Zovirax

oral suspension 80 mg/ml

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zovirax® 80 mg/ml oral suspension 

aciclovir 

 

Zovirax® svarer til lægemidlet Zovir®.
Zovirax® og Zovir® er registrerede varemærker, der tilhører Glaxo Group Limited. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Zovirax til dig personligt.
  Lad derfor være med at give medicinen til andre.
  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zovirax
 3. Sådan skal du tage Zovirax
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zovirax er et middel mod herpesvirus, som virker ved at hæmme formering af virus. 


Zovirax anvendes til behandling af herpes simplex infektioner i hud og slimhinder (med undtagelse af nyfødte og svær herpes simplex infektion hos børn med nedsat immunforsvar), samt til forebyggelse og behandling af gentagne udbrud af herpes i ansigtet, på munden (herpes labialis) eller på kønsorganerne (herpes genitalis).
Zovirax kan desuden anvendes mod helvedesild (herpes zoster) og skoldkopper (herpes varicella). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zovirax

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Zovirax:

 • hvis du er allergisk over for aciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zovirax (angivet i punkt 6).
 • hvis du er allergisk over for valaciclovir.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zovirax: 

 • hvis du har nedsat nyrefunktion.
 • hvis du er over 65 år, da du derfor har større risiko for at have nedsat nyrefunktion.
 • hvis du får høj dosis. Sørg for at drikke rigelig med væske under behandlingen.
 • hvis du har stærkt nedsat immunforsvar.
  Kontakt lægen inden opstart af behandling mod infektion.

 

Hvis du tager Zovirax mod helvedesild, skoldkopper eller herpes simplex, skal du starte behandlingen hurtigst muligt efter første tegn på udbrud. 

 

Langvarig eller gentagen behandling med aciclovir hos patienter med nedsat immunforsvar kan resultere i, at nogle virusstammer får nedsat følsomhed og som følge deraf ikke kan behandles med Zovirax. 

Brug af anden medicin sammen med Zovirax

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med lægen, hvis du bruger medicin mod: 

 • urinsyregigt (probenecid).
 • for meget mavesyre (cimetidin).
 • astma eller KOL (theophyllin).

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Zovirax og Zovirax kan påvirke virkningen af anden medicin.
Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun tage Zovirax efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage Zovirax efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zovirax påvirker som regel ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Nogle bivirkninger, såsom træthed og svimmelhed, kan dog have indflydelse på din koncentrations- og reaktionsevne. Sørg for, at du ikke er påvirket af sådanne bivirkninger, når du skal færdes i trafikken eller betjene maskiner. 

Zovirax indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216)

Zovirax indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som begge kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær. 

Zovirax indeholder sorbitol (E420)

Zovir indeholder sorbitol (E420). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
Sorbitol (E420) kan have en mild afførende virkning. Energi: 11 kJ (2,6 kcal) pr. g sorbitol. 

3. Sådan skal du tage Zovirax

Tag altid Zovirax nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den orale suspension (mikstur) skal omrystes grundigt før brug. 

 

Måleske vedlagt i pakningen. 

 

Behandling af helvedesild skal påbegyndes ved første tegn på udbrud og senest 3 døgn efter første tegn. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:  

Helvedesild og skoldkopper: 10 ml (800 mg) 5 gange daglig i 7 dage. 

 

Herpes i ansigtet, på munden (herpes labialis) eller på kønsorganerne (herpes genitalis): 2,5 ml (200 mg) 5 gange daglig i 5 dage. 

 

Langtidsbehandling ved hyppigt tilbagevendende udbrud: 10 ml (800 mg) fordelt på 2-4 daglige doser. 

 

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar: 2,5 ml (200 mg) 4 gange daglig. 

 

Børn:  

Behandling af herpesudbrud:  

2 - 14 år: 2,5 ml (200 mg) 5 gange daglig i 5 dage.
Under 2 år: 1,25 ml (100 mg) 5 gange daglig i 5 dage. 

 

Langtidsbehandling af hyppigt tilbagevendende herpesudbrud: Ingen erfaringer med børn. 

 

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar:  

2 - 14 år: 2,5 ml (200 mg) 4 gange daglig.
Under 2 år: 1,25 ml (100 mg) 4 gange daglig. 

 

Skoldkopper:  

Over 6 år: 10 ml (800 mg) 4 gange daglig i 5 dage.
2 - 6 år: 5 ml (400 mg) 4 gange daglig i 5 dage.
Under 2 år: 2,5 ml (200 mg) 4 gange daglig i 5 dage. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: Det er her nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 


Ældre: Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Zovirax

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Zovirax end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 


Overdosering kan forårsage kvalme, opkastning, hovedpine, forvirring, hallucinationer, rastløs uro, bevidstløshed, kramper eller dyb bevidstløshed (koma). 

Hvis du har glemt at tage Zovirax

Tag Zovirax, så snart du kommer i tanke om det.
Hvis det snart er tid til den næste dosis skal du springe den glemte dosis over og tage den næste dosis som planlagt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Zovirax

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer): 

 • Åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (indenfor minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Forhøjede levertal (ingen symptomer). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer): 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Søvnlignende bevidsthedssvækkelse. Kontakt lægen.
 • Forvirring, uro, hovedpine, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer): 

 • Hovedpine.
 • Svimmelhed.
 • Kvalme.
 • Opkastning.
 • Diarré.
 • Mavesmerter.
 • Kløe.
 • Udslæt.
 • Øget følsomhed af huden for lys.
 • Træthed.
 • Feber.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer): 

 • Nældefeber.
 • Hårtab.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer): 

 • Stigninger i nyretal.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer): 

 • Rysten.
 • Usikre bevægelser.
 • Talebesvær.
 • Smerter i området omkring dine nyrer.
 • Uro.
 • Forvirring.
 • Vrangforestillinger eller forvrænget virkelighedsopfattelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Zovirax utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 30 ºC.
 • Brug ikke Zovirax efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningstørrelser og yderligere oplysninger

Zovirax oral opløsning indeholder:

 • Aktivt stof: Aciclovir 80 mg/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: Sorbitolopløsning 70 % (E420), glycerol, cellulose, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), renset vand og appelsinsmagsstof.

Udseende og pakningsstørrelser:

Zovirax oral suspension (mikstur) er en offwhite suspension med en karakteristisk lugt. 

 

Zovirax 80 mg/ml fås i pakninger med 100 ml i en brun glasflaske. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 

juli 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...