Metosyn®

salve 0,05%

Bioglan

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metosyn 0,05% salve  

Fluocinonid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Metosyn salve
 3. Sådan skal du bruge Metosyn salve
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Metosyn salve indeholder et stærkt binyrebarkhormon (kortikosteroid). 

Metosyn dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis. 

Du kan bruge Metosyn til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Metosyn salve

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning. 

Brug ikke Metosyn:

 • hvis du er allergisk over for fluocinonid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Metosyn salve (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har betændelse i huden, der skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet.
 • mod en betændelsesagtig hudsygdom med synlige blodkar på næse, kinder, pande og hage (rosacea).
 • mod bumser eller på områder med bumser.
 • betændelse med røde knopper omkring mund og næse (perioral dermatit).
 • sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper eller helvedesild).
 • hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Du bør ikke bruge Metosyn længere end aftalt med lægen. Dette gælder især hos børn.
 • Børn må ikke bruge lufttæt forbinding på det behandlede område. Behandling af børn må normalt ikke vare længere end 5 dage.
 • Hvis du undtagelsesvis bruger Metosyn i ansigtet, skal du undgå at få det i øjnene, eller at smøre det rundt om øjnene.
 • Du bør undgå lang tids brug på store hudområder og på den sarte hud i ansigt, armhuler, lysken, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
 • Du må ikke pludseligt stoppe med at bruge Metosyn, da det kan forværre Deres hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.

 

Kontakt lægen før du bruger Metosyn hvis: 

 • Du får irritation eller øget følsomhed af huden efter brug af Metosyn salve.
 • Der kommer betændelse i huden.
 • Barnet får fedme på kroppen, kuglerundt, rødt ansigt, striber på huden, især på maven.
 • Barnet ikke vokser eller tager normalt på i vægt.
 • Barnet får vedvarende hovedpine.

Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Metosyn i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Metosyn, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Metosyn. 

Brug af anden medicin sammen med Metosyn salve

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Du kan bruge Metosyn sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet
Du må kun bruge Metosyn salve efter lægens anvisning.
 

Amning
Du kan bruge Metosyn i korte perioder, selvom du ammer. Spørg lægen. Du må dog ikke bruge Metosyn på og omkring brystvorterne. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metosyn salve påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Metosyn indeholder stearylalkohol og propylenglycol, hvor advarsel er påkrævet

Metosyn salve indeholder stearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). Metosyn salve indeholder propylenglycol, der kan give irritation af huden.  

 

3. Sådan skal du bruge Metosyn salve

Brug altid Metosyn nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Dosering 

Voksne: Påsmør et tyndt lag 1-3 gange daglig. Gnid salven forsigtigt, men grundigt ind i huden. 

Hvis du skal bruge en forbinding, er det særlig vigtigt, at du renser huden omhyggeligt før påsmøring af salven. 

Brug til børn

Du må kun bruge Metosyn til børn efter lægens anvisning. Børn må normalt ikke bruge Metosyn længere end 5 dage, og børn må ikke bruge lufttæt forbinding. 

Hvis du har brugt for meget Metosyn salve

I sjældne tilfælde efter overdreven eller langvarig brug kan du få fedme af kroppen, kuglerundt, rødt ansigt, træthed, vægttab, farveforandringer af huden. Kontakt din læge. 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Metosyn, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at bruge Metosyn salve

Hvis du har glemt en dosis, påsmør den, så snart du kommer i tanke om det. 

Hvis du holder op med at bruge Metosyn salve

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Bivirkninger kommer især, hvis du bruger lufttæt forbinding og ved lang tids behandling. 

Alvorlige bivirkninger:

Hyppighed ikke kendt: 

 • Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
 • Øget fedt på maven og i nakken, kuglerundt, rødt ansigt, striber på huden, især på maven, tørst pga. sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse. Kontakt lægen.
 • Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
 • Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.
 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Tynd hud, som let går i stykker, udvidelse af de små blodkar i huden.

 

Hyppighed ikke kendt: 

 • Irritation af huden, små blødninger under huden, lyse eller brune pletter på huden, bumser, sløring af betændelse i huden, kontakteksem.
 • Der kan også komme brændende fornemmelse i huden, kløe, irritation, tørhed, betændelse i hårrødderne, uønsket hårvækst, betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit), opblødt og laset hud. Ny betændelse kan opstå på den behandlede hud, udslæt med små væskefyldte blærer, forværring af eksem ved ophør af behandlingen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Metosyn utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Metosyn efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metosyn 0,05% salve indeholder:

 • Aktivt stof: fluocinonid (0,5 mg/g).
 • Øvrige indholdsstoffer: citronsyre, monohydrat; Macrogol; 1, 2, 6-hexantriol; stearylalkohol; propylenglycol.

Udseende og pakningsstørrelser

50 g (aluminiumtub). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bioglan AB  

Box 50310 

20213 Malmö  

Sverige 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...