Valaciclovir "2care4"

filmovertrukne tabletter 250 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Valaciclovir 2care4 250 mg filmovertrukne tabletter 

Valaciclovir 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Valaciclovir 2care4
 3. Sådan skal du tage Valaciclovir 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Valaciclovir 2care4 tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antivirale midler. Lægemidlet fungerer ved at dræbe eller stoppe væksten af de vira, som kaldes herpes simplex-virus (HSV), varicella zoster-virus (VZV) og cytomegalovirus (CMV).  

Valaciclovir 2care4 kan anvendes til 

 • behandling af helvedesild (hos voksne).
 • behandling af HSV-infektioner i huden og genital herpes (hos voksne og unge over 12 år). Det kan også bruges til at forebygge, at disse infektioner kommer igen.
 • behandling af forkølelsessår (hos voksne og unge over 12 år).
 • forebyggelse af infektion med CMV efter organtransplantationer (hos voksne og unge over 12 år).
 • behandling og forebyggelse af HSV-infektioner i øjet.

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Valaciclovir 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Valaciclovir 2care4

 • hvis du er allergisk over for valaciclovir, aciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Valaciclovir 2care4 (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Valaciclovir 2care4, hvis du 

 • har nyreproblemer.
 • har leverproblemer.
 • er over 65 år.
 • har nedsat immunforsvar.

Undgå at smitte andre med genital herpes

Hvis du tager Valaciclovir 2care4 til behandling eller forebyggelse af genital herpes, eller hvis du tidligere har haft genital herpes, skal du stadig dyrke sikker sex og bruge kondom. Dette er vigtigt, så du ikke smitter andre med infektionen. Du skal undgå at dyrke sex, hvis du har sår eller blærer på kønsorganerne. 

Brug af anden medicin sammen med Valaciclovir 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tal med din læge, hvis du tager medicin 

 • der påvirker nyrerne. Disse lægemidler omfatter: aminoglykosider, organiske platinforbindelser, jodholdige kontrastmidler, methotrexat, pentamidin, foscarnet, ciclosporin, tacrolimus, cimetidin og probenecid.
 • fordi du er organtransplanteret (mycophenolatmofetil).
 • mod HIV (tenofovir).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid må du kun tage Valaciclovir 2care4 efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage Valaciclovir 2care4 efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Valaciclovir 2care4 kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

3. Sådan skal du tage Valaciclovir 2care4

Tag altid Valaciclovir 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

  

Synk tabletterne hele med et glas vand. 

Tag Valaciclovir 2care4 på samme tidspunkt hver dag. 

  

Den dosis, som du skal tage, afhænger af, hvorfor lægen har ordineret Valaciclovir 2care4 til dig. Lægen vil tale med dig om dette. 

Den sædvanlige dosis er

Behandling af helvedesild hos voksne 

Den sædvanlige dosis er 1.000 mg tre gange dagligt. Du skal tage Valaciclovir 2care4 i 7 dage. 

  

Behandling af forkølelsessår hos voksne og unge over 12 år 

Den sædvanlige dosis er 2.000 mg to gange dagligt. Den anden dosis skal tages 12 timer (ikke tidligere end 6 timer) efter den første dosis. 

Du skal kun tage Valaciclovir 2care4 i én dag (to doser). 

  

Behandling af HSV-infektioner i huden og genital herpes hos voksne og unge over 12 år 

Den sædvanlige dosis er 500 mg to gange dagligt. Ved den første infektion skal du tage Valaciclovir 2care4 i 5 dage eller i op til 10 dage, hvis lægen har anvist dette. Ved tilbagevendende infektioner varer behandlingen normalt 3-5 dage. 

  

Forebyggelse af nye HSV-infektioner efter tidligere infektioner hos voksne og unge over 12 år 

Den sædvanlige dosis er 500 mg én gang dagligt. Nogle mennesker med infektioner, der ofte vender tilbage, kan have gavn af at tage 250 mg to gange dagligt. 

Du skal tage Valaciclovir 2care4, indtil lægen fortæller dig, at du skal stoppe behandlingen. 

  

Forhindring af infektion med CMV (cytomegalovirus) hos voksne og unge over 12 år  

Den sædvanlige dosis er 2.000 mg fire gange dagligt. Du skal tage hver dosis med ca. 6 timers mellemrum. Du skal normalt begynde at tage Valaciclovir 2care4 så hurtigt som muligt efter din operation. 

Du skal tage Valaciclovir 2care4 i ca. 90 dage efter din operation, indtil lægen fortæller dig, at du skal stoppe behandlingen. 

  

Ældre 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Brug til børn under 12 år 

Børn under 12 år må normalt ikke få Valaciclovir 2care4 250 mg filmovertrukne tabletter. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

  

Personer over 65 år eller personer med nyreproblemer 

Det er meget vigtigt, at du drikker vand regelmæssigt i løbet af dagen, mens du tager Valaciclovir 2care4. Dette vil være med til at mindske risikoen for bivirkninger, der kan påvirke nyrerne eller nerve- systemet. Lægen vil nøje overvåge, om du får tegn eller symptomer på dette. 

Bivirkninger, der vedrører nervesystemet, kan være en følelse af forvirring eller ophidselse eller en følelse af at være usædvanlig søvnig eller døsig. 

Hvis du har taget for mange Valaciclovir 2care4 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Valaciclovir 2care4 tabletter, end der står her, i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Symptomer på overdosering er akut nyresvigt, forvirring, hallucinationer, rastløs uro, nedsat bevidsthed, koma, kvalme og opkastning. 

Hvis du har glemt at tage Valaciclovir 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Valaciclovir 2care4 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112.
 • Uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger. Kontakt lægen.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende eller ophørt urindannelse pga. nedsat nyrefunktion eller akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter. 

 • Hovedpine.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Kvalme.
 • Svimmelhed.
 • Opkastning, diarre.
 • Udslæt, lysfølsomhed, kløe.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Forvirring.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Nedsat bevidsthed, rysten, rastløs uro.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Mavegener.
 • Nældefeber.
 • Nyresmerter, blod i urinen. Kan være alvorligt. Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Usikre bevægelser.
 • Talebesvær.
 • Psykiske symptomer.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

 

Bivirkninger, der vedrører nervesystemet, forekommer normalt hos personer med nyreproblemer, hos ældre eller hos organtransplanterede personer, der tager høje doser af Valaciclovir 2care4 på 8 gram eller derover om dagen. De får det normalt bedre, når de stopper med at tage Valaciclovir 2care4, eller hvis dosen nedsættes. 

 

Valaciclovir 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Valaciclovir 2care4 utilgængeligt for børn.  

 

Må ikke opbevares over 30 °C. 

 

Tag ikke Valaciclovir 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Valaciclovir 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: Valaciclovirhydrochlorid 278,1375 mg svarende til valaciclovir 250 mg. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: Crospovidon, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, magnesiumstearat. 

  Filmovertræk: Hypromellose, titandioxid (E171), macrogol 400, polysorbat 80.

Udseende og pakningsstørrelser 

Udseende 

Hvide til offwhite, kapselformede, filmovertrukne tabletter, der er glatte på begge sider. 

  

Pakningsstørrelser 

Valaciclovir 2care4 250 mg fås i en pakningsstørrelse á 60 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Valaciclovir 2care4 svarer til Valaciclovir Sandoz. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...