Bumetanid "Orifarm"

tabletter 2 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bumetanid Orifarm 2 mg tabletter  

bumetanid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bumetanid Orifarm
 3. Sådan skal du tage Bumetanid Orifarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bumetanid Orifarm er et vanddrivende middel, der virker ved at øge salt og vandudskillelsen i kroppen. Herved øges urinmængden. 

 

Medicinen anvendes til behandling af væskeophobninger, der er forårsaget af nedsat hjertefunktion, skrumpelever og nyresygdomme. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bumetanid Orifarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Bumetanid Orifarm

 • hvis du er allergisk over for bumetanid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Bumetanid Orifarm (angivet i punkt 6)
 • hvis du har alvorlige forstyrrelser i væske- og saltbalancen (elektrolytforstyrrelser)
 • hvis du har nyresvigt, hvor urinproduktionen er ophørt
 • hvis du har en hjernelidelse inkl. koma forårsaget af alvorlig leversygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Bumetanid Orifarm. 

 • hvis du har en alvorlig nedsat leverfunktion
 • hvis du har for lavt blodtryk
 • hvis du har blokering af urinvejene eller der er mistanke herom
 • hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion
 • hvis du har forhøjet urinstof eller kreatinin
 • hvis du er overfølsom over for midler mod urinvejsinfektioner (sulfonamider), da der kan være risiko for, at du så også vil være overfølsom over for Bumetanid Orifarm
 • hvis du har diabetes, eller der er mistanke herom.

Så længe du er i behandling med Bumetanid Orifarm bør du jævnligt få kontrolleret dit niveau af kalium i blodet.
Hvis du er diabetiker bør du have undersøgt din urin og dit blodsukker periodisk.
Ved samtidig behandling med protonpumpehæmmere, skal du regelmæssigt have undersøgt indholdet af magnesium i dit blod.
Som andre vanddrivende midler (diuretika) kan bumetanid forårsage en stigning af urinsyremængden i dit blod.
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Bumetanid Orifarm. Påvisning af bumetanid i urinen ved dopingtest medfører diskvalifikation af sportsudøveren. 

Brug af anden medicin sammen med Bumetanid Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Bumetanid Orifarm kan ændre virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan ændre virkningen af Bumetanid Orifarm. Tal med lægen, hvis du tager: 

 • hjertemedicin som digoxin (antiarytmiske midler)
 • medicin mod for højt blodtryk (angiotensin II receptor-antagonister og ACE-hæmmere)
 • medicin mod depression (tricycliske antidepressiva)
 • smertestillende medicin (NSAID)
 • medicin mod mani (lithium)
 • medicin der nedsætter mængden af kalium i blodet (kaliumudskillende midler inkl. kortikosteroider, ACTH og tetracosactid)
 • antibiotika (aminoglykosider) som kan give høreskader
 • probenecid (middel mod urinsur gigt, kombination til penicillinkur).

Hvis du skal røntgenundersøges eller lignende, skal du fortælle hospitalspersonalet, at du er i behandling med Bumetanid Orifarm. 

Brug af Bumetanid Orifarm sammen med mad og drikke

Du kan tage Bumetanid Orifarm sammen med mad og drikke. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Du må ikke tage Bumetanid Orifarm når du er gravid, idet fosteret og det nyfødte barn kan tage skade. Hvis du er i den fødedygtige alder og er i behandling med Bumetanid Orifarm, skal du bruge sikker præventation. Snak med din læge hvis du er i tvivl.
 

Amning
Hvis du ammer, må du ikke tage Bumetanid Orifarm. Snak med din læge hvis du er i tvivl.
 

Frugtbarhed
Erfaring med fertilitet ved brug af bumetanid savnes. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bumetanid Orifarm kan give svimmelhed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken, du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Bumetanid Orifarm indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Bumetanid Orifarm

Tag altid Bumetanid Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Dosering 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde væske, f.eks. et halvt glas vand. Tabletterne bør ikke tages lige før sengetid. 

 

Den anbefalede dosis er: 

Voksne: 0,5 - 1 mg dagligt. Lægen kan herefter øge dosis til 2 mg (en tablet) to-tre gange dagligt. 

 

Ældre: 

Følg lægens anvisninger. 

Brug til børn:

Bumetanid Orifarm bør ikke anvendes til børn. 

 

Nedsat leverfunktion: 

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Ikke alle doseringsanbefalinger kan følges med Bumetanid Orifarm 2 mg. 

Hvis du har taget for meget Bumetanid Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Bumetanid Orifarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Hvis du har taget for mange Bumetanid Orifarm, kan du: 

 • få kraftig forøget vandladning
 • få væskemangel
 • føle tørst og mundtørhed
 • føle dig afkræftet
 • føle sløvhed, døsighed, forvirring
 • få fordøjelsesbesvær, rastløshed, muskelsmerter og krampeanfald

Hvis du har glemt at tage Bumetanid Orifarm

Hvis du har glemt at tage Bumetanid Orifarm fortsættes med almindelig dosering. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Bumetanid Orifarm

Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.
 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • Almen sløjhed, træthed, bleghed og/eller blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker evt. tendens til betændelse især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet. Kontakt læge eller skadestue.
 • Brystsmerter og ubehag. Kontakt omgående læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Nedsat nyrefunktion (herunder nyresvigt). Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse (pga. akut nyresvigt). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): 

 • Forstyrrelser i væske- og saltbalancen, herunder:
  • Kramper i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed pga. for lavt kalium i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Bumetanid Orifarm. Det kan påvirke prøveresultaterne.
  • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Bumetanid Orifarm. Det kan påvirke prøveresultaterne. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
  • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Bumetanid Orifarm. Det kan påvirke prøveresultaterne. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorligt med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Kvalme, mavesmerter og ubehag.
 • Hovedpine.
 • Svimmelhed, evt. kun ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling.
 • Træthed (herunder sløvhed, døsighed, kraftesløshed og svaghed eller utilpashed).
 • Muskelkramper.
 • Smerter, muskelsmerter.
 • Vandladningsforstyrrekser.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Bumetanid Orifarm. Det kan påvirke prøveresultaterne.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse pga. forandringer i blodet. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, kontakt straks lægen.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med lægen. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring (dehydrering). Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
 • Åndenød eller åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • For højt urinsyreindhold i blodet og gigt.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.
 • Tørst og mundtørhed.
 • Høreforstyrrelser.
 • Hoste.
 • Opkastninger, diarre og forstoppelse.
 • Udslæt på huden, øget hudfølsomhed over for lys, kløe, nældefeber, eksem og irritation af huden.
 • For lavt blodtryk.
 • Forstyrrelser i sukkerstofskiftet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Bumetanid Orifarm utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Bumetanid Orifarm efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i den original emballage. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bumetanid Orifarm indeholder:

 • Aktivt stof: Bumetanid 2 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse; natriumlaurilsulfat; cellulose, mikrokrystallinsk; magesiumstearat; lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvid til off-white, marmoreret tablet uden overtræk. På den ene side delekærv og mærket ”2” over delekærven og ”BMT” under. 

 

Pakningsstørrelser 

Blister (Aluminium/PVC/PVdC) eller blister (Aluminium/Aluminium)  

 

Pakningsstørrelser på 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 200, 250, 252 tabletter  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S  

Danmark  

info@orifarm.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...