Lestid®

pulver til oral suspension, endosis 5 g

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lestid 5 g 

Oralt pulver, enkeltdosisbeholder  

colestipolhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Lestid til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lestid
 3. Sådan skal du tage Lestid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lestid binder tarmens galdesyre, som fjernes med afføringen. Kroppen bruger galdesyre til at danne kolesterol. Derfor nedsættes kolesterol i blodet. 


De kan bruge Lestid til at sænke blodets kolesterol, når fedtfattig diæt og livsstilsændringer ikke er tilstrækkelige. 


Lægen kan have givet dig Lestid for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lestid

Tag ikke Lestid:

 • hvis du er allergisk over for det aktive stof (colestipolhydrochlorid) eller det øvrige indholdsstof angivet i afsnit 6.

Advarsler og forsigtighedsregler

Lestid kan gøre, at du får for lidt A-, D-, E- og K-vitamin. Tal med din læge om tilskud af vitaminer. 

Vær ekstra forsigtig med at tage Lestid

Fortæl Deres læge, hvis du har: 

 • diabetes.
 • nedsat stofskifte.
 • leverproblemer.
 • dårlige nyrer.
 • ændret proteinniveau i blodet (dysproteinæmi).
 • et alkoholmisbrug.

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol, at du er i behandling med Lestid. 

Brug af anden medicin sammen med Lestid

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

 

Hvis du tager anden medicin, skal du tage Lestid mindst 1 time før eller mindst 4 timer efter den anden medicin. 

 

Tal med din læge, hvis du også tager: 

 • hjertemedicin (f.eks. propranolol og digoxin).
 • medicin mod betændelse (f.eks. tetracyclin og benzylpenicillin).
 • vanddrivende medicin (furosemid, chlorthiazid og hydrochlorthiazid).
 • andre midler til at sænke kolesterol (som f.eks. gemfibrozil).
 • immundæmpende lægemiddel (mycophenolatmofetil).

 

Lestid kan nedsætte virkningen af ovennævnte lægemidler. 

 

Hvis du får tilskud af phosphat, kan Lestid nedsætte optagelsen af det. 

Brug af Lestid sammen med mad og drikkevarer

Du skal tage det orale pulver med 1 dl vand, juice eller lignende. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

Hvis du er gravid, må du kun tage Lestid efter aftale med lægen. 

 

Amning:  

Erfaringer med Lestid er begrænsede. Spørg lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lestid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Lestid

Tag altid Lestid nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Før du starter behandling, vil din læge sætte dig på en kolesterolfattig diæt, som du skal fortsætte med under behandlingen med Lestid. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 1-2 breve (5-10 g) 1-3 gange dagligt. Den sædvanlige startdosis er 1 brev (5 g) 1-2 gange dagligt.  

Børn: 1-2 breve (5-10 g) dagligt, eventuelt stigende til voksendosis. Behandling af børn under 15 år er en specialistopgave.  

Brugsanvisning

Du skal enten blande pulveret i 1 dl væske eller tage det sammen med 1 dl væske. Du kan blande pulveret direkte i vand, mælk, juice eller lignende. Du kan også blande pulveret med mad, som f.eks suppe, men du skal indtage rigeligt med væske. Bland pulveret grundigt med maden eller væsken. 

Pulveret bliver ikke opløst i væsken. 

Hvis du har taget for meget Lestid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lestid, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med. Der er ikke kendskab til tilfælde af overdosering af Lestid. 

Hvis du har glemt at tage Lestid

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Lestid

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Den mest almindelige bivirkning er forstoppelse. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)  

 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Betændelse i galdeblæren. Kontakt lægen.
 • Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga. galdesten. Kontakt læge eller skadestue.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)  

 • Øget blødningstendens. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)  

 • Migræne, bihulebetændelse, hovedpine.
 • Forstoppelse, mavesmerter, maveubehag.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)  

 • Blødning fra endetarmen.
 • Blødende hæmorroider.
 • Diarré.
 • Opkastning.
 • Udspiling af maven.
 • Sure opstød/halsbrand.
 • Kvalme.
 • Luftafgang fra tarmen.
 • Udslæt.
 • Smerter, varme og hævelse i et eller flere led pga. betændelse.
 • Smerter i leddene.
 • Rygsmerter.
 • Muskelsmerter, smerter i arme og ben.
 • Træthed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)  

 • Nedsat appetit.
 • Søvnløshed.
 • Svimmelhed.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær.
 • Mavesår. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hæmorroider.
 • Nældefeber.
 • Eksem eller irritation af huden/udslæt.
 • Ondt i brystet.
 • Hævelse af hænder eller fødder.
 • Kraftesløshed og svaghed.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)  

 • Blodet er længere tid om at størkne.
 • Mangel på A-, D-, E- og/eller K-vitamin.
 • For højt syreindhold i blodet (hyperkloræmisk acidose).
 • Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalk i blodet. Forhøjet kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.
 • Træthed, kuldskærhed, tør, fortykket hud, hårtab, langsom puls, forstoppelse og hæshed pga. for lavt stofskifte (nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen). Kontakt lægen.
 • Betændelse i tungen.
 • Irritation af svælg og irritation omkring endetarmen.

 

Lestid kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Lestid utilgængeligt for børn. 

Du kan opbevare Lestid ved almindelig temperatur. 

Brug ikke Lestid efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lestid, oralt pulver indeholder:

 • Aktivt stof: colestipolhydrochlorid.
 • Det øvrige indholdsstof: kolloid vandfri silica.

Udseende og pakningsstørrelse

Lestid er et gult-orange pulver uden smag og lugt. 

 

Lestid 5 g pulver findes i breve. En pakning indeholder 50 breve.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføring i Danmark:

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

Fremstiller

FARMEA, 10, rue Bouché Thomas, ZAC Sud d'Orgemont, 49007 Angers Cedex, Frankrig. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2017.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...