Fusidinsyre "Orifarm"

creme 20 mg/g

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fusidinsyre Orifarm 20 mg/g creme  

fusidinsyre  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fusidinsyre Orifarm
 3. Sådan skal du bruge Fusidinsyre Orifarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fusidinsyre Orifarm indeholder et antibiotikum, der betegnes fusidinsyre, og som indvirker på bakterier, der kan forårsage hudinfektioner. 

 

Du kan bruge Fusidinsyre Orifarm på infektioner, der er forårsaget af bakterier, som er følsomme over for fusidinsyre, og på steder, hvor lokalbehandling er hensigtsmæssig. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fusidinsyre Orifarm

Brug ikke Fusidinsyre Orifarm

 • hvis du er allergisk over for fusidinsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fusidinsyre Orifarm (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Fusidinsyre Orifarm. 


Undgå at få Fusidinsyre Orifarm i øjnene, når du bruger cremen i ansigtet, da det kan forårsage irritation af dine øjne. 

Brug af anden medicin sammen med Fusidinsyre Orifarm

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nyligt. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Fusidinsyre Orifarm kan bruges under graviditet, men kun hvis det anbefales af din læge.
 

Amning
Fusidinsyre Orifarm kan bruges under amning, men du bør dog ikke smøre det på brystet.
 

Frugtbarhed
Fusidinsyre Orifarm er ikke kendt for at indvirke på fertilitet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fusidinsyre Orifarm er ikke kendt for at indvirke på evnen til at føre bil eller betjene maskiner. 

Fusidinsyre Orifarm indeholder cetylalkohol, butyl hydroyanisol og kaliumsorbat

Cetylalkohol og kaliumsorbat kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontaktdermatitis). 


Butylhydroxyanisol kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontaktdermatitis) eller irritation af øjne eller slimhinder. 

3. Sådan skal du bruge Fusidinsyre Orifarm

Brug altid Fusidinsyre Orifarm nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Brug til voksne og børn: 

Påfør cremen på det angrebne område 2-3 gange dagligt i 1-2 uger. 

Hvis du har brugt for meget Fusidinsyre Orifarm

Overdosering er ikke sandsynlig. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Fusidinsyre Orifarm, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge Fusidinsyre Orifarm

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis Fusidinsyre Orifarm. Du skal fortsætte med den normale dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Fusidinsyre Orifarm

Fusidinsyre Orifarm indeholder et antibiotikum. Det er vigtigt, at du fortsætter med at bruge dette lægemiddel i den periode, der er anbefalet af din læge. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos én ud af 100 patienter  

 • Eksem, udslæt, kløe, rødmen af huden, smerter på påføringsstedet (herunder brændende eller stikkende fornemmelse på huden), irritation på påføringsstedet.

 

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter  

 • Overfølsomhed
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd
 • Udslæt (nældefeber) og hævelse: Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Nældefeber
 • Blærer

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Fusidinsyre Orifarm utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Fusidinsyre Orifarm efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Udløbsdatoen efter anbrud af tuben er 1 måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.t 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fusidinsyre Orifarm indeholder:

 • Aktivt stof: fusidinsyre. Hvert gram indeholder fusidinsyre hemihydrat svarende til 20 mg fusidinsyre.
 • Øvrige indholdsstoffer: butylhydroxyanisol (E 320), cetylalkohol, glycerol (85 %), flydende paraffin, kaliumsorbat (E 202), polysorbat 60, hvid blød paraffin, renset vand, saltsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvid creme uden særlig duft.  

 

Pakningsstørrelser á 15 eller 30 g. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S  

Danmark  

info@orifarm.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Fusidinsyre Orifarm  

Sverige: Fusidinsyra Orifarm  

Finland: Fusidic Acid Orifarm 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...