inder du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Antabus
 3. Sådan skal du tage Antabus
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Antabus er et middel mod afhængighed af alkohol. 

 

Antabus ændrer omsætningen af alkohol i kroppen, så der kommer ubehagelige virkninger, hvis du drikker alkohol. 

 

Du skal tage Antabus mod alkoholisme. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Antabus

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvsining og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Antabus

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for disulfiram eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis du har en alvorlig hjertesygdom.
 • hvis du har for højt blodtryk.
 • hvis du har en alvorlig sindslidelse.
 • hvis du har en hjernelidelse eller, har følger derefter.

Du må ikke drikke alkohol, når du tager Antabus. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Antabus, hvis du 

 • har en lever- eller nyresygdom.
 • tidligere har haft en sindslidelse.
 • har diabetes.
 • har epilepsi.
 • har for højt stofskifte.
 • har for lavt stofskifte.
 • har en kronisk lungesygdom.
 • har kontakteksem udløst af gummi.

Du må ikke drikke alkohol under behandlingen og i 14 dage efter, behandlingen er stoppet. 

ADVARSEL!

Antabus ændrer omsætningen af alkohol i kroppen. Du får en meget ubehagelig reaktion, hvis du drik- ker alkohol, mens du tager Antabus. Det drejer sig om hovedpine, ansigtsrødme, hurtig puls og hurtig vejrtrækning, hjertebanken, kvalme, opkastning, bleghed, lavt blodtryk og svimmelhed. I alvorlige tilfælde besvimelse (kollaps). Reaktionen kan være forskellig fra gang til gang. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 

Kontakt straks lægen, hvis du får 

 • appetitløshed, træthed, utilpashed, opkastning, feber, kløe, gulsot, mørkfarvet urin, lys afføring. Det kan være tegn på leverbetændelse.

Vær opmærksom på følgende

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøve- kontrol, at du er i behandling med Antabus. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
 

Inden du starter behandlingen med Antabus, og så længe du får Antabus, skal du have undersøgt blodet regelmæssigt. Tal med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Antabus

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med din læge, hvis du tager 

 • medicin mod betændelse (metronidazol).
 • blodfortyndende medicin (warfarin).
 • medicin mod epilepsi (phenytoin).
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin, isoniazid).
 • medicin mod astma (theophyllin).
 • visse midler mod angst og uro af typen benzodiazepiner (f.eks. chlordiazepoxid, diazepam og temazepam).
 • medicin mod for meget mavesyre.
 • jerntilskud (jernsalte).

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. 

Brug af Antabus sammen med mad og drikke

Du må ikke drikke alkohol under behandlingen og i 14 dage efter, at behandlingen er stoppet.
Vær opmærksom på, at fødevarer, der indeholder alkohol selv i meget små mængder, kan give ubehagelige virkninger. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Antabus. Tal med lægen.
 

Amning
Antabus går over i modermælken.
Hvis du ammer, må du kun tage Antabus efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Antabus kan give bivirkninger som døsighed og søvnighed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Antabus

Tag altid Antabus nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal opløse brusetabletterne i ½ glas vand. Lad blandingen bruse af og rør rundt, før du drikker den. 

 

Du skal helst tage Antabus om morgenen. Hvis dette forårsager træthed, kan dosis tages om aftenen. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Startdosis: 

200-400 mg 2-3 gange om ugen. 

 

Vedligeholdelsesdosis: 

100-200 mg daglig eller 600-800 mg 2 gange ugentlig. 

Følg altid lægens anvisning. 

 

Antabus fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine brusetabletter til alle de anførte doseringer. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Antabus brusetabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Antabus brusetabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering er opkastning, hovedpine, ligegyldighed, blodtryksfald, hurtig puls, usikre og urolige bevægelser, irritabilitet, urolig adfærd, hallucinationer og sindslidelser. Kan føre til bevidsthedstab og kramper. 

Hvis du har glemt at tage Antabus

Hvis du har glemt at tage Antabus, skal du tage næste dosis som planlagt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Antabus

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Antabus kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.
 • Sindslidelser, der kan minde om skizofreni, eller som giver en akut forvirringstilstand. Kontakt læge.
 • Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven. Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Appetitløshed, træthed, utilpashed, opkastning, feber, kløe, gulsot, mørkfarvet urin og lys afføring pga. leverskade. Kan føre til leversvigt. Kontakt straks læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger:
Forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter. 

 • Opstemthed (manisk). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Søvnighed, træthed, hovedpine.
 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Smerter i øverste del af maven.
 • Dårlig ånde, metalsmag i munden, diarré, kvalme, opkastning.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Allergiske hudreaktioner med kløe og/eller udslæt, aknelignende udslæt.
 • Overfølsomhed.
 • Nedsat sexlyst eller - funktion.
 • Impotens eller andre seksuelle problemer.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Vrangforestillinger, evt. forfølgelsesvanvid (paranoia). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt straks læge.
 • Ændret følesans. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Antabus kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerhe- den af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Opbevares under 25 °C. 

 

Opbevares i original beholder tæt lukket for at beskytte mod fugt. 

Tag ikke Antabus efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Antabus indeholder:

Aktivt stof: Disulfiram. Hver brusetablet indeholder 400 mg disulfiram. 

Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, povidon, vinsyre, natriumhydrogencarbonat, talcum, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Antabus er en hvid, flad tablet med krydskærv og præget CJ. 

 

Pakningsstørrelse 

Antabus fås i en pakningsstørrelse á 50 bruse- tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V. 

 

Antabus® er et registreret varemærke, der tilhører Actavis Group hf. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...