Persantin®

hårde depotkapsler 200 mg

Boehringer Ingelheim

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Persantin Retard® 200 mg, hårde depotkapsler  

dipyridamol  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Persantin Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.
  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Persantin Retard
 3. Sådan skal du tage Persantin Retard
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Persantin Retard nedsætter blodpladernes evne til at klistre sammen, og forhindrer derved dannelsen af blodpropper. 

Persantin Retard tages for at forebygge blodpropper i hjernen, hvis du tidligere har haft en blodprop i hjernen eller har haft forbigående lammelser, talebesvær eller føleforstyrrelser (stroke eller transitorisk cerebral iskæmi - TCI). 

Du kan tage kapslerne sammen med anden forebyggende medicin (acetylsalicylsyre) eller alene, hvis du ikke kan tåle acetylsalicylsyre. 

 

Lægen kan have givet dig Persantin Retard for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Persantin Retard

Tag ikke Persantin Retard

 • hvis du er allergisk over for dipyridamol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tagerPersantin Retard, hvis du har: 

 • En alvorlig hjertekarsygdom
 • En sjælden muskelsygdom (myastenia gravis).

Hvis du skal have foretaget en test af din hjertefunktion, skal du forinden undersøgelsen fortælle lægen, at du tager Persantin Retard. For at få et korrekt resultat kan det være nødvendigt at holde pause med Persantin Retard inden testen foretages. 

Brug af anden medicin sammen med Persantin Retard

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Tal med lægen, hvis du tager 

 • medicin mod muskelsygdommen myastenia gravis
 • medicin mod forhøjet blodtryk
 • medicin indeholdende adenosin (medicin mod uregelmæssig hjerterytme). Det kan være nødvendigt at ændre dosis
 • medicin med theophyllin eller xantiner (mod astma eller KOL)
 • anden medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. warfarin, eller acetylsalicylsyre).

Brug af Persantin Retard sammen med mad og drikke

Persantin Retard kan både tages sammen med mad og alene. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Persantin Retard. Tal med din læge.
 

Hvis du ammer, må du ikke tage Persatin Retard, da dipyridamol går over i mælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Persantin Retard kan give bivirkninger som hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastning, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Persantin Retard

Tag altid Persantin Retard nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne 

1 depotkapsel 2 gange daglig (1 kapsel morgen og aften).  

Depotkapslerne skal synkes hele sammen med et glas vand. 

 

Ved utålelig hovedpine 

Hvis du får utålelig hovedpine i begyndelsen af behandlingen med Persantin Retard, skal du måske have en anden dosis. Tal med lægen. 

Hvis du har taget for mange Persantin Retard kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Persantin Retard kapsler, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, samt hvis du føler dig utilpas. 

Tag beholderen med. 

 

Du kan få symptomer som varmefornemmelse, rødmen, svedtendens, uro, følelse af svaghed, svimmelhed og hovedpine, hvis du har taget for mange Persantin Retard. Du kan også få hurtig puls, hurtigt åndedræt, lavt blodtryk, hjertekramper, bevidstløshed, mavebesvær, tendens til blødninger fra hud og slimhinder og vejrtrækningsbesvær. 

Hvis du har glemt at tage Persantin Retard

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Persantin Retard

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De mest almindelige bivirkninger er kvalme og hovedpine. I de fleste tilfælde forsvinder disse bivirkninger ved fortsat brug. 

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på, er anført med •

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

Hovedpine, svimmelhed, diaré, kvalme. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 100):  

 • Angina pectoris: Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

Desuden: Opkastning, udslæt, muskelsmerter 

 

Bivirkninger uden kendt hyppighed (kan ikke beregnes ud fra de tilgængelige data):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Udslæt (nældefeber og hævelser). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Hurtig puls (takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Desuden: Overfølsomhedsreaktioner, svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk, hedeture, nældefeber, øget tendens til blødning under eller efter operationer. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Persantin Retard ved temperaturer over 30 °C. Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt. 

Brug ikke Persantin Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen (EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Persantin Retard indeholder:

 • Aktivt stof: Dipyridamol 200 mg
 • Øvrige indholdsstoffer: Vinsyre, povidon, talkum, akaciegummi, hypromellosephthalat, hypromellose, methacrylsyre-methylmethacrylat copolymer (1:2), triacetin, dimeticon 350 og stearinsyre.
 • Kapselskallerne indeholder: Gelatine, titandioxid (E 171), rød og gul jernoxid (E 172)

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: 

Persantin Retard depotkapsler er gelatinekapsler, der indeholder små gule kugler. Kapselfarverne er rødbrun og orange. 

 

Pakningsstørrelser: 

Persantin Retard fås i hvide plastbeholdere med 60 kapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Boehringer Ingelheim International GmbH 

55216-Ingelheim am Rhein, Tyskland 

Fremstiller:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  

55216-Ingelheim am Rhein, Tyskland 

Repræsentant i Danmark:

Boehringer Ingelheim Danmark A/S 

Strødamvej 52 

2100 København Ø 

Tlf. 39 15 88 88 

e-mail: info.cop@ boehringer-ingelheim.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...