Vastarel®

filmovertrukne tabletter 20 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

VASTAREL® 20 mg filmovertrukne tabletter  

Trimetazidindihydrochlorid  

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Vastarel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vastarel.
 3. Sådan skal du tage Vastarel.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Dette lægemiddel er beregnet til behandling af angina pectoris (smerter i brystet, der skyldes for lidt ilt til hjertemusklen) hos voksne i kombination med andre lægemidler. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vastarel

Tag ikke Vastarel

 • hvis du er allergisk over for trimetazidin, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Vastarel (angivet i punkt 6).
 • hvis du har Parkinson sygdom: En sygdom, der rammer hjernen og påvirker bevægelser (rysten, stive muskler, langsomme bevægelser og slæbende gang, ustabil gang).
 • hvis du har en alvorlig nyresygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Vastarel  

 • hvis du har moderat nedsat nyrefunktion.
 • hvis du er over 75 år.
 • hvis du tager medicin mod forhøjet blodtryk, kan du opleve svimmelhed, ustabil gang og evt. fald.
 • hvis du får et hjerteanfald, skal din behandling skal muligvis tilpasses.

 

 • Vastarel helbreder ikke angina pectorisanfald, og skal ikke bruges som behandling mod ustabil angina pectoris eller blodprop i hjertet.

 

 • Dette lægemiddel kan forårsage eller forværre symptomer som f.eks. rysten, stive muskler, langsomme bevægelser samt slæbende og ustabil gang, især hos ældre patienter. Hvis du får sådanne symptomer, skal du fortælle det til lægen, som kan undersøge dig og vurdere behandlingen på ny.

Børn og teenagere

Vastarel anbefales ikke til børn og teenagere under 18 år. 

 • Doping: Vastarel står på dopinglisten og kan medføre udelukkelse ved sportsstævner. Spørg lægen.

Brug af anden medicin sammen med Vastarel

 • Ingen kendte problemer.

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersona- let, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Vastarel sammen med mad og drikke

 • Det er bedst at tage Vastarel i forbindelse

med et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, bør du normalt ikke tage Vastarel. Tal med lægen.

 

Amning:  

 • Du bør ikke tage Vastarel, hvis du ammer. Tal med lægen.

Trafik‑ og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel kan gøre dig svimmel og træt, hvilket kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Vastarel indeholder farvestofferne sunset yellow FCF (E 110) og cochenillerød A (E 124)

 • Denne medicin indeholder farvestofferne sunset yellow FCF (E 110) og cochenillerød A (E 124), der kan medføre allergiske reaktioner.

3. Sådan skal du tage Vastarel

Tag altid Vastarel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

 

Voksne: 

Den anbefalde dosis af Vastarel 20 mg er én tablet, der tages tre gange daglig i forbindelse med et måltid. 

 

Ældre og nedsat nyrefunktion: 

Hvis du har dårlige nyrer, eller hvis du er over 75 år, kan din læge justere den anbefalede dosis. 

 

Brug til børn og unge: 

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Vastarel, 20 mg, tabletter. 

Hvis du har taget for mange Vastarel

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget flere Vastarel, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at tage Vastarel

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Vastarel

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • akut indsættende hududslæt med rødmen af huden, pusholdig blærer og ledsagende små muskeltrækninger (AGEP).
 • almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
  Kontakt læge eller skadestue.
 • blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
  Kontakt læge eller skadestue.
 • hovedpine, svimmelhed, synsforstyrrelser, feber, bevidsthedspåvirkning, kramper, lammelser, brystsmerter, kvalme og opkastninger pga. sjælden alvorlig blodsygdom (TTP). Kontakt læge eller skadestue.
 • leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • svimmelhed, hovedpine.
 • mavesmerter.
 • diarré.
 • sure opstød/halsbrand.
 • kvalme, opkast.
 • udslæt, kløe, nældefeber.
 • kraftesløshed og svaghed.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • hjertebanken, ekstra hjerteslag.
 • hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk. Utilpashed, svimmelhed eller fald (ses især hos patienter som tager medicin mod forhøjet blodtryk).
 • ansigtsrødme.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Parkinson-symtomer (rysten, nedsat bevægelighed, øget muskelspænding).
 • ustabil gang, uro i benene (restless legs), samt andre lignende motoriske forstyrrelser, som normalt forsvinder ved behandlingsstop.
 • søvnforstyrrelser (søvnløshed, træthed).
 • forstoppelse.
 • udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.
  Ring 112.
 • svimmelhed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Vastarel utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Vastarel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Vastarel ved almindelig temperatur.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vastarel indeholder:

Aktivt stof:  

Trimetazidindihydrochlorid 20 mg. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Majsstivelse, glycerol, hypromellose, cochenillerød A (E 124), sunset yellow FCF (E 110), mannitol, titandioxid (E 171), povidon, magnesiumstearat, talkum, macrogol 6000. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Vastarel er en rød, rund, bikonveks filmovertrukket tablet. 


Vastarel fås i:  

Vastarel 20 mg i pakninger med 60 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com  

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366,  

253 01 Hostivice, CZ  

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...