Locoid®

creme 0,1%

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

 

Locoid® 1 mg/g creme

hydrocortisonbutyrat 

 

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du har flere spørgsmål.
 • Lægen har ordineret Locoid® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid®
 3. Sådan skal du bruge Locoid®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Locoid® indeholder hydrocortisonbutyrat. Hydrocortisonbutyrat er et binyrebarkhormon (steroid), som hæmmer irritation i huden.
 

Du kan bruge Locoid® til behandling af eksem, irriteret hud og psoriasis.
 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid®

Brug ikke Locoid®

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for hydrocortisonbutyrat eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis din hudsygdom er betændt med bakterier eller svampe. I så fald skal du også have medicin mod betændelsen.
 • mod virussygdomme, der giver udbrud på huden, f.eks. forkølelsessår, helvedesild eller skoldkopper.
 • mod rosacea, der er en betændelsesagtig
 • Du må ikke bruge cremen i længere tid, end lægen har fortalt dig.
 • Hvis du har brugt cremen i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få din hudsygdom til at blusse op igen. Tal med lægen.
 • Du må kun bruge cremen i ansigtet, hvis lægen har fortalt dig det. Pas på, at cremen ikke kommer i øjnene.
 • Du må ikke sætte plaster på behandlingsstedet, dække det med plastic eller på anden måde pakke det ind, da de øger risikoen for bivirkninger. Tal evt. med lægen.
 • Længere tids behandling af børn bør undgås.

 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Der er ikke kendskab til problemer med brug af Locoid® sammen med anden medicin. 

 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Locoid® efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Du kan bruge Locoid®, selvom du ammer. Hvis du smører Locoid® på brystet eller brystvorten, skal du vaske det af, inden du ammer dit barn. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Locoid®

Locoid® creme indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
Indeholder også propylparahydroxybenzoat og butylparahydroxybenzoat, som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). 

3. Sådan skal du bruge Locoid®

Brug altid Locoid® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis er

Vokse:

Smør Locoid® på de angrebne steder i et tyndt lag 1 – 2 gange daglig. Vask hænderne omhyggeligt eller påsmøringen, med mindre det er hænderne, som du behandler. Pas på, at cremen ikke kommer i øjnene. 

Brug ikke cremen i længere tid, end lægen har fortalt dig. 

 

Børn

Du må kun bruge Locoid® til børn efter aftale med læge. 

 

Hvis du har brugt for meget Locoid® 1 mg/g creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Locoid® 1 mg/g creme, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Der er ikke sæt tilfælde af overdosering med Locoid® 1 mg/g creme. Intensiv brug under dækkende plaster kan medføre binyrebarkhormonhæmning. 

 

Hvis du har glemt at bruge Locoid®

Hvis du har glemt en dosis, så smør den på så snart du kommer i tanke om det. 

 

Hvis du holder op med at bruge Locoid®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

 

Der kan komme opblussen eller forværring af din hudsygdom, hvis du stopper behandlingen pludseligt, især hvis du har brugt Locoid® i lang tid. 

4. Bivirkninger

Locoid® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

 • Nedsat dannelse af binyrebarkhormoner. Tal med lægen.

 

Ikke alvorlig bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.
 • Tydelige små blodkar i huden, mindre blødning i hud og slimhinder, strækmærker, rødmen af huden.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Kontakteksem, allergisk kontakteksem, pigmentforandringer, skægvækst.
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Betændelseslignende hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på hage, næse, kinder og pande.
 • Sekundær infektion (ny infektion der støder til inden den første infektion er afsluttet, og som en foregående infektion har bidraget til).
 • Hudsygdommen kommer igen eller blusser op, når du stopper behandlingen.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

 • Overfølsomhedsreaktion.

 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:
 

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
 

Opbevar ikke Locoid® ved temperaturer over 25 °C. Locoid® må ikke opbevares koldt eller fryses.
 

Brug ikke Locoid® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Locoid® 1 mg/g creme indeholder:

 • Aktivt stof: Hydrocortisonbutyrat 1 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Cetostearylalkohol; macrogolcetostearylether; paraffinolie, tynd; paraffin, hvid blød; propylparahydroxybenzoat (E216); butylparahydroxybenzoat; natriumcitrat, vandfri; citronsyre, vandfri; vand, renset.

 

Pakningsstørrelse

Locoid® fås i tuber med 30 g og 100 g.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK 

Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N. 

 

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N.
 

Locoid® er et registreret varemærke, der tilhører Astellas Pharma Europe B.V.
 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Revisionsdato

revideret marts 2014

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...