Synalar® 0,025 % med Chinoform

creme 0,25 + 30 mg/g

Bioglan

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Synalar® 0,025% med chinoform, creme  

Fluocinolonacetonid 0,25 mg/g + clioquinol 30 mg/g  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Synalar med chinoform
 3. Sådan skal du bruge Synalar med chinoform
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Synalar med chinoform indeholder et stærkt binyrebarkhormon (kortikosteroid), der dæmper hævelse og irritation. Synalar med chinoform indeholder desuden chinoform, der virker desinficerende og hæmmer vækst af bakterier og svampe. 

 

Du kan bruge Synalar med chinoform til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis, når huden også er betændt. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Synalar med chinoform

Lægen kan have foreskrvet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning. 

Brug ikke Synalar med chinoform hvis:

 • Du er allergisk over for fluocinolonacetonid, clioquinol, iod eller et af de øvrige indholdsstoffer i Synalar med chinoform (angivet i afsnit 6).
 • Du ikke har udslæt, eksem eller psoriasis, selvom der er betændelse i huden.

Brug ikke Synalar med chinoform mod:

 • En betændelsesagtig hudsygdom med synlige blodkar på næse, kinder, pande og hage (rosacea).
 • Bumser eller på områder med bumser.
 • Betændelse med røde knopper omkring mund og næse (perioral dermatit).
 • Sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper eller helvedesild).
 • Hudsygdomme hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Du bør ikke bruge Synalar med chinoform længere end aftalt med lægen. Dette gælder især hos børn.
 • Du bør undgå længerevarende brug på store hudområder og på den sarte hud i ansigt, armhuler, lysken, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
 • Børn bør ikke bruge lufttæt forbinding på det behandlede område.
 • Du må ikke pludselig stoppe med at bruge Synalar med chinoform, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
 • Hvis du undtagelsesvis bruger Synalar med chinoform i ansigtet skal du undgå at få det i øjnene eller at smøre det rundt om øjnene.

 

Kontakt lægen hvis: 

 • Du har været i behandling i 4 uger, da du ikke bør fortsætte behandlingen uden at lægen igen har set på din hudsygdom.
 • Du får irritation eller øget følsomhed af huden.
 • Der kommer betændelse i huden.
 • Barnet får fedme af kroppen, kuglerundt, rødt ansigt, striber på huden, især på maven.
 • Barnet ikke vokser eller tager normalt på i vægt.
 • Barnet får vedvarende hovedpine.

Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Synalar med chinoform i lang tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Synalar med chinoform, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres. 

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Synalar med chinoform. 

Det er vigtigt, at du kun bruger Synalar med chinoform til den hudsygdom, som lægen har ordineret den til. Synalar med chinoform må kun bruges af én person. 

Brug af anden medicin sammen med Synalar med chinoform

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Du kan bruge Synalar med chinoform sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Du må kun bruge Synalar med chinoform efter lægens anvisning. 

 

Amning 

Du kan bruge Synalar med chinoform i kort tid, selvom du ammer. Spørg lægen. Du må ikke bruge Synalar med chinoform på brystet. Synalar med chinoform bliver udskilt i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Synalar med chinoform påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Synalar med chinoform indeholder cetostearylalkohol, propylenglycol og methyl- og propylparahydroxybenzoat, hvor advarsel er påkrævet

 • Cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
 • Propylenglycol kan give irritation af huden.
 • Methyl- og propylparahydroxybenzoat kan give allergi. Allergien kan komme efter behandlingen.

3. Sådan skal du bruge Synalar med chinoform

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Dosering

Voksne: Påsmør et tyndt lag 1-3 gange daglig.  

Gnid cremen forsigtigt, men grundigt ind i huden. 

Dæk herefter området med en forbinding, da Synalar med chinoform kan give pletter på tøjet. Hvis du skal bruge en forbinding, er det særlig vigtigt, at du renser huden omhyggeligt før påsmøring af cremen. 

Kassér cremen når behandlingen er overstået. 

Brug til børn

Du må kun bruge Synalar med chinoform til børn efter lægens anvisning. 

Hvis du har brugt for meget Synalar med chinoform

Ved overdreven eller langvarig brug kan du få fedme, kuglerundt, rødt ansigt, træthed, vægttab, farveforandringer i huden. Kontakt din læge. 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Synalar med chinorform, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at bruge Synalar med chinoform

Hvis du har glemt en dosis, påsmør den, så snart du kommer i tanke om det. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkninger kommer især hvis du bruger lufttæt forbinding og ved lang tids behandling. 

Alvorlige bivirkninger:

Hyppighed ikke kendt: 

 • Alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
 • Øget fedt på maven og i nakken, kuglerundt, rødt ansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse. Kontakt lægen.
 • Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt end normalt. Kontakt lægen.
 • Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.
 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke-alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Tynd hud, som let går i stykker, Udvidelse af de små blodkar i huden, på huden (strækmærker).

 

Hyppighed ikke kendt: 

 • Ny betændelse på det behandlede område, sløring og forværring af betændelse i huden, mindre blødninger i huden, betændelsesagtig hudsygdom med synlige blodkar på næse, kinder, pande og hage (rosacea), hvide eller brune pletter på huden (pigmentforandringer), sløring og udvikling af kontakteksem, bumser.
 • Der kan desuden komme brændende fornemmelse i huden, kløe, lokal irritation, tørhed, betændelse i hårrødderne, uønsket hårvækst, betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit), laset og opblødt hud, udslæt med små blærer, forværring af eksem ved ophør af behandlingen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Synalar med chinoform utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Synalar med chinoform efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Synalar med chinoform indeholder:

 • Aktive stoffer: fluocinolonacetonid og clioquinol.
 • Øvrige hjælpestofferne: propylenglycol, sorbitanstearat, polysorbat, cetostearylalkohol, paraffinolie, dinatriumedetat, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), vandfri citronsyre og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: Synalar med chinoform er en off-white til brungul creme.  

Pakningsstørrelser: 15 g (aluminiumtub). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bioglan AB  

Box 50310 

202 13 Malmö  

Sverige 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...