Microcid®

creme 1%

Bioglan

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Microcid 1% creme 

Hydrogenperoxid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Microcid creme
 3. Sådan skal du bruge Microcid creme
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage. 


Microcid creme er desinficerende.
Microcid creme virker ved at frigøre ilt.
Du kan bruge Microcid creme mod betændelse i huden, der skyldes bakterier. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Microcid creme

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning. 

Brug ikke Microcid creme:

 • hvis du er allergisk over for hydrogenperoxid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Microcid (angivet i afsnit 6).
 • hvis du bruger andre midler til huden (f.eks. anden medicin eller desinfektionsmidler).

Advarsler og forsigtighedsregler

Undgå at få Microcid creme i øjnene. 

Brug af anden medicin sammen med Microcid creme

Fortæl altid apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Du må ikke bruge Microcid creme sammen med anden medicin til huden.
Du må ikke bruge Microcid creme til sår, som har fået behandling med kaliumpermanganat. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Microcid. 


Graviditet
Du kan bruge Microcid creme under graviditet. 


Amning
Du kan amme, selv om du bruger Microcid creme. Hvis du bruger Microcid creme på brystvorterne, bør du skylle det af før amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Microcid creme påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Microcid creme indeholder propylenglycol, hvor advarsel er påkrævet

Microcid crème indeholder propylenglycol, der kan give irritation af huden. 

3. Sådan skal du bruge Microcid creme

Brug altid Microcid creme nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Dosering

Voksne: Smør Microcid creme på den angrebne hud i et tyndt lag 2-3 gange daglig i højst 1-2 uger. 

 

Brug til børn  

Du bør ikke bruge Microcid creme til børn (under 2 år) uden lægens anvisning. 

Hvis du har brugt for meget Microcid creme

Det er usandsynligt, at du bruger for meget Microcid creme. 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du ved et uheld er kommet til at spise Microcid creme. 

Hvis du har glemt at bruge Microcid creme

Smør Microcid creme på, når du kommer i tanke om det. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 • Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede).
  Forbigående brændende fornemmelse i huden.
 • Hyppigheden er ikke kendt.
  Kontakteksem.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Microcid creme utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C  

 

Brug ikke Microcid creme efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Microcid creme indeholder:

 • Aktivt stof: hydrogenperoxid 1% som hydrogenperoxiddiluendum 30%
 • Øvrige indholdsstoffer: vandfri citronsyre, glycerolmonolaurat, glycerolmonomyristat, dinatriumedetat dihydrat, natriumhydroxid, tetranatriumoxalat, natriumpyrophosphat, natriumstannat, polyoxyethylen(100)stearat, propylenglycol, salicylsyre, svovlsyre og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Tube (polyethylen). 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bioglan AB  

Box 50310 

20213 Malmö  

Sverige 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2017  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...