Lutinus®

vaginaltabletter 100 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lutinus® 100 mg vaginaltabletter  

Progesteron 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lutinus
 3. Sådan skal du bruge Lutinus
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lutinus er vaginaltabletter som indeholder det kvindelige kønshormon progesteron. 

 

Lutinus er til kvinder som har behov for ekstra progesteron som en del af behandlingen med Assisteret Reproduktions Teknologi (ART). 

Progesteron virker på livmoderslimhinden og bidrager til at du bliver og fortsætter med at være gravid i forbindelse med behandling mod barnløshed. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lutinus

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Lutinus hvis

 • du er allergisk over for progesteron eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lutinus (angivet i afsnit 6).
 • du har unormale vaginalblødninger som ikke er blevet vurderet af en læge.
 • du har haft en abort eller har haft graviditet udenfor livmoderen.
 • du har alvorlig nedsat leverfunktion eller alvorlig leversygdom.
 • du har eller har haft brystkræft eller kræft i kønsorganerne eller har mistanke herom.
 • du har eller har haft en blodprop eller alvorlig årebetændelse.
 • du har porfyri (en enzymsygdom).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Lutinus

Vis forsigtighed og kontakt omgående lægen, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer under behandling med Lutinus: 

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet.
 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning.
 • Pludselig kraftig hovedpine, lammelser, taleforstyrrelser, synsforstyrrelser og/eller bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller øjne eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop.
 • Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Lutinus hvis du 

 • har nedsat leverfunktion.
 • har haft depression.
 • har epilepsi.
 • har migræne.
 • har astma.
 • har nedsat funktion af hjerte eller nyre.
 • har diabetes.
 • er over 35 år.
 • ryger.
 • er overvægtig.
 • har forhøjet kolesterol i blodet.
 • har for højt blodtryk.

Lægen vil normalt foretage en undersøgelse af dig og din partner før behandling med Lutinus, for at finde årsagen til jeres barnløshed. 

Brug af anden medicin sammen med Lutinus

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager 

 • medicin mod infektion (rifampicin).
 • medicin mod epilepsi (carbamazepin).
 • naturlægemidler indeholdende perikon (hypericum perforatum).
 • medicin mod svamp (ketoconazol).
 • anden medicin til anvendelse i skeden, f.eks. mod svampeinfektion i skeden.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Lutinus bruges i første trimester af graviditeten (de første 3 måneder), som led i behandlingen med Assisteret Reproduktions Teknologi (ART).
Undersøgelser om risiko for medfødte misdannelser, herunder misdannelser af kønsorganerne, ved brug af intrauterine midler er ikke klarlagt. 


Amning
Hvis du ammer, må du ikke bruge Lutinus da Lutinus går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lutinus kan give bivirkninger som døsighed og/ eller svimmelhed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Lutinus

Brug altid Lutinus nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis er  

Voksne 

100 mg i skeden 3 gange dagligt. Behandlingen opstartes på dagen for ægudtagningen og bør fortsætte i 30 dage, hvis graviditet er bekræftet. 

Brugsanvisning

Lutinus skal indføres direkte i skeden ved hjælp af den medfølgende applikator. 

 1. Pak applikatoren ud.
  Lutinus® 2care4 ApS, vaginaltabletter 100 mg
 2. Påsæt en tablet på det tilpassede sted for enden af applikatoren. Tabletten skal sidde godt fast og må ikke falde af.
  Lutinus® 2care4 ApS, vaginaltabletter 100 mg
 3. Applikatoren med tabletten kan føres ind i skeden mens du står, sidder eller ligger på ryggen med bøjede knæ. Før forsigtigt den tynde del af applikatoren højt op i skeden.
  Lutinus® 2care4 ApS, vaginaltabletter 100 mg
 4. Tryk på stemplet for at frigøre tabletten.
  Lutinus® 2care4 ApS, vaginaltabletter 100 mg
 5. Tag applikatoren ud igen og skyl den godt i rent og varmt rindende vand, tør den derefter med en ren blød serviet og gem applikatoren til næste gang.

 

Ældre 

Der er ingen erfaring med Lutinus til behandling af ældre over 65 år. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Der er ingen erfaring med Lutinus til behandling af patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion. 

Hvis du har brugt for mange Lutinus

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Lutinus, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Et symptom på overdosering er træthed. 

Hvis du har glemt at bruge Lutinus

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Lutinus

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Pludselig ophør med Lutinus kan give angst, humørsvingninger og en øget følsomhed for anfald/kramper. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Hovedpine.
 • Mavesmerter, oppustethed.
 • Kvalme.
 • Kramper i livmoderen.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Svimmelhed.
 • Søvnløshed.
 • Diarré, forstoppelse.
 • Nældefeber, udslæt.
 • Symptomer fra skeden, herunder ubehag, brændende fornemmelse, udflåd, tørhed og blødninger.
 • Svamp i skeden.
 • Symptomer i brysterne, herunder brystsmerter, hævelse og ømhed.
 • Kløe i underlivet.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Træthed.
 • Opkastninger.
 • Overfølsomhedsreaktioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Lutinus utilgængeligt for børn. 

 

Du kan opbevare Lutinus ved almindelig temperatur. 

 

Opbevar Lutinus i den originale yderpakning. 

 

Brug ikke Lutinus efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lutinus indeholder:

 • Aktivt stof: 100 mg progesteron.
 • Øvrige indholdsstoffer: Silica, vandfri kolloid, lactosemonohydrat, majsstivelse, pregelantineret, povidon, apidinsyre, natriumhydrogencarbonat, natriumlaurilsulfat, magnesiumsterat.

Udseende og pakningsstørrelser

Lutinus 100 mg er en hvid, oval vaginaltablet mærket ”FPI” på den ene side og ”100” på den anden side. 

 

Lutinus fås i en pakningsstørrelse á 21 vaginal- tabletter med 1 vaginalapplikator. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Lutinus® er et registreret varemærke, der tilhører Ferring B.V. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...