Norethisteron "Paranova"

tabletter 0,35 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Norethisteron Paranova 0,35 mg tabletter  

norethisteron 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Norethisteron Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Norethisteron Paranova
 3. Sådan skal du tage Norethisteron Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Norethisteron Paranova er en type p-pille, som kaldes minipille. Norethisteron Paranova indeholder et kvindeligt kønshormon gestagen (norethisteron), som ændrer slimen i livmoderhalsen, så det bliver vanskeligere for sædcellerne at trænge igennem. Du kan bruge Norethisteron Paranova til at forebygge svangerskab.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Norestisteron Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Norethisteron Paranova, hvis du:

 • er allergisk over for norethisteron eller et af de øvrige indholdsstoffer i Norethisteron Paranova (angivet i punkt 6).
 • har en blodprop i f.eks. lungerne, benene, hjernen eller hjertet.
 • har eller har haft brystkræft med tilbagefald inden for de sidst 5 år.
 • har dårlig lever med høje levertal, herunder porfyri (forhøjet indhold af porfyriner i blod, urin, galde samt afføring).
 • er gravid eller har mistanke om graviditet.
 • for nylig har haft eller har en sygdom med øget cellevækst i moderkagen (trofoblastsygdom).
 • har blødninger fra skeden uden kendt årsag.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Norethisteron Paranova. 

Inden du begynder at tage p-piller og med jævne mellemrum, mens du tager p-piller, bør du blive undersøgt grundigt af din læge. 

Tal med din læge, inden du tager Norethisteron Paranova, hvis: 

 • du har epilepsi.
 • du har diabetes.
 • du har dårligt hjerte.
 • nogen i din nærmeste familie har haft blod- propper, hjertetilfælde eller slagtilfælde.
 • du eller nogen i din nærmeste familie har eller har haft for meget kolesterol eller fedt (triglycerider) i blodet.
 • du er ryger, overvægtig eller ældre.
 • du tidligere har haft svangerskabsforgiftning.
 • du får anden hormonbehandling.
 • du har ligget i sengen i længere tid, og stadig gør det.

Fortæl din læge i god tid før en hospitalsindlæggelse eller operation, at du tager p-piller. Hvis det er muligt bør du lade være med at bruge p-piller fra 4 uger før til 2 uger efter længerevarende sengeleje eller en større operation. Tal med lægen. 

Når du bruger minipiller, bør du få kontrolleret blodtrykket regelmæssigt. Du bør også få lavet en underlivsundersøgelse en gang om året. 

Menstruationen vil som regel komme som normalt. Du kan få uregelmæssige blødninger, når du bruger minipiller. Dette er ikke farligt. Hvis der går mere end 7 uger mellem 2 menstruationer, bør du kontakte lægen, da du måske er gravid. Spørg din læge, hvis du er i tvivl. 

Du må ikke tage naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (Hypericum perforatum) samtidig med Norethisteron Paranova. Dette kan gøre at Norethisteron Paranova ikke virker. Du kan få blødninger og blive gravid. Hvis du allerede bruger perikumprodukter, skal du aftale med lægen, hvordan denne behandling kan afsluttes. 

Kontakt lægen, hvis du får vedvarende blødningsforstyrrelser eller andre tegn på bivirkninger. 

Norethisteron Paranova beskytter ikke mod HIV (AIDS) eller kønssygdomme. 

Brug af anden medicin sammen med Norethisteron Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Tal med lægen, hvis du tager: 

 • Medicin mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin).
 • Antibiotika (rifampicin, rifabutin).
 • Medicin mod svamp (griseofulvin).
 • Naturmedicin der indeholder prikbladet perikum (Hypericum perforatum).

Brug af Norethisteron Paranova sammen med mad og drikke

Du kan tage Norethisteron Paranova sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet
Du må ikke tage Norethisteron Paranova, hvis du er gravid. 

Amning
Du kan amme, selv om du tager Norethisteron Paranova. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Norethisteron Paranova påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Norethisteron Paranova indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Norethisterin Paranova

Tag altid Norethisteron Paranova nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisninger. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Dosering

Voksne: 1 tablet daglig. 

Det er vigtigt, at du tager tabletterne regel- mæssigt på samme tidspunkt af døgnet, også når du har menstruation. 

Brugsanvisning

Tag den første tablet på menstruationens første dag, uanset om du tidligere har brugt p-piller. Tag derefter 1 tablet daglig på samme tidspunkt af døgnet, f.eks. om morgenen eller om aftenen før sengetid. Hvis der går mere end 3 timer fra det sædvanlige tidspunkt, kan du blive gravid (se under ”Hvis du har glemt at tage Norethisteron Paranova”). 

 

Tag den første tablet på blisterkortet, der hvor ugedagsmarkeringen passer til den aktuelle dag. Tag derefter 1 tablet daglig i den rækkefølge, de ligger i pilens retning. Brug næste blisterkort, når det foregående blisterkort er opbrugt. 

 

Eksempel: Hvis du tager den sidste tablet på et blisterkort på en mandag, påbegynder du næste blisterkort med en tablet mærket ”tirsdag”. Der skal ikke være nogen pause mellem blisterkortene. 

 

Det er vigtigt, at du tager tabletterne hver dag, også under menstruationen, også hvis menstruationen er forlænget, eller selvom der kommer lidt blødning mellem to menstruationer. Hvis du tager den første tablet på menstruationens første dag indtræder den præventive effekt fra første tablet. 

 

Hvis du ikke kan tage den første tablet på menstruationens 1. dag, kan du starte behandlingen på hvilken som helst dag til og med 5 blødningsdag. Du skal så bruge anden prævention (f.eks. kondom, pessar eller sæddræbende creme) i den allerførste uge, hvor du begynder på Norethisteron Paranova. 

 

Overgang fra anden oral svangerskabsforebyggelse 

For at sikre at du ikke bliver gravid, bør du tage den første tablet dagen efter, at den sidste tablet tages fra den anden orale svangerskabsforebyggende medicin. 

 

Brug efter fødslen eller abort 

Du kan begynde at tage Norethisteron Paranova 3 uger efter fødslen. Hvis du endnu ikke har fået normal menstruation efter fødslen bør du anvende supplerende prævention i 7 dage. 

 

Hvis du tager den første tablet senere end 3 uger efter fødslen, kan du blive gravid. Du skal derfor bruge anden prævention i de følgende 7 dage. 

 

Hvis du har haft en spontan eller provokeret abort, kan du tage den første tablet dagen efter aborten, og dermed opnå fuld beskyttelse. 

 

Opkast eller diarré 

Hvis du kaster op indenfor 3 timer eller har diarré indenfor 12 timer efter du har taget tabletten, er den præventive evne nedsat. Du skal fortsætte med at tage Norethisteron Paranova, men du skal også bruge anden prævention i perioden, hvor du kaster op eller har diarré samt i de efterfølgende 7 dage. 

Hvis du har taget for mange Norethisteron Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Norethisteron Paranova end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Symptomerne på overdosering er kvalme, opkastning og blødninger fra skeden. 

Hvis du har glemt at tage Norethisteron Paranova

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage denne straks, du kommer i tanke om den. Fortsæt med den næste tablet på det sædvanlige tidspunkt. Hvis der går mere end 3 timer fra det sædvanlige tidspunkt, kan du blive gravid. 

Derfor skal du bruge anden prævention, f.eks. kondom i de følgende 7 dage. Dette gælder også, hvis du har glemt 2 tabletter. Du skal kun tage den sidste tablet og derefter fortsætte med at tage tabletterne på sædvanlig vis. 

 

Hvis du glemmer mere end 2 tabletter, skal du stoppe med at tage Norethisteron Paranova indtil din næste menstruation eller indtil graviditet er udelukket. I denne periode bør du bruge prævention. 

Hvis du holder op med at tage Norethisteron Paranova

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Brystspændinger.
 • Uregelmæssige blødninger, udeblivende menstruation.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Depression.
 • Hovedpine.
 • Kvalme.

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke kendt: 

 • Bumser.
 • Opkastninger.
 • Oppustethed.
 • Øget behåring.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Norethisteron Paranova utilgængeligt for børn.
 • Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys og fugt.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Brug ikke Norethisteron Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Norethisteron Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Norethisteron 0,35 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, magnesiumstearat og povidon.

Udseende og pakningsstørrelser:

Tabletten er hvid, rund og flad og er mærket ”SEARLE” på den ene side og ”NY” på den anden side. 

 

Norethisteron Paranova findes i pakninger med 84 (3x28) tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...