Risperidon "2care4"

smeltetabletter 2 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Risperidon 2care4 2 mg smeltetabletter  

Risperidon  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Risperidon 2care4
 3. Sådan skal du tage Risperidon 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Risperidon 2care4 tilhører den gruppe medicin, der kaldes antipsykotika. Risperidon 2care4 anvendes til behandling af følgende:  

 • Skizofreni, en tilstand, hvor du ser, hører eller føler ting, som ikke er der i virkeligheden, tror ting, der ikke er sande, eller føler dig overdreven mistænksom eller forvirret.
 • Mani, en tilstand, hvor du føler dig meget urolig, opstemt, oprevet, entusiastisk eller hyperaktiv. Mani forekommer i en sygdom, der hedder bipolar lidelse.
 • Kortvarig behandling (op til 6 uger) af vedvarende aggression hos mennesker med Alzheimers demens, der gør skade på sig selv eller andre. Alternative (uden lægemidler) behandlinger bør have været afprøvet forud.
 • Kortvarig behandling (op til 6 uger) af vedvarende aggression hos børn med indlæringsvanskeligheder (mindst 5 år gamle) og unge med adfærdsvanskeligheder

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Risperidon 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Risperidon 2care4:

 • hvis du er allergisk over for risperidon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Risperidon 2care4 (angivet i punkt 6).

 

Tal med lægen eller apoteket, før du tager Risperidon 2care4, hvis du ikke er sikker på, om ovenstående tilfælde er relevante for dig. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Risperidon 2care4: 

 • Hvis du har hjerteproblemer. Det gælder f.eks. uregelmæssig hjerterytme, eller hvis du har tendens til lavt blodtryk eller tager blodtryksmedicin. Risperidon 2care4 kan forårsage lavt blodtryk. Dosis skal muligvis justeres.
 • Hvis du kender til nogle faktorer, som kan gøre dig disponeret for slagtilfælde, f.eks. forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme eller problemer med tilstoppede blodkar i hjernen.
 • Hvis du har Parkinsons sygdom eller demens.
 • Hvis du har sukkersyge (diabetes).
 • Hvis du har epilepsi.
 • Hvis du har oplevet at have en langvarig eller smertefuld rejsning. Hvis du oplever dette, mens du tager Risperidon 2care4, skal du straks kontakte lægen.
 • Hvis du har vanskeligt ved at kontrollere legemstemperaturen eller får hedeture.
 • Hvis du har nyreproblemer.
 • Hvis du har leverproblemer.
 • Hvis test har vist, at du har et unormalt højt indhold af hormonet prolaktin i blodet eller, hvis du har en svulst, der muligvis er afhængig af prolaktin.
 • Hvis du eller en anden i din familie har haft blodpropper, idet lægemider som dette har været forbundet med dannelse af blodpropper.

Fortæl det øjeblikkeligt til din læge, hvis du oplever

 • Ufrivillige rytmiske bevægelser af tungen, munden eller ansigtet. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med risperidon.
 • Feber, alvorlig muskelstivhed, svedudbrud eller nedsat bevidsthed (en tilstand kaldet malignt neuroleptikasyndrom). Det kan være nødvendigt med øjeblikkelig medicinsk behandling.

 

Tal med lægen eller apoteket, før du tager Risperidon 2care4, hvis du ikke er sikker på, om nogle af ovenstående tilfælde er relevante for dig. Risperidon 2care4 kan forårsage vægtøgning. 

Ældre med demens

Der er en øget risiko for slagtilfælde hos ældre patienter med demens. Du bør ikke tage risperidon, hvis du har demens, der er forårsaget af et slagtilfælde. Du bør jævnligt se din læge under behandling med risperidon.
Søg straks læge, hvis du eller din pårørende bemærker en pludselig ændring i din psykiske tilstand eller pludselig svaghed eller følelsesløshed i dit ansigt, arme eller ben, især i den ene side, eller sløret tale, også selv om det blot er i en kort periode. Dette kan være tegn på et slagtilfælde. 

Børn og unge

Andre årsager til aggressiv opførsel skal være udelukket inden behandling af adfærdsvanskeligheder påbegyndes.
Hvis der opstår træthed under behandling med risperidon, kan en ændring i indtagelsestidspunktet mindske opmærksomhedsproblemer. 

Brug af anden medicin sammen med Risperidon 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Det er især vigtigt at tale med lægen eller apoteket, hvis du tager et eller flere af følgende: 

 • Beroligende medicin, som virker i hjernen, f.eks. for at hjælpe dig med at slappe af (benzodiazepiner), eller visse smertestillende midler (opioider), midler mod allergi (nogle antihistaminer), da risperidon kan øge den sløvende effekt af disse midler.
 • Medicin, som kan ændre hjertets elektriske aktivitet, f.eks. malariamidler, medicin mod forstyrrelser af hjerterytmen (f.eks. kinidin), allergimidler (antihistaminer), visse depressionsmidler (antidepressiva) eller andre lægemidler mod psykiske problemer.
 • Medicin, som sænker hjerterytmen.
 • Medicin, som kan medføre lavt indhold af kalium i blodet (f.eks. bestemte vanddrivende midler).
 • Medicin mod forhøjet blodtryk. Risperidon 2care4 kan forårsage lavt blodtryk.
 • Medicin mod Parkinsons sygdom, f.eks. levodopa.
 • Vanddrivende midler (diuretika), som anvendes mod hjerteproblemer eller hævelser i kroppen på grund af væskeansamlinger (f.eks. furosemid eller chlorthiazid). Risperidon 2care4 indgivet alene eller sammen med furosemid kan øge risikoen for slagtilfælde eller død hos ældre med demens.

 

Følgende lægemidler kan nedsætte virkningen af risperidon 

 • Rifampicin (et middel til behandling af visse infektioner)
 • Carbamazepin, fenytoin (midler mod epilepsi)
 • Phenobarbital

Hvis du begynder eller ophører behandling med disse midler, skal du muligvis have en anden dosis af risperidon. 


Følgende medicin kan øge virkningen af risperidon 

 • Kinidin (bruges til behandling af forskellige typer af hjertesygdomme)
 • Midler mod depression, såsom paroxetin, fluoxetin, tricykliske antidepressiva
 • Medicin som benævnes beta•blokkere (bruges til behandling af højt blodtryk)
 • Phenothiaziner (bruges f.eks. til behandling af psykoser eller til at slappe af)
 • Cimetidin, ranitidin (blokerer syreproduktionen i maven)

Hvis du begynder eller ophører behandling med disse midler, skal du muligvis have en anden dosis af risperidon. 

Brug af Risperidon 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Risperidon 2care4 kan tages med eller uden mad. Drik ikke alkohol, når du tager Risperidon 2care4. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget Risperidon 2care4 i sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/ eller svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogen af disse symptomer skal du kontakte din læge. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Behandlingen med Risperidon 2care4 kan medføre svimmelhed, træthed og synsproblemer. Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle og heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner, før du har talt med lægen. 

Risperidon 2care4 indeholder aspartam

Risperidon 2care4 smeltetabletter indeholder aspartam (E951), som er en fenylalaninkilde. Kan være skadelig for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom). 

3. Sådan skal du tage Risperidon 2care4

Tag altid Risperidon 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Den sædvanlige dosis er  

 

Til behandling af skizofreni 

Voksne 

 • Den normale startdosis vil typisk være på 2 mg på den første dag og kan forøges til 4 mg på den anden dag.
 • Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis, alt efter, hvordan du reagerer på behandlingen.
 • De fleste opnår god effekt med daglige doser på mellem 4 til 6 mg.
 • Denne samlede daglige dosis kan opdeles i én eller to doser. Lægen vil fortælle dig, hvad der er bedst for dig.

 

Ældre 

 • Startdosis er normalt 0,5 mg to gange dagligt.
 • Det er muligt, at lægen øger din dosis gradvist til 1-2 mg to gange dagligt.
 • Lægen vil fortælle dig, hvad der er bedst for dig.

 

Børn og unge 

 • Børn og unge under 18 år må ikke behandles med Risperidon 2care4 for skizofreni.

 

Til behandling af mani 

Voksne 

 • Startdosis er normalt 2 mg én gang dagligt.
 • Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis gradvist, alt efter hvordan du reagerer på behandlingen.
 • De fleste opnår god effekt af 1 til 6 mg en gang dagligt.

 

Ældre 

 • Startdosis er normalt 0,5 mg to gange dagligt.
 • Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis gradvist til 1-2 mg to gange dagligt, alt efter hvordan du reagerer på behandlingen.

 

Børn og unge 

 • Børn og unge under 18 år må ikke behandles med Risperidon 2care4 for bipolar mani.

 

Til behandling af svær aggression hos mennesker med demens 

Voksne (herunder ældre) 

 • Startdosis er normalt 0,25 mg to gange dagligt.
 • Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis gradvist alt efter, hvordan du reagerer på behandlingen.
 • De fleste opnår god effekt med 0,5 mg to gange dagligt. Nogle patienter behøver 1 mg to gange dagligt.
 • Behandlingsvarighed af patienter med Alzheimers demens, bør ikke være længere end 6 uger.

 

Til behandling af destruktiv adfærd hos børn og unge
Dosis afhænger af barnets vægt: 

Til børn, som vejer under 50 kg 

 • Startdosis er normalt 0,25 mg én gang dagligt
 • Dosis kan herefter justeres gradvist hver anden dag med 0,25 mg pr. dag
 • Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 0,25 mg til 0,75 mg én gang dagligt

 

Til børn, som vejer 50 kg eller derover 

 • Startdosis er normalt 0,5 mg én gang dagligt
 • Dosis kan herefter justere dosis gradvist hver anden dag med 0,50 mg pr. dag
 • Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 0,5 mg til 1,5 mg én gang dagligt

 

Behandlingen af patienter med destruktiv adfærd bør ikke strække sig over mere end 6 uger.  

 

Børn under 5 år må ikke behandles med Risperidon 2care4 for destruktiv adfærd. 


Patienter med nyre- eller leverproblemer Alle startdoser og efterfølgende doser af risperidon bør halveres uanset hvilken lidelse, der skal behandles. Øgning af dosis bør foregå langsommere hos disse patienter. Risperidon bør bruges med forsigtighed til denne patientgruppe. 

Sådan skal du tage Risperidon 2care4 Tag først tabletten ud af blisteren, når det er tid til, at du skal tage den. 

 • Tag tabletten ud af blisteren med tørre hænder.
 • Læg straks smeltetabletten på tungen.
 • Smeltetabletten begynder at opløses i løbet af sekunder.
 • Tabletten kan herefter synkes med eller uden vand

Hvis du har taget for mange Risperidon 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Risperidon 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Symptomer på overdosering kan være døsighed, træthed, unormale kropsbevægelser, problemer med at stå og gå, svimmelhed på grund af lavt blodtryk, unormalt hjerteslag eller krampeanfald. 

Hvis du har glemt at tage Risperidon 2care4

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 


Kontakt lægen, hvis du glemmer at tage to eller flere doser. 

Hvis du holder op med at tage Risperidon 2care4

Du bør ikke holde op med at tage Risperidon 2care4, medmindre du får besked på det af lægen, da dine symptomer ellers kan vende tilbage. Hvis din læge beslutter at stoppe din behandling med Risperidon 2care4, kan dosis nedsættes gradvist over flere dage. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Følgende bivirkninger kan forekomme: 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter) 

 • Parkinsonisme. Dette er et medicinsk udtryk, som omfatter mange symptomer. Hvert symptom kan forekomme sjældnere end hos 1 ud af 10 personer. Parkinsonisme omfatter: Øgning af spytproduktionen, stivhed i musklerne og skelettet, savlen, spjæt når arme og ben bøjes, langsomme, nedsatte eller hæmmede bevægelser, manglende ansigtsudtryk, muskelhårdhed, stivhed i nakken, muskelstivhed, små trippende fodtrin og mangel på normale armbevægelser under gang, vedvarende blinken ved slag (stimulering) af panden (en unormal refleks).
 • Hovedpine, søvnproblemer.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 ud af 100 patienter): 

 • Døsighed, træthed, rastløshed, irritabilitet, angst, søvnighed, svimmelhed, nedsat opmærksomhed, udmattelse, søvnforstyrrelser.
 • Opkastning, forstoppelse, kvalme, diaré, forøget spytproduktion, forøget appetit, mavesmerter eller mavegener, ondt i halsen, mundtørhed.
 • Vægtøgning, forhøjet legemstemperatur, nedsat appetit.
 • Infektion i næse og hals, hoste, luftvejsinfektion, forstoppet næse, influenza, sløret syn, næseblod, åndedrætsbesvær, lungebetændelse.
 • Urinvejsinfektion, sengevædning.
 • Muskelkramper, ufrivillige bevægelser i ansigt eller i arme og ben, ledsmerter, rygsmerter, hævelser i arme og ben, smerter i arme og ben.
 • Hududslæt, rødme på huden.
 • Hurtigt hjerteslag, smerter i brystet.
 • Stigning i blodets indhold af hormonet prolaktin.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 ud af 1.000 patienter, men mindre end 1 ud af 100 patienter): 

 • Savlen, problemer med at holde på afføringen, tørst, meget hård afføring, hæshed eller stemmeforstyrrelser, forhøjet indtagelse af væske.
 • Øjenbetændelse, bihulebetændelse, virusinfektion, ørebetændelse, halsbetændelse, hudbetændelse,
 • Maveinfektion, løbende øjne, luftvejsinfektion, blærebetændelse, svampe infektion i neglene, lungebetændelse forårsaget af indånding af fødevarer.
 • Lavt blodtryk, blodtryksfald, når du rejser dig, svimmelhed efter ændring af kroppens stilling, opmærksomhed på hjerteslaget, hurtigt hjerteslag, unormal hjerterytme, registrering af unormale elektriske impulser i hjertet (EKG), ledningsforstyrrelser i hjertet, lavt blodtryk.
 • Problemer med at holde på vandet, smerter ved vandladning, hyppig vandladning.
 • Forvirring, opmærksomhedsforstyrrelser, stort søvnbehov, nervøsitet, bevidsthedssvækkelse, opstemthed (mani).
 • Fald i hæmoglobin eller antallet af røde blodlegemer (blodmangel), stigning i leverenzymer, fald i antallet af hvide blodlegemer, stigning i blodsukker, forhøjet indhold i blodet af kreatinfosfokinase, forhøjet eosinofiltal (hvide blodlegemer, som bidrager til at bekæmpe allergi og astma), fald i antallet af røde blodlegemer, fald i antallet af blodplader (blodlegemer, som får blodet til at størkne).
 • Muskelsmerter, ørepine, nakkesmerter, hævede led, unormal holdning, stivhed i leddene, muskelsvaghed, muskel• og skeletsmerter i brystet, ubehag i brystet.
 • Tør hud, intens hudkløe, bumser, sår på huden, betændelse i huden forårsaget af mider, misfarvning af huden, fortykkelse af huden, blussen, nedsat følsomhed i huden for smerte eller berøring, rødt udslæt, hudsygdomme, olieagtig hudbetændelse, hårtab.
 • Rejsningsproblemer, mælkeflåd, udebleven menstruation, forstørrelse af brysterne hos mænd, nedsat seksualdrift, manglende sædafgang, sædafgangsforstyrrelser, menstruationsforstyrrelser, udflåd fra skeden, seksuelle funktionsforstyrrelser.
 • Gangforstyrrelser, besvimelse, sløvhed, nedsat appetit og deraf følgende underernæring og lav legemsvægt, utilpashed, balanceforstyrrelser, allergi, væskeansamling, taleforstyrrelser, kulderystelser, unormal koordination.
 • Øget blodforsyning til øjet, hævede øjne, øjentørhed, hævede øjenlåg, øget tåreflåd, smertefuld lysoverfølsomhed.
 • Talebesvær, synkebesvær, hoste med opspyt, hæs/hvæsende vejrtrækning, influenzalignende sygdom, blokkerede bihuler, blokkerede luftveje, blokkerede lunger, luftvejsforstyrrelser, knitrende lyd i lungerne.
 • Ufrivillige bevægelser i ansigt, arme eller ben, manglende reaktion på stimulation, pludselig svaghed eller følelsesløshed i ansigt, arme eller ben, især i den ene side, eller tilfælde af sløret tale, som varer mindre end 24 timer (mindre slagtilfælde eller slagtilfælde), bevidstløshed, ringen for ørerne, hævelse i ansigtet, pludselig hævelse af læber og øjne samtidig med åndedrætsbesvær.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Manglende evne til at opnå orgasme, sædafgang i blæren, menstruationsforstyrrelser, forstørrelse af brysterne.
 • Skæl, hududslæt med bumser, udslæt med bumser og hævede områder, udslæt over hele kroppen.
 • Lægemiddelallergi, kulde i arme og ben, hævede læber, betændelse i læberne.
 • Skorper i øjnene, nedsat synsstyrke, øjenrulning, grøn stær (forhøjet tryk i øjet).
 • Mangel på følelser.
 • Seponeringssyndrom (som optræder, når man holder op med at tage et lægemiddel), nedsat legemstemperatur, hævelser overalt i kroppen, bevidsthedsændringer med forhøjet legemstemperatur og muskeltrækninger.
 • Hurtigt overfladisk åndedræt, hævelse i næsen, åndedrætsbesvær i søvne.
 • Spytmangel, tilstopning af tarmene.
 • Nedsat blodforsyning til hjernen.
 • Fald i antallet af hvide blodlegemer, utilstrækkelig produktion af det hormon, som styrer urinudskillelsen.
 • Kronisk ørebetændelse.
 • Bevægelsesforstyrrelser, nedbrydning af muskelfibre og muskelsmerter.
 • Koma på grund af ukontrolleret diabetes.
 • Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot).
 • Betændelse i bugspytkirtlen.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Livstruende komplikationer ved ukontrolleret diabetes.

 

Bivirkninger med ukendt frekvens (frekvensen kan ikke bestemmes ud fra de foreliggende data): 

 • Svær allergisk reaktion, som medfører åndedrætsbesvær og shock.
 • Ingen granulocytter (en form for hvide blodlegemer, som medvirker ved bekæmpelse af infektioner).
 • Langvarig og smertefuld rejsning.
 • Farligt forhøjet indtagelse af væske.
 • Abstinenser hos nyfødte.
 • Blodpropper i venerne særligt i benene (med symptomer som hævelse, smerte og rødmen på benene), som kan løsrives og føres med blodet til lungerne hvor de kan forårsage brystsmerter og åndedrætsbesvær. Hvis du oplever nogle af disse symptomer skal du søge læge omgående.

 

RISPERIDON CONSTA
Nedenstående bivirkninger er set ved brug af RISPERIDON CONSTA, et langtidsvirkende middel, som indgives ved injektion. Tal med lægen, hvis du får en eller flere af nedenstående bivirkninger, selv om du ikke bliver behandlet med langtidsvirkende injektioner med RISPERIDON CONSTA: 

 • Tarminfektion.
 • Byld under huden, prikken eller følelsesløshed i huden, eksem.
 • Fald i antallet af hvide blodlegemer, som medvirker ved bekæmpelse af bakterieinfektioner.
 • Depression.
 • Kramper.
 • Blinken med øjnene.
 • Fornemmelse af, at alt kører rundt, eller at du svajer.
 • Langsomt hjerteslag, højt blodtryk.
 • Tandpine, krampe i tungen. • Smerter i endeballen
 • Vægttab.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Risperidon 2care4 ved temperaturer over 30 °C.  

 

Opbevar Risperidon 2care4 i original emballage. 

 

Tag ikke Risperidon 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Risperidon 2care4 i ndeholder:

 • Aktivt stof: 2 mg risperidon.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, croscarmellose natrium, magnesiumcarbonat (tungt), rød jernoxid (E172), magnesiumstearat, hydroxypropylcellulose, aspartam (E951), saccharinnatrium, talcum, peppermint 517, levomenthol, kolloid vandfri silica.

Udseende og pakningsstørrelser

Risperidon 2care4 2 mg smeltetabletter er lyserøde marmorerede runde flade tabletter præget med ”R” på den ene side og ”2” på den anden side. 

 

Risperidon 2care4 fås i en pakningsstørrelse á 28 smeltetabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9  

6710 Esbjerg V 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2017  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...