Promixin®

pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Promixin® 1.000.000 IE pulver til opløsning til nebulisator  

Colistimethatnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Promixin
 3. Sådan skal du tage Promixin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Promixin indeholder colistimethatnatrium og gives som en inhalation til behandling af kroniske infektioner i lungerne hos børn og voksne med cystisk fibrose. Promixin anvendes, når disse infektioner skyldes en bestemt bakterie, der kaldes Pseudomonas aeruginosa

 

Dette er en meget almindelig bakterie, som inficerer lungerne hos næsten alle patienter med cystisk fibrose på et eller andet tidspunkt i deres liv. Hvis infektionen ikke kontrolleres tilstrækkeligt, vil den fortsætte med at beskadige lungerne og give flere problemer. 

 

Promixin opløses i sterilt saltvand eller sterilt vand og suges (inhaleres) derefter ned i lungerne, så mere af antibiotikummet kan ramme de bakterier, der forårsager infektionen. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Promixin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Promixin:

 • hvis du er allergisk over for colistimethatnatrium, colistin eller andre polymyxiner.

Gå til lægen, inden du begynder at tage Promixin, hvis dette punkt gør sig gældende for dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Promixin. 

Vær ekstra forsigtig med at tage Promixin og fortæl din læge, hvis:

 • Du har eller har haft nyreproblemer.
 • Du lider af myasthenia gravis (en sjælden sygdom, hvor musklerne er meget svage og hurtigt bliver trætte).
 • Du lider af porphyria (en sjælden stofskiftesygdom, som nogle mennesker er født med).
 • Du har astma.

Giv din læge besked, hvis et eller flere af disse punkter gør sig gældende for dig

Børn

Hos for tidligt fødte og nyfødte spædbørn skal der udvises særlig forsigtighed ved anvendelse af Promixin, da nyrerne endnu ikke er fuldt udviklede. 

Brug af anden medicin sammen med Promixin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 


Disse lægemidler kan måske hæmme virkningen af Promixin 

 • Lægemidler, der kan påvirke, hvordan nyrerne fungerer. Hvis sådanne lægemidler tages samtidig med Promixin, kan det øge risikoen for skade på nyrerne.
 • Lægemidler, der kan påvirke nervesystemet. Hvis sådanne lægemidler tages samtidig med Promixin, kan det øge risikoen for bivirkninger i nervesystemet.
 • Lægemidler, der kaldes muskelafslappende lægemidler og ofte bruges under fuld bedøvelse. Promixin kan øge virkningerne af disse lægemidler. Hvis du skal i fuld bedøvelse, skal du fortælle narkoselægen, at du er i behandling med Promixin.

 

Hvis du lider af myasthenia gravis og også tager andre typer af antibiotika, der kaldes makrolider (som f.eks. azithromycin, clarithromycin eller erythromycin) eller fluorquinoloner (som f.eks. ofloxacin, norfloxacin og ciprofloxacin), kan det betyde, at risikoen for muskelsvaghed og vejrtrækningsproblemer øges yderligere, hvis du tager Promixin. 

 

Det kan øge risikoen for bivirkninger, hvis du får colistimethatnatrium som en infusion samtidig med, at du får Promixin som en inhalation. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må ikke tage Promixin, hvis du er gravid eller forsøger at blive gravid. Promixin kan være skadeligt for dit ufødte barn. 

 

Amning 

Du må ikke amme, når du tager dette lægemiddel. Promixin kan passere ind i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Promixin kan medføre, at du føler dig svimmel, forvirret, eller at du får problemer med synet, for eksempel sløret syn. Hvis det sker, må du ikke føre motorkøretøj eller bruge værktøj eller maskiner. 

3. Sådan skal du tage Promixin

Tag altid Promixin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal tage din første dosis Promixin, når du er sammen med din læge eller sygeplejerske. 

 

Tag Promixin efter fysioterapi (hvis du behandles med fysioterapi). Det vil sikre, at dine lunger er frie, så Promixin kan virke effektivt. Hvis du også inhalerer andre lægemidler, vil din læge fortælle dig, hvilken rækkefølge de skal tages i. 

Den sædvanlige dosis er

Den sædvanlige dosis for voksne, unge og børn på 2 år og derover er 1-2 hætteglas 

(1-2 millioner enheder) to eller tre gange om dagen (maksimalt 6 millioner enheder dagligt). 

 

Den sædvanlige dosis til børn under 2 år er et halvt til 1 hætteglas (0,5-1 million enheder) to gange dagligt (maksimalt 2 millioner enheder dagligt). 

 

Din læge kan beslutte at justere dosis afhængigt af omstændighederne. 

 

Promixin inhaleres fra en anordning, der kaldes for en nebulisator. Promixin kan tages med anvendelse af et hvilket som helst nebulisatorsystem, der er beregnet til at føre antibiotika ned i lungerne i form af en tåge. 

Hvis Promixin anvendes med en konventionel nebulisator, skal der sørges for, at der er god ventilation i rummet. 

Sådan klargøres Promixin

Din læge eller sygeplejerske vil vise dig, hvordan man klargør og bruger Promixin sammen med nebulisatoren. 

 

Promixin skal først opløses med sterilt vand, sterilt 0,9 % saltvand eller med en blanding af sterilt vand og sterilt 0,9 % saltvand (halvt af hver) som beskrevet nedenfor, inden det kan fyldes i nebulisatoren og inhaleres.
De instruktioner, der leveres sammen med nebulisatoren, angiver den korrekte mængde væske, der skal tilsættes hætteglasset med Promixin

 

1) Find kanten på den røde plasttop nær pilen med teksten “FLIP UP”. Drej toppen en lille smule mod uret, mens hætteglasset holdes i den ene hånd, og plasttoppen holdes med den anden hånd. Sæt tommelfingeren under kanten og skub toppen op til cirka 90° (se billede 1). 

 

Promixin® 2care4 ApS, pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE 

 

2) Tag fat i plasttoppen som vist på billede 2 og træk det langsomt af (som et hængsel) til næsten 180°. 

 

Promixin® 2care4 ApS, pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE 

 

3) Drej hætteglasset, så plasttoppen vender mod dig. Træk plasttoppen nedad, mens du holder midt på toppen som vist, og drej den en smule mod højre (billede 3a) eller venstre, så metalforseglingen kun brydes på den ene side (billede 3b)

 

Promixin® 2care4 ApS, pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE 

 

4) Hold godt fast i hætteglasset, når metalforseglingen er brudt, og træk forseglingen af, så man kan se hele gummiproppen (billede 4). 

 

Promixin® 2care4 ApS, pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE 

 

5) Tag gummiproppen af hætteglasset med Promixin ved kun at holde på den udvendige kant af proppen og lægge den med bunden i vejret på en ren flade.
Tilsæt langsomt sterilt vand, sterilt 0,9 % saltvand eller sterilt vand og sterilt 0,9 % saltvand i hætteglasset (instruktionerne til nebulisatoren angiver den korrekte mængde væske, der skal tilsættes hætteglasset)

 

6) Sæt gummiproppen på igen og vend forsigtigt hætteglasset om to gange (billede 6). 

 

Promixin® 2care4 ApS, pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE 

 

7) Rul hætteglasset forsigtigt mellem begge hænder for at opløse alt Promixin-pulver, der ses i bunden og på siden af hætteglasset (billede 7). Ryst ikke hætteglasset for kraftigt, da det kan få opløsningen til at skumme. 

 

Promixin® 2care4 ApS, pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE 

 

8) Lad hætteglasset stå i 5-10 minutter, når det meste af pulveret er opløst, så eventuelt skum kan forsvinde og eventuelt resterende pulver kan opløses. Hæld opløsningen i nebulisatoren og inhalér det straks. 

 

Promixin® 2care4 ApS, pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE 

 

Sæt proppen i hætteglasset igen og opbevar hætteglasset eller kassér det. Opløsninger, der har været klargjort i mere end 24 timer, må ikke bruges. Se pkt. 5 ‘Opbevaring’ med instruktioner til opbevaring eller bortskaffelse af eventuel ubrugt Promixin. 

Hvis du har taget for meget Promixin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Promixin end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, (og du føler dig utilpas). 

 

Hvis du har taget for meget Promixin, kan følgende symptomer opstå: 

 • Uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser (kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112).
 • Muskelsvaghed.
 • Svimmelhed.
 • Forbigående følelsesløshed i ansigtet.
 • Taleforstyrrelser.
 • Svingende blodtryk med tendens til besvimelse.
 • Synsforstyrrelser.
 • Forvirring.
 • Psykoser/sindslidelser.
 • Nedsat nyrefunktion evt. med øget eller aftagende urinmængde.

Hvis du har glemt at tage Promixin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 


Hvis du snart skal tage den næste dosis Promixin, så spring den glemte dosis over. 

Hvis du holder op med at tage Promixin

Du må ikke standse behandlingen, medmindre din læge har sagt, at du kan. Din læge vil oplyse dig om, hvor længe din behandling skal vare. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/ astmalignende anfald/åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hoste.
 • Tæthed for brystet.

 

Hyppigheden er ikke kendt 

 • Ømhed i hals eller mund. Kan skyldes overfølsomhed.
 • Allergiske reaktioner f.eks. hududslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Uåbnede hætteglas med Promixin kræver ingen specielle opbevaringsbetingelser. 


Promixin indeholder ingen konserveringsmidler.
Når opløsninger med Promixin er klargjort, skal de helst anvendes straks. Hvis det ikke er muligt, må opløsningerne ikke opbevares i mere end 24 timer i køleskab.
Brug ikke opløsninger, der har været klargjort i mere end 24 timer. 


Tag ikke Promixin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Promixin indeholder:

 • Aktivt stof: 1 million internationale enheder (I.E.) colistimethatnatrium.

 

Hvert hætteglas indeholder 1 million internationale enheder (IE) colistimethatnatrium, som vejer cirka 80 milligram (mg). Der er ingen øvrige indholdsstoffer. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Promixin er et pulver til opløsning til nebulisator, der leveres som et hvidt til råhvidt pulver i et hætteglas. 

 

Pakningsstørrelser 

Promixin udleveres i pakninger med 30 hætteglas. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Promixin® er et registreret varemærke, der tilhører Profile Pharma Limited. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2017.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...