Persantin®

overtrukne tabletter 100 mg

Glenwood GmbH Pharmazeutische

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Persantin® 100 mg, overtrukne tabletter  

dipyridamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Persantin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Persantin
 3. Sådan skal du tage Persantin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Persantin nedsætter blodpladernes evne til at klistre sammen, og forhindrer derved dannelsen af blodpropper. 

Persantin kan tages sammen med anden blodfortyndende medicin til at forebygge blodpropper hos patienter, der har hjerteklapproteser. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Persantin

Tag ikke Persantin

 • hvis du er allergisk over for dipyridamol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du ikke kan tåle visse sukkerarter.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Persantin, hvis du har eller har haft nogen af nedenstående sygdomme eller tilstande: 

 • Alvorlig hjerte- eller karsygdom
 • En sjælden muskelsygdom (myasthenia gravis).

Hvis du skal have foretaget en test af din hjertefunktion, skal du før undersøgelsesdagen fortælle lægen, at du tager Persantin. Det kan have betydning for resultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Persantin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Hvis du sammen med Persantin tager visse andre typer medicin, kan det være nødvendigt, at ændre dosis. Tal med din læge, hvis det drejer sig om følgende: 

 • Medicin mod muskelsygdommen myasthenia gravis
 • Medicin mod forhøjet blodtryk
 • Adenosin (medicin mod uregelmæssig hjerterytme), det kan være nødvendigt at ændre dosis.
 • Medicin mod astma eller KOL (theophyllin, xanthiner)
 • Anden medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. warfarin eller acetylsalicylsyre)

Brug af Persantin sammen med mad og drikke

Persantin kan både tages sammen med mad eller alene. Tabletterne tages med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Persantin.
 

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Persantin. Tal med din læge.
 

Hvis du ammer, må du ikke tage Persantin, da dipyridamol går over i modermælken. Tal med din læge. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Persantin kan give bivirkninger som hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastning, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Persantin indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager Persantin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Persantin

Tag altid Persantin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis for voksne er

1 tablet 4 gange daglig. 

Hvis du har taget for mange Persantin tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Persantin tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Du kan få symptomer som varmefornemmelse, rødmen, svedtendens, uro, følelse af svaghed, svimmelhed og hovedpine. Du kan også få fald i blodtrykket, hurtigt åndedræt, hurtig puls, smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen, bevidstløshed, mavebesvær, svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle, blødningstendens og gulfarvning af huden. 

Hvis du har glemt at tage Persantin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Persantin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

De mest almindelige bivirkninger er kvalme og hovedpine. Dette ses specielt i begyndelsen af behandlingen og disse bivirkninger forsvinder i de fleste tilfælde ved fortsat brug. 

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på, er anført med •

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):  

Hovedpine, svimmelhed, diaré, kvalme.  

   

  Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 til 10 patienter ud af 100): 

  • Angina pectoris: Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

  Desuden: Opkastning, udslæt og muskelsmerter. 

   

  Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de foreliggende data):  

  • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
  • Udslæt (nældefeber og hævelser). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
  • Hurtig puls (takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

  Desuden: Overfølsomhedsreaktioner, svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk, hedeture, nældefeber og øget tendens til blødning under eller efter operationer. 

  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

   

  Lægemiddelstyrelsen  

  Axel Heides Gade 1  

  DK-2300 København S 

  Websted: www.meldenbivirkning.dk  

  E-mail: dkma@dkma.dk 

   

  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

  5. Opbevaring

  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

   

  Tag ikke Persantin efter den udløbsdato, der står på kartonen eller etiketten. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

   

  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  Persantin tabletter indeholder:

  • Aktivt stof: Dipyridamol
  • Øvrige indholdsstoffer: Calciumhydrogenphosphat vandfrit, majsstivelse, magnesiumstearat, saccharose, talkum, acaciegummi, titandioxid (E 171), macrogol 6000, bivoks hvid, carnaubavoks, opløselig stivelse, silica, kolloid.

  Udseende

  Persantin tabletter er hvide og overtrukket med sukker. 

  Pakningsstørrelser

  Persantin tabletter fås i blisterpakninger med 100 tabletter. 

  Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

  Indehaver af markedsføringstilladelsen:

  Boehringer Ingelheim International GmbH  

  55216-Ingelheim am Rhein, Tyskland 

  Fremstiller:

  Delpharm Reims.
  51100-Reims, Frankrig 

  Repræsentant i Danmark:

  Boehringer Ingelheim Danmark A/S 

  Strødamvej 52 

  2100 København Ø 

  Tlf. 39 15 88 88 

  Revisionsdato

  Denne indlægsseddel blev sidst ændret 03/2017.
   
   
   
   
  Gå til toppen af siden...