Diclofenacnatrium "Stulln"

øjendråber, endosis 1 mg/ml

Pharma Stulln

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Diclofenacnatrium Stulln øjendråber i endosisbeholder 1 mg/ml  

diclofenacnatrium 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diclofenacnatrium Stulln
 3. Sådan skal du tage Diclofenacnatrium Stulln
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diclofenacnatrium Stulln øjendråber virker smertestillende. Det er endvidere et antiinflammatorisk middel, dvs. at det kan hæmme betændelsestilstande, som ikke er forårsaget af bakterier, virus eller svampe. 

 

Diclofenacnatrium Stulln øjendråber anvendes i specielle tilfælde efter operation for grå stær eller andet kirurgisk indgreb. Anvendes ligeledes til at lindre smerter ved sår på hornhinden og som forebyggelse af for højt tryk i øjet i forbindelse med operation for grå stær. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Diclofenacnatrium Stulln

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Diclofenacnatrium Stulln:

 • hvis du er allergisk over for diclofenacnatium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diclofenacnatrium Stulln (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er overfølsom over for andre betændelseshæmmende lægemidler (NSAID) eller over for anden medicin, der indeholder acetylsalicylsyre, da Diclofenacnatrium Stulln kan udløse et astmaanfald, nældefeber eller akut snue.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Diclofenacnatrium Stulln: 

 • hvis du har mistanke om betændelse i øjet. Diclofenacnatrium Stulln kan sløre symptomerne på betændelse.
 • hvis du har forøget tendens til blødning fra hud eller slimhinder.
 • hvis du bruger andre øjendråber mod inflammation i øjet (kortikosteroid).
 • hvis du har sukkersyge (diabetes).
 • hvis du har leddegigt.
 • hvis du har fået en kompliceret øjenoperation eller gentagne øjenoperationer.
 • hvis du har sygdom i øjets hornhinde.
 • hvis du har tørre øjne.

Kontakt straks lægen hvis du får uklart syn og smerter i øjet.
 

Vær opmærksom på at du skal undgå at bruge kontaktlinser, når du har betændelse i øjet. 

Brug af anden medicin sammen med Diclofenacnatrium Stulln

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Tal med din læge, hvis du er i behandling med andre lægemidler til udvortes brug, f.eks. øjendråber, creme eller salve, som indeholder binyrebarkhormoner.
 

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Diclofenacnatrium Stulln øjendråber og det andet præparat.
 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Diclofenacnatrium Stulln og Diclofenacnatrium Stulln kan påvirke virkningen af anden medicin. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Diclofenacnatrium Stulln efter aftale med lægen.
 

Amning
Hvis du ammer, må du ikke tage Diclofenacnatrium Stulln, da Diclofenacnatrium Stulln går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diclofenacnatrium Stulln påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Diclofenacnatrium Stulln kan i nogle tilfælde give sløret syn lige efter øjendrypning. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. Vent derfor med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner indtil dit syn igen er klart. 

Diclofenacnatrium Stulln indeholder polyoxyderet ricinusolie

Kan medføre hudreaktioner. 

3. Sådan skal du tage Diclofenacnatrium

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne  

Smertelindring efter operation: 1 dråbe 3-5 gange dagligt. 

 

Forebyggelse af for højt tryk i øjet i forbindelse med operation af grå stær: 1 dråbe 5 gange i løbet af de sidste 3 timer før operationen af grå stær. Derefter 1 dråbe 3-5 gange dagligt. 

 

Brug til børn  

Børn må normalt ikke få Diclofenacnatrium Stulln øjendråber. 

Hvis du har taget for meget Diclofenacnatrium Stulln

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Diclofenacnatrium Stulln, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

En overdosis kan skylles ud af øjet/øjnene med lunkent vand. 

Hvis du har glemt at tage Diclofenacnatrium Stulln

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Diclofenacnatrium Stulln

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge.  

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Uklart syn, evt. smerter pga. skader på hornhinden. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

 • Øjensmerte, øjenkløe, rødme i øjet, sløret syn lige efter drypning.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tårefald.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Øget følsomhed overfor lys.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Åndenød eller forværring af astma. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Røde øjne eller betændelse pga. allergisk reaktion.
 • Rødme på øjenlåget, øjenallergi, hævelse i øjenlåget, kløe i øjenlåget.
 • Nældefeber, udslæt, eksem, kløe, hoste og snue.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 

Ved anbrud af aluminiumsfolien skal uåbnede enkeltdosisbeholdere opbevares i aluminiumsfolien i op til 1 måned. Herefter skal lægemidlet bortskaffes. 

 

Opbevares i original emballage. 

 

Indholdet i enkeltdosisbeholderen er sterilt, indtil den bliver åbnet. Anbrudt enkeltdosisbeholder må ikke opbevares. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diclofenacnatrium Stulln indeholder:

 • Aktivt stof: Diclofenacnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer: Borsyre, polyoxyl-35-ricinusolie, trometamol, natriumhydroxid, renset vand.

Udseende og pakningstørrelser

Udseende 

Farveløs til let brunlig eller gul klar væske, uden synlige partikler. 

 

Øjendråberne er pakket i enkeltdosisbeholdere, som er pakket i folieposer.  

Hver foliepose indeholder 2 strips med 5 enkeltdosisbeholdere. 

 

Pakningsstørrelser 

10 x 0,3 ml, 20 x 0,3 ml, 40 x 0,3 ml, 50 x 0,3 ml. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pharma Stulln GmbH, Werkstrasse 3, D-92551 Stulln, Tyskland. 

Fremstiller

Pharma Stulln GmbH, Werkstrasse 3, D-92551 Stulln, Tyskland. 

Repræsentant i Danmark

Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...