Fucidin®

salve 2 %

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fucidin 2% salve  

Natriumfusidat  

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Fucidin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin.
 3. Sådan skal du bruge Fucidin.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Fucidin indeholder natriumfusidat der er et et antibiotikum.
 • Fucidin forhindrer bakterierne i at formere sig.
 • Du kan bruge Fucidin mod betændelse, der skyldes bakterier, som Fucidin virker på.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin

Brug ikke Fucidin

 • hvis du er allergisk over for natriumfusidat, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin (angivet i punkt 6.)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Fucidin  

 • hvis du har åbne sår, fordi du kan få en allergisk reaktion (fx kontakteksem).
 • hvis du skal bruge Fucidin salve omkring øjnene, da det kan irritere øjet.

 

Som med anden antibiotika kan forlænget brug eller gentagen anvendelse øge risikoen for at udvikle resistens overfor antibiotika.  

Brug af anden medicin sammen med Fucidin.

Ingen kendte problemer. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

Graviditet

 • Hvis du er gravid, må du kun bruge Fucidin efter aftale med lægen.

 

Amning

 • Du kan bruge Fucidin selv om du ammer. Du bør dog ikke smøre det på brystvorterne før amning.

 

Frugtbarhed: 

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Fucidin indeholder hjælpestoffer, hvor advarsel er påkrævet

Fucidin indeholder lanolin, cetylalkohol og butylhydroxytoluen, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). Butylhydroxytoluen kan herudover give irritation af øjne og slimhinder. 

3. Sådan skal du bruge Fucidin

Brug altid Fucidin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn: 

Påsmøres 2-3 gange dagligt. 

Hvis du har brugt for meget Fucidin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Fucidin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Der er ikke kendskab til tilfælde af overdosering. 

Hvis du har glemt at bruge Fucidin

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Fucidin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Kontakteksem, eksem eller irritation af huden / udslæt.
 • Forskellige former for udslæt fx udslæt med rødme, vabler, blærer og pletter eller generaliseret udslæt.
 • Kløe, rødmen af huden.
 • Irritation og smerter på påføringsstedet inklusive brændende fornemmelse i huden.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Overfølsomhed.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Blærer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket.
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Fucidin utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Fucidin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Fucidin ved almindelig temperatur.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucidin, 2%, salve indeholder:

Aktivt stof: 

Natriumfusidat 20 mg/g.
Øvrige indholdsstoffer:  

Vandfrit lanolin, cetylalkohol, paraffinolie, hvid blød paraffin, α-Tocopherol, all-rac, butylhydroxytoluen (BHT) (E321). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Fucidin salve er en offwhite til gullig hvid, gennemskinnelig, tyktflydende salve uden særlig duft. 


Fucidin fås i:  

Fucidin 2% salve i pakninger med 15 g og 30 g. 

 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...