Aciclovir "Alternova"

tabletter 200 mg

Alternova

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Aciclovir Alternova 200 mg tabletter  

aciclovir  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aciclovir Alternova
 3. Sådan skal du tage Aciclovir Alternova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Aciclovir Alternova er et middel mod herpesvirus, som virker ved at hæmme formering af virus. 

 

Aciclovir Alternova anvendes til behandling af herpes simplex infektioner (f.eks. forkølelsessår) i hud og slimhinder (med undtagelse af nyfødte og svær herpes simplex infektion hos børn med nedsat immunforsvar), samt til forebyggelse og behandling af gentagne udbrud af herpes i ansigtet, på munden (herpes labialis) eller på kønsorganerne (herpes genitalis). 

Aciclovir Alternova kan desuden anvendes mod helvedesild (herpes zoster) og skoldkopper (herpes varicella). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aciclovir Alternova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Aciclovir Alternova:

 • hvis du er allergisk over for aciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
 • hvis du er allergisk over for valaciclovir

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Aciclovir Alternova: 

 • hvis du har nedsat nyrefunktion
 • hvis du har nedsat immunforsvar
 • hvis du er ældre
 • hvis du får høje doser. Sørg for at drikke rigelig med væske under behandlingen

Hvis du tager Aciclovir Alternova mod helvedesild, skoldkopper eller herpes simplex (f.eks. forkølelsessår), skal du starte behandlingen hurtigst muligt. 

Brug af anden medicin sammen med Aciclovir Alternova

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med din læge, hvis du bruger medicin mod: 

 • urinsyregigt (probencid)
 • for meget mavesyre (cimetidin)
 • astma eller andre former for vejrtrækningsbesvær (theophylin)

Brug af Aciclovir Alternova sammen med mad og drikke

Du kan tage Aciclovir Alternova i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.  

Du skal tage tabletterne med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Hvis du er gravid må du kun tage Aciclovir Alternova efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.
 

Hvis du ammer må du kun tage Aciclovir Alternova efter aftale med lægen, da Aciclovir Alternova går over i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Aciclovir Alternova påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Aciclovir Alternova

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletterne indtages med væske. 

 

Behandlingen skal påbegyndes ved første tegn på udbrud. 

Voksne

Helvedesild og skoldkopper: 

800 mg 5 gange daglig i 7 dage. Du skal tage tabletterne med ca. 4 timers mellemrum i løbet af dagen. 

 

Herpes i ansigtet, på munden (herpes labialis) eller på kønsorganerne (herpes genitalis): 

200 mg 5 gange daglig i 5 dage. Du skal tage tabletterne med ca. 4 timers mellemrum i løbet af dagen. 

 

Langtidsbehandling ved hyppigt tilbagevendende udbrud: 

800 mg fordelt på 2-4 daglige doser. 

 

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar: 

200 mg 4 gange daglig. Du skal tage tabletterne med ca. 6 timers mellemrum i løbet af dagen. 

Børn

Langtidsbehandling af hyppigt tilbagevendende herpesudbrud: 

Ingen erfaring med børn. 

 

Behandling af herpesudbrud og forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar: 

2 - 14 år: Samme dosis som for voksne. Under 2 år: Halv dosis af dosis til voksne. 

 

Skoldkopper: 

6 år og derover: 800 mg 4 gange daglig i 5 dage. 

2 - 5 år: 400 mg 4 gange daglig i 5 dage. 

Under 2 år: 200 mg 4 gange daglig i 5 dage. 

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Ældre

Det er muligvis nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Aciclovir Alternova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Aciclovir Alternova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Overdosering kan forårsage kvalme, opkastning, hovedpine og forvirring. 

Hvis du har glemt at tage Aciclovir Alternova

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Aciclovir Alternova

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge.  

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • åndenød. Kan være eller blive alvorligt.
 • udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.
 • pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (indenfor minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt.
 • forhøjede levertal (ingen symptomer). Kan være eller blive alvorligt.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt.
 • almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • blødning fra hud og slimhinder og blå mærker forandringer i blodet (for få blodplader).
 • kramper.
 • søvnlignende bevidsthedssvækkelse.
 • forvirring, uro, hovedpine, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen.
 • dyb bevidstløshed (koma).
 • kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt.
 • leverbetændelse, gulsot.
 • hallucinationer. Kan være alvorligt.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

 • hovedpine
 • svimmelhed
 • kvalme
 • opkastning
 • diarré
 • mavesmerter
 • kløe
 • udslæt
 • øget følsomhed af huden for lys
 • træthed
 • feber

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • nældefeber
 • hårtab

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • stigninger i nyretal

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • rysten
 • usikre bevægelser
 • talebesvær
 • smerter i området omkring dine nyrer
 • uro
 • forvirring
 • vrangforestillinger eller forvrænget virkelighedsopfattelse

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aciclovir Alternova indeholder:

 • Aktivt stof: 200 mg aciclovir.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, povidon, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvide, runde og bikonvekse tabletter med en diameter på 9 mm og præget med ”200” på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser 

Blisterpakninger: 25 og 100 stk. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør 

Fremstiller

Pharmaceutical Works Polpharma SA, 19 Pelplinska Street, Starogard Gdansk, 83200-Polen  

 

eller 

 

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 24-05-2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...