Thiamazol "2care4"

tabletter 5 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Thiamazol 2care4 5 mg tabletter  

Thiamazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Thiamazol 2care4
 3. Sådan skal du tage Thiamazol 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Thiamazol 2care4 hæmmer dannelsen af stofskiftehormon i skjoldbruskkirtlen.
Du kan bruge Thiamazol 2care4 mod forhøjet stofskifte. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Thiamazol 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Thiamazol 2care4:

 • hvis du er allergisk over for thiamazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Thiamazol 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har forstyrrelser i antallet af blodlegemer.
 • hvis du har en leversygdom, som ikke er forårsaget af forhøjet stofskifte.
 • hvis du tidligere har fået beskadigelse af knoglemarven efter behandling med thiamazol eller carbimazol.
 • hvis du er gravid og får thyroideahormoner.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Thiamazol 2care4. 

 

Tal med lægen, hvis du 

 • får almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
 • får gulsot, feber, udslæt, kløe, kvalme og opkastninger.
 • får ømhed i halsen, sår i munden, feber eller andre symptomer på infektion.
 • har en leversygdom.
 • har forstørret skjoldbruskkirtel (struma), og den vokser under behandlingen med Thiamazol 2care4, så den giver luftrørsforsnævring.
 • er gravid eller ammer.

 

Så længe du får Thiamazol 2care4, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt. 

Brug af anden medicin sammen med Thiamazol 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du er i behandling med jod eller har været det i de seneste år. 

Brug af Thiamazol 2care4 sammen med mad og drikke

Du kan tage Thiamazol 2care4 i forbindelse med et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet  

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Thiamazol 2care4. Tal med lægen. 


Amning  

Hvis du ammer, må du kun tage Thiamazol 2care4 efter aftale med lægen, da Thiamazol 2care4 går over i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Thiamazol 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Thiamazol 2care4

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal tage tabletterne med et glas vand. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne  

Svære tilfælde:  

Begyndelsesdosis: 6 til 12 tabletter (30-60 mg) daglig fordelt på flere doser. Følg lægens anvisning. 

 

Lette tilfælde:  

Begyndelsesdosis: 4 tabletter (20 mg) daglig.
Følg lægens anvisning. 


Vedligeholdelsesdosis:
 

1 til 2 tabletter (5-10 mg) daglig. 

 

Hvis du har forstørret skjoldbruskkirtel, eller du har været i behandling med jod, kan lægen i begyndelsen af behandlingen ordinere meget store doser (f.eks.
24 tabletter (120 mg)). 

 

Børn og unge  

Børn og unge (3-17 år): Dosis afhænger af barnets vægt. Lægen kan fortælle dig, hvad dosis er, og hvor længe behandlingen varer.
Børn på 2 år og derunder:  

Børn på 2 år og derunder må kun få Thiamazol 2care4 efter lægens anvisning. 

 

Nedsat leverfunktion  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Thiamazol 2care4 tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Thiamazol 2care4 tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Symptomer på overdosering er forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber, evt. mathed, koldsved, sult, forvirring, bevidstløshed pga. lavt blodglukose og påvirkning af leverens funktion. Ved længere tids overdosering kan du få struma og for lavt stofskifte. 

Hvis du har glemt at tage Thiamazol 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Thiamazol 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Forstørret skjoldbruskkirtel. Kontakt lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
 • Svær leversygdom. Søg straks læge eller skadestue.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen.
 • Smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse. Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Føleforstyrrelser og lammelser fortrinsvis i arme og ben, men vejrtrækningen kan også rammes.
  Kontakt læge eller skadestue. Hvis du får åndenød, ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

 • Allergiske reaktioner med udslæt, nældefeber og kløe.
 • Smerter, varme og hævelse i et eller flere led pga. betændelse.
 • Nedsat antal hvide blodlegemer (granulocytopeni).

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Feber.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Smerter i leddene (især i tommelfingerens grundled).

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Smagsforstyrrelser, tab af smagsevne, svimmelhed.
 • Kvalme, opkastning og mavesmerter.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Hævede lymfekirtler.
 • Betændelse i en spytkirtel.
 • Feber pga. overfølsomhed mod thiamazol.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Nervebetændelse, tilstand der kendetegnes ved smerte og ømhed over den betændte nerve el. de betændte nerver, følelsesløshed, myrekryben, lammelser, svind og bortfald af reflekser. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Svære former for allergiske hudreaktioner, eksem og irritation, hårtab.
 • Muskelsmerter.

 

Thiamazol 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. 

blodprøver og leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S. 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Thiamazol 2care4 utilgængeligt for børn.
Opbevar Thiamazol 2care4 i ydre karton. 


Brug ikke Thiamazol 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Thiamazol 2care4 indeholder:

Aktivt stof: Thiamazol. 

Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, magnesiumstearat, natriumstivelsesglycolat (Type A). 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvid til gullig, rund, let hvælvet tablet mærket ”T5” og med delekærv på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser 

Thiamazol 2care4 5 mg fås i pakningsstørrelser á 50 og 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V. 

 

Thiamazol 2care4 svarer til Thycapzol®

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2017.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...