Diproderm®

creme 0,5 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diproderm® 0,5 mg/g (0,05 %) creme  

Betamethason  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diproderm
 3. Sådan skal du bruge Diproderm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diproderm indeholder et stærkt binyrebarkhormon.
Diproderm dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis.
Du kan bruge Diproderm til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diproderm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Diproderm, hvis:

 • du er allergisk over for betamethason, andre kortikosteroider eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diproderm (angivet i afsnit 6).
 • du har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.
 • du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).
 • du har betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • du har bumser eller på områder med bumser.
 • du har sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper og helvedesild).
 • der er hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Diproderm. 


Vær opmærksom på følgende: 

 • Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsygdom.
 • Du bør ikke bruge binyrebarkhormoncreme længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning eller på kønsdele.
 • Du bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
 • Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
 • Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
 • Du bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
 • Du bør ikke bruge Diproderm rundt om øjnene.
 • Undgå at få Diproderm i øjnene.
 • Hvis du har brugt Diproderm i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
 • Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Diproderm i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Diproderm, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
 • Der er risiko for udvikling af generel psoriasis med pusfyldte knopper eller for forgiftning lokalt eller i hele organismen på grund af hudens nedsatte barrierefunktion.
 • Vær opmærksom på, at binyrebarkhormoner kan ændre udseendet af nogle læsioner og derved gøre det vanskeligt at bedømme læsioen samt forsinke ophelingen.
 • Binyrebarkhormoner kan sløre, aktivere og forværre en hudinfektion.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diproderm.

Brug af anden medicin sammen med Diproderm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Du kan bruge Diproderm sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Diproderm efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun bruge Diproderm efter aftale med lægen. Binyrebarkhormon udskilles i modermælken. Du bør ikke bruge Diproderm på brystet mens du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diproderm påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Diproderm indeholder chlorcresol og cetostearylalkohol

Diproderm creme indeholder chlorcresol, der kan give allergiske reaktioner. Diproderm creme indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Diproderm

Brug altid Diproderm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Brug til voksne 

Påsmør Diproderm creme i et tyndt lag 1-2 gange daglig (morgen og aften). 

 

Brug til børn 

Du må kun bruge Diproderm creme til børn under 12 år efter aftale med en læge. Du bør i så fald kun smøre Diproderm creme på små hudområder og behandlingen må højest vare 1 uge. 

 

Vask hænder efter brug, med mindre hænderne skal behandles. 

Hvis du har brugt for meget Diproderm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Diproderm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet. 

Hvis du har glemt at bruge Diproderm

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Diproderm

Ændring eller stop i behandling bør kun ske i samråd med lægen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Risiko for alvorlig choktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
 • Rødt, rundt måneansigt, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øgede fedtdepoter på maven og i nakken. Kontakt lægen.
 • Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt end normalt. Kontakt lægen.
 • Børn kan få vedvarende hovedpine pga. forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Ny betændelse kan opstå i hud, som er under behandling med Diproderm.
 • Betændelse i hårsække.
 • Brændende fornemmelse, kløe, irritation, tør hud.
 • Kontakteksem.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
 • Udslæt med væskefyldte blærer pga. stærk sved eller feber.
 • Hvide pletter på huden (nedsat pigmentering).
 • Tynd hud, der let går i stykker, strækmærker, laset og opblødt hud.
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Overfølsomhed.
 • Små punktformede eller større blødninger i huden.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Brune pletter på huden (øget pigment).

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Forværring af betændelse i huden, sløring af betændelse i huden.
 • Udvidelse af de små blodkar i huden.
 • Forværring af eksem ved ophør af behandlingen.
 • Sløret syn

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Diproderm utilgængeligt for børn. 

 

Må bruges i op til 3 måneder efter første åbning. 

 

Brug ikke Diproderm efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diproderm indeholder:

 • Aktivt stof: Betamethasondipropionat svarende til 0,5 mg/g betamethason.
 • Øvrige indholdsstoffer: Hvid, blød paraffin, koncentreret phosphorsyre, renset vand, cetostearylalkohol, paraffinolie, cetomacrogol 1000, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, chlorcresol og natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Diproderm creme er en glat, hvid/råhvid, ensartet creme. 

 

Pakningsstørrelse 

Tuber á 30 g, 50 g og 100 g (2x50 g). 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Diproderm® er et registreret varemærke, der tilhører Merck Sharp & Dohme Corp. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2017.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...