Differin

creme 1 mg/g

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

DIFFERIN® 1 mg/g creme 

Adapalen 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Differin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Differin.
 3. Sådan skal du bruge Differin.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Differin er et retinoid-lignende stof med antiinflammatorisk virkning, som bruges mod akne.
 • Differin virker ved at normalisere huden og dannelsen af mikrokomedoner, som er skyld i akne og hæmmer betændelse i huden.
 • Du kan bruge Differin til behandling af bumser (acne vulgaris) med betændelse og mange hudorme.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning op oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Differin

Brug ikke Differin

 • hvis du er allergisk over for adapalen, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Differin (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotektspersonalet, før du bruger Differin 

 • Hvis du får en reaktion, som tyder på følsomhed eller alvorlig irritation, bør du i de tilfælde anvende Differin mindre hyppigt eller holde op med at bruge den midlertidigt til symptomerne er forsvundet.
  Det kan være nødvendigt, at stoppe behandlingen helt.
 • Differin ikke må komme i øjne, mund, næsebor eller slimhinder.
  Kommer Differin i øjnene, skal du omgående skylle øjnene med lunkent vand.
 • Hvis du har beskadiget hud (sår og hudafskrabninger), solskoldet hud, hudområder med eksem eller hvis du har udbredt svær akne, må du ikke bruge Differin.
 • Du skal udsætte dig selv for mindst muligt sollys og solarium, når du bruger Differin. Brug beskyttende påklædning og solcreme med høj beskyttelsesfaktor på de hudområder, der ikke kan undgå at blive udsat for sollys.

Brug af anden medicin sammen med Differin

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
 • Anden medicin til behandling af akne eller eksem (f.eks. tretinoin, isotretinoin, acitretin, alitretinoin). Du må gerne bruge kutane aknebehandlinger som fx. opløsninger af erythromycin (indtil 4 %), clindamycinfosfat (1 % som base) eller benzoylperoxid vandbaseret cremer (indtil 10 %), til anvendelse om morgenen og Differin om aftenen. Dette gælder dog ikke for andre retinoider eller stoffer med samme virkning.

 

Da Differin kan virke mildt lokalirriterende, kan samtidig brug af peelingmidler, rensecreme med slibekorn og lignende, stærkt udtørrende midler, sammentrækkende midler (astringerende) eller lokal irriterende produkter (aromatiske og alkoholiske midler), muligvis givet en øget irriterende virkning. 

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Graviditet: 

 • Du må ikke bruge Differin, hvis du er gravid.
 • Hvis du bliver gravid, mens du bruger Differin, skal du stoppe behandlingen.

Amning:  

 • Du kan bruge Differin, selvom du ammer.
 • For at undgå at barnet kommer i kontakt med lægemidlet, bør Differin ikke bruges på brystet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Differin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Differin indeholder indholdsstoffer, hvor advarsel er påkrævet

 • Denne medicin indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216) der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. Sådan skal du bruge Differin

Brug altid Differin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

Smør Differin i et tyndt lag på den angrebne hud 1 gang daglig ved sengetid. 

 

Ælder:  

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn og unge over 12 år:  

Smør Differin i et tyndt lag på den angrebne hud 1 gang dagligt ved sengetid. 

 

Brug til børn under 12 år:  

Sikkerheden og virkning af Differin til børn under 12 år er ikke undersøgt. Det anbefales ikke at bruge Differin. 

Brugervejledning:

 • Vask huden og hænderne før du bruger Differin.
 • Huden skal være tør, før du smører Differin på.
 • Smør Differin på i et tyndt lag.
 • Undgå at få Differin i øjne, mund, næsebor og slimhinder.
 • Differin er udelukkende beregnet til brug på huden. Du må ikke indtage Differin.
 • Vask hænderne efter brug.

Hvis du har brugt for meget Differin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Differin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Du vil ikke opnå et hurtigere eller bedre resultat, hvis du bruger for meget Differin. I stedet kan du få udtalt rødme, afskalning og ubehag. 

Hvis du holder op med at bruge Differin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • tør hud.
 • hudirritation.
 • brændende fornemmelse i huden.
 • rødmen af huden (erytem).

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • lokal hududslæt (kontaktdermatitis).
 • hudgener.
 • solskoldning.
 • kløe i huden (pruritus).
 • afskalning af huden (exfoliation).
 • blusse op af akne.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • allergisk kontakteksem.
 • smerte eller hævelse af huden.
 • irritation, rødme, kløe eller hævelse af øjenlåg.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket.
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Differin utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Differin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Differin over 25 °C.
 • Opbevar ikke Differin i køleskab.
 • Frys ikke Differin, og udsæt det ikke for frost.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Differin 1 mg/g creme indeholder:

Aktivt stof: 

Adapalen 1 mg/g  

Øvrige indholdsstoffer: Cyklometikon, squalan, methylglukose sesquistearat, PEG-20 methylglukose sesquistearat, glycerol, phenoxyethanol, carbomer, methylparahydroxybenzoat (E218), dinatriumedetat, propylparahydroxybenzoat (E216), natriumhydroxid og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Differin creme er blank og hvid 

 

Differin fås i:  

Differin 1 mg/g i pakninger med 60 g. 

 

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ  

 

I Danmark markedsføres Differin også som Redap. 


For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2017  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...