Loceryl®

medicinsk neglelak 5 %

Galderma Nordic

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Loceryl 5 % medicinsk neglelak 

amorolfin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlӕgssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Loceryl
 3. Sådan skal du bruge Loceryl
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Loceryl indeholder amorolfin som er et svampemiddel, der bekæmper en stor mængde svampearter, som kan forårsage negleinfektioner.
Loceryl anvendes til behandling af svampeinfektioner, som har angrebet den yderste del af neglen. Loceryl anvendes når du tidligere har fået diagnose og behandling af læger og har behov for yderligere behandling for at fjerne infektionen. Du kan også have behov for at påbegynde en ny behandling, hvis infektionen kommer igen. 

2. Det skal du vide før du begynder at bruge Loceryl

Brug ikke Loceryl

 • hvis du er allergisk over for amorolfin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Loceryl (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Loceryl bør ikke appliceres på huden omkring neglen.
 

Kunstige negle bør ikke anvendes under behandling.
 

Efter anvendelse af Loceryl, bør mindst 10 minutter overholdes inden påføring af kosmetiske neglelak. Før anvendelse af Loceryl gentages, bør den kosmetiske neglelak fjernes omhyggeligt.
 

For at undgå at Loceryl fjernes ved anvendelse af organiske opløsningsmidler (f.eks. fortynder, terpentin, benzin, paraffin) bør du anvende uigennemtrængelige handsker.
Neglefile som er anvendt til angrebne negle må ikke anvendes til raske negle.
 

Denne medicin kan medføre allergiske reaktioner, nogle kan være alvorlige.
Hvis det sker, skal du straks holde op med at bruge produktet, fjerne det med neglelakfjerner eller de medfølgende renseservietter og søge læge. Du må ikke påføre produktet igen.
 

Du skal søge læge med det samme, hvis du får et eller flere af følgende symptomer: 

 • Vejrtrækningsbesvær
 • Hævelse i ansigtet, på læberne, tungen eller i halsen
 • Kraftigt udslæt på huden

Børn

Børn bør ikke behandles med Loceryl, da erfaring savnes. 

Brug af anden medicin sammen med Loceryl

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
 

Du kan bruge Loceryl samtidig med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlӕgger at blive gravid, skal du spørge din lӕge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Loceryl. Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin.
 

Begrænset erfaring ved anvendelse under graviditet og amning. Loceryl bør ikke anvendes under graviditet og/eller amning, medmindre det er klart nødvendigt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Loceryl påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Loceryl Dosering

Dosering

Påfør Loceryl på de angrebne negle 1-2 gange om ugen.
 

Du må kun bruge Loceryl på neglene. Det kan tage lang tid at behandle neglesvamp. Du bør bruge lakken hver uge i flere måneder. Fortsæt behandlingen til de syge negle er helt udvoksede og helbredte (normalt udseende af neglen). Det tager normalt op til 6 måneder for fingernegle og 9-12 måneder for tånegle.
 

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Brugsanvisning

 1. Fil den angrebne negl grundigt (især neglens overflade og yderste del) med file.
  Brug aldrig neglefilen på raske negle.
  Loceryl® Galderma Nordic AB, medicinsk neglelak 5 %
 2. Rens negleoverfladen med renseservietten.
  Loceryl® Galderma Nordic AB, medicinsk neglelak 5 %
 3. Dyp spatlen i flasken med lak. Du må ikke tørre lak af på kanten af flasken.
  Loceryl® Galderma Nordic AB, medicinsk neglelak 5 %
 4. Påfør lakken på hele den angrebne negl med spatlen. Udfør punkt 1-4 for hver angrebet negl.
  Loceryl® Galderma Nordic AB, medicinsk neglelak 5 %
 5. Husk at lukke flasken tæt lige efter brug.
  Loceryl® Galderma Nordic AB, medicinsk neglelak 5 %
 6. Lad lakken tørre i 3-5 minutter.
  Loceryl® Galderma Nordic AB, medicinsk neglelak 5 %
 7. Rens spatlen med den brugte renseserviet.
  Loceryl® Galderma Nordic AB, medicinsk neglelak 5 %

 

Kosmetisk neglelak kan appliceres mindst 10 minutter efter applicering af Loceryl.
 

Det er vigtigt, at du gentager alle ovenstående punkter, hver gang du behandler neglene. Ved gentagen anvendelse, er det vigtigt, at enhver resterende Loceryl neglelak eller kosmetiske neglelak grundigt fjernes, før proceduren gentages. 

Hvis du har brugt for meget Loceryl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Loceryl, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

Har du glemt at bruge Loceryl

Hvis du glemmer at påføre lakken på den fastlagte ugedag, skal du blot påføre den straks du kommer i tanke herom, og derefter fortsætte som før.
 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lӕgemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Reaktioner på medicineringen er sjӕldne. Negleforandringer (f.eks. misfarvning af negle, skadede negle, skøre negle) kan forekomme. Det kan også skyldes selve svampeangrebet.
 

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Negleskade, misfarvning af negle, brudte og skøre negle.

 

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Brændende fornemmelse i huden.

 

Ikke kendte bivirkninger (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Systemisk allergisk reaktion (en alvorlig allergisk reaktion, som kan være forbundet med hævelse i ansigtet, på læberne, tunge eller i halsen, vejrtrækningsbesvær og/eller kraftigt udslæt på huden).
 • Rødmen af huden (erytem), kløe, nældefeber, vabler, allergiske hudreaktioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen (se nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

5. Opbevaring

Opbevar Loceryl utilgængeligt for børn.
Brug ikke Loceryl efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningstørrelser og yderligere information

Loceryl 5 % medicinsk neglelak indeholder

 • Aktivt stof: amorolfin 5 % (50 mg/ml) som amorolfin-hydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: ammoniummethacrylat copolymer (type A), butylacetat, ethylacetat, vandfri ethanol, triacetin.

Udseende og pakningstørrelser

Loceryl er en gennemsigtig neglelak.
 

Glasflaske á 1,25 ml, 3 ml og 5 ml. Æskerne indeholder også 30 neglefile, 10 plastspartler og 30 renseservietter.
 

Glasflaske med integreret spatel i låget á 1,25 ml, 3 ml og 5 ml. Æskerne indeholder også 30 neglefile og 30 renseservietter.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Galderma Nordic AB, Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala, Sverige 

Tel: +46 18 444 0330, telefax: +46 18 444 0335 

E-mail: nordic@galderma.com 

Fremstiller

Laboratoires Galderma, ZI Montdésir, 74540 Alby-sur-Chéran, Frankrig 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev seneste ændret 4. oktober 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...