Desferal®

pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 500 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Desferal® 

500 mg pr. hætteglas, pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning  

deferoxaminmesilat 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret Desferal® til dig personligt.
  Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Desferal®
 3. Sådan bliver du behandlet med Desferal®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Desferal® er et middel mod jernforgiftning. Det virker ved at fremme udskillelsen af jern fra kroppen. 

 

Du kan få Desferal® til behandling af akut jernforgiftning (for meget jern i kroppen) og til behandling af kronisk jernforgiftning (hæmokromatose, ophobning af store mængder jern i kroppens organer). 

 

Lægen kan have givet dig Desferal® for noget andet. Spørg lægen. 

2. Det skal du vide om Desferal®

Du må ikke få Desferal®

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for deferoxaminmesilat.

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Desferal®

Vær opmærksom på følgende  

 • Hvis din læge ordinerer tilskud af C-vitamin, skal du sikre dig, at du har brugt Desferal® regelmæssigt i mindst 1 måned.
 • Du må kun tage tilskud af C-vitamin efter aftale med lægen.
 • Du må ikke tage mere end 200 mg C-vitamin om dagen, når du er i behandling med Desferal®. Ellers kan det påvirke dit hjerte. Tal med lægen.
 • Din urin vil måske blive rødbrun (rødvinsfarvet), fordi der er jern i den. Dette er helt ufarligt.
 • Oplys altid ved undersøgelser f.eks. scanninger, blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Desferal®. Det kan have betydning for resultatet af undersøgelserne.
 • Tal med læge, hvis du har nedsat nyrefunktion. Du skal måske have anden dosis.

 

Kontakt straks læge eller sundhedspersonale, hvis du får: 

 • Synsforstyrrelser eller høreforstyrrelser.
 • Feber, ondt i halsen, åndenød, diarré, opkastning, mave-/underlivssmerter eller generelt ubehag under behandlingen med Desferal®.

 

Desferal® kan gøre dig mere modtagelig over for infektioner. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Tal med lægen, hvis du tager: 

 • Medicin mod psykoser, skizofreni, migræne, kvalme (prochlorperazin).
 • C-vitamin.

 

Hvis du skal til skintigrafiundersøgelse, bør Desferal® behandlingen ophøre 48 timer inden skintigrafi. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

 

Graviditet  

Du vil normalt ikke blive behandlet med Desferal®, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere det for hver enkelt. 

 

Amning  

Lægen vil vurdere, om du må amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Desferal® kan give bivirkninger (f.eks. svimmelhed, nedsat syn eller hørelse), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan bliver du behandlet med Desferal®

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn  

Din læge bestemmer dosis og hvordan og hvornår, du skal have Desferal®. Dosis vil løbende blive tilpasset, på grundlag af blod- og urinprøver. 

 

En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtningen. 

Du kan få Desferal® som en langsom indsprøjtning under huden ved brug af en infusionspumpe, eller i 

en blodåre evt. som indsprøjtning i en muskel. Du kan få Desferal® samtidig med blodtransfusioner. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen. 

Hvis du har fået for meget Desferal®

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Desferal. 

 

Du kan få svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk, hurtig puls, mave-tarmproblemer, forbigående tab af synet, forbigående tab af evne til at tale eller opfatte tale, rastløs uro, hovedpine, kvalme, langsom puls og kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. 

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du mangler at få en dosis. 

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Desferal® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet.
 • Synstab. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet.
 • Aftagende syn pga. svækkelse af nethinden. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet.
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
 • Alvorlig svampeinfektion (mucormycosis).

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
 • Akut åndenød, lungeinfiltrationer. Kontakt lægen eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Smerter i leddene/muskelsmerter.
 • Smerte, hævelse, rødmen af huden, kløe og skorpedannelse ved stedet for indsprøjtning.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Kvalme.
 • Nældefeber.
 • Væksthæmning og knoglelidelser (især ved høj dosis og hos små børn under 3 år).
 • Feber.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Tab af evne til at høre høje toner og susen for ørerne (tinnitus).
 • Astma.
 • Opkastning og mavesmerter.
 • Små blærer, hævelse og brændende fornemmelse ved stedet for indsprøjtning.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Lægkramper.
 • Mørke pletter i synsfeltet, manglende skarphed af synet, uklart syn, natteblindhed, tab af dele af synsfeltet, svækkelse af farvesyn, uskarp hornhinde. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.
 • Forstyrrelser i nervesystemet, svimmelhed, prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder.
 • Diaré.
 • Eksem.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Kvalme, opkastninger, anfaldsvise mavesmerter og diaré pga. betændelse i mave og tarm.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Muskelsammentrækninger.

 

Desferal® kan herudover give bivirkninger som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver f.eks. urinprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

 

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Desferal® ved temperaturer over 25 °C. 

 

Brug ikke Desferal® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Den færdige opløsning er holdbar i 24 timer. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Desferal® 500 mg pr. hætteglas, pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning indeholder:

 • Aktivt stof: Deferoxaminmesilat 500 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Nitrogen.

Pakningstørrelser:

Desferal pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning fås i pakninger med 10 hætteglas á 500 mg. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N. 

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N. 


Desferal® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG. 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:  

Advarsel: Hurtig intravenøs infusion kan foranledige hypotension og shock (f.eks. rødmen, takykardi, kollaps og urticaria). 

 

Ved parenteral administration, bør stoffet anvendes som 10 % opløsning i sterilt vand til injektion, undtagen ved intramuskulær injektion, hvor højere koncentrationer kan være nødvendige. 5 ml vand til injektionsvæsker sprøjtes ind i hætteglasset indeholdende 500 mg Desferal® pulver og omrystes godt. Kun klare og farveløse (svagt gullige) opløsninger bør anvendes. 10% Desferal® opløsning kan yderligere fortyndes med rutinemæssigt anvendte infusionsopløsninger (NaCl 0,9%, glukose 5%, Ringer’s opløsning, Ringer-lactat opløsning, peritoneal dialyseopløsninger som Dianeal 137 glukose 2,27%, Dianeal PD4 glukose 2,27% og CAPD/DPCA 2 glukose 1,5%). 

 

Desferal® er uforligelig med heparin. 

 

Brug af Desferal® ved hjælp af bærbar infusionspumpe til patienter med kronisk jernoverskud, er følgende: 

 1. Træk vand til injektionsvæsker op i en sprøjte.
 2. Gummihætten på hætteglasset desinficeres med alkohol, før indholdet i sprøjten sprøjtes gennem gummihætten.
 3. Ryst hætteglasset godt, indtil stoffet er opløst.
 4. Opløsningen trækkes op i sprøjten.
 5. Forlængerslangen sættes fast til sprøjten og slangen forbindes til sommerfuglekanylen. Det tomme rum i slangen fyldes med opløsningen.
 6. Sprøjten anbringes i infusionspumpen.
 7. Ved infusion sættes sommerfuglekanylen fast under huden på maven, armen, øvre del af benet eller låret. Det er vigtigt at rense huden grundigt med alkohol. Kanylespidsen skal kunne bevæges frit under huden. Er dette ikke tilfældet, kan spidsen være for tæt på hudlaget. Gentag da proceduren et andet sted efter først at have renset huden med alkohol.
 8. Nålen fæstnes og tapes fast.
 9. Pumpen bæres normalt på kroppen ved brug af bælte eller skulderhylster. Mange patienter foretrækker, at indsprøjtningen sker om natten.

Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Desferal® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Efter tilberedning bør opløsningen bruges med det samme. Hvis tilberedning sker under godkendte sterile forhold, kan opløsningen opbevares ved stuetemperatur i op til 24 timer.

Revisionsdato

Senest revideret september 2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...