Vancocin®

hårde kapsler 125 mg og 250 mg

Strides Arcolab

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Vancocin 125 mg kapsler, hårde  

Vancocin 250 mg kapsler, hårde  

vancomycin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.
  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Vancocin
 3. Sådan skal du bruge Vancocin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Vancocin er et antibiotikum. Vancocin virker ved at dræbe bakterier. Vancocin bruges mod tarmbetændelse, som skyldes bakterien Clostridium difficile. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vancocin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Tag ikke Vancocin: 

 • Hvis du er overfølsom over for vancomycin eller et eller flere af de øvrige indholdsstofferi Vancocin (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedpersonalet før du bruger Vancocin
 

Hvis slimhinden i din tarm er beskadiget, kan Vancocin optages i dit blod. Lægen vil i dette tilfælde tage en blodprøve. 

Brug af anden medicin sammen med Vancocin

Fortæl altid lægen eller apotekpersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Vancocin sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Vancocin sammen med mad og drikke. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Vancocin.
 

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin. 

Graviditet: Du må kun tage Vancocin efter lægens anvisning.  

  Amning: Vancocin bliver udskilt i modermælken. Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke tage Vancocin. Spørg lægen. 

  3. Sådan skal du tage Vancocin

  Brug altid Vancocin nøjaktig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  Dosering

  Din læge vil normalt foreslå følgende dosis:  

   

  Voksne: 500 mg 4-6 gange i døgnet  

  Børn: 50 mg pr. kg legemsvægt i døgnet, fordelt på 4-6 doser  

   

  Du skal synke kapslen med noget væske. Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.
  Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

  Hvis du har taget for meget Vancocin

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af Vancocin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

  Hvis du har glemt at tage Vancocin

  Hvis du glemmer at tage en kapsel, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du glemmer at tage flere kapsler, skal du fortælle det til din læge. Du skal tage alle de kapsler, som din læge har bedt dig om. Du må ikke holde op med at tage kapslerne, når du begynder at få det bedre. Du kan nemlig få det værre igen. 

  4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

   

  Hvis slimhinden i din tarm er beskadiget, og Vancocin optages i dit blod, kan du få følgende bivirkninger: 

  • Forskellige reaktioner i huden (udslæt, kløe og rødme).
  • Lavt blodtryk eller nedsat antal hvide blodlegemer og blodplader i blodet ved meget høje doser.
  • Nyrebetændelse og ændret nyrefunktion.
  • Overfølsomhed, kulderystelser, feber og kvalme.

  Hvis du får udslæt med blærer, skal du kontakte din læge med det samme. Du skal også kontakte din læge, hvis du får besvær med at høre eller besvær med at trække vejret. 

   

  Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. 

   

  Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. 

  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelse via Sundhedsstyrelsen - Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

  5. Opbevaring

  Opbevar Vancocin utilgængeligt for børn. 

   

  Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

  Brug ikke Vancocin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

   

  Brug ikke Vancocin, hvis det er synlige tegn på nedbrydning. 

   

  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

  6. Yderligere information

  Vancocin indeholder:

  Vancocin 125 mg kapsler, hårde: 

  Det virksomme indholdsstof i Vancocin er vancomycin. 

  De øvrige indholdsstoffer er Macrogol 6000; gelatine; carmoisin (E122); titandioxid (E 171); jernoxid, rød (E 172); jernoxid, gul (E 172); quinolingult (E104), patent blue V (E131). 

   

  Vancocin 250 mg kapsler, hårde: 

  Det virksomme indholdsstof i Vancocin er vancomycin. 

  De øvrige indholdsstoffer er Macrogol 6000; gelatine; titandioxid (E 171); jernoxid, rød (E 172); jernoxid, gul (E 172); jernoxid, sort (E 172). 

   

  Utseende: 

  Vancocin 125 mg er en rosa og grå kapsel.  

   

  Vancocin 250 mg er en brun og brun kapsel.  

   

  Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket. 

  Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

  Indehaver af markedsføringstilladelsen:

  Strides Arcolab International Limited  

  Unit 4, Metro Centre, 

  Tolpits Lane, Watford, Hertfordshire  

  WD18 9SS Storbritannien 

  Fremstiller:

  Strides Pharma UK Ltd  

  Unit 4, Metro Centre, 

  Tolpits Lane, Watford, Hertfordshire  

  WD18 9SS Storbritannien 

   

  Kontakt den lokale repræsentant af markedsføringsindehaveren, hvis du ønsker information vedrørende dette lægemiddel: 

   

  Repræsentant  

  Mylan Hospital AS  

  Sørkedalsveien 10 B 

  NO-0369 Oslo, Norge  

  Tlf: +47 23 20 58 80 

  Revisionsdato

  Denne indlægsseddel blev senest revideret 06.12.2016
   
   
   
   
  Gå til toppen af siden...