Creon®

enterokapsler Lipase 40.000 EP-e

Abacus

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren 

Creon® 40.000 hårde enterokapsler

Pankreatin L90311A-4.0 

Creon® er et registreret varemærker, der tilhører BGP Products Operations GmbH. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Creon 40.000 nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Creon 40.000 

 3. Sådan skal du tage Creon 40.000 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Creon 40.000 indeholder fordøjelsesenzymer, som fremmer fordøjelsen. Enzymerne er udvundet af svinebugspytkirtler. Du kan tage Creon 40.000 ved sygdomme i bugspytkirtlen.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Creon 40.000

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Creon 40.000

Hvis du er allergisk over for pankreatin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Creon 40.000 (angivet i punkt 6). Hvis du er usikker, så tal med din læge eller apotekspersonalet, før du tager medicinen. 

Advarsler og forsigtighedsregler

En sjælden tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati), er set 

hos patienter med cystisk fibrose, som har fået høje pankreatindoser. Hvis du har cystisk fibrose og tager mere end 10.000 lipase enheder pr. kg pr. dag og har usædvanlige mavesymptomer eller ændrede mavesymptomer, skal du kontakte din læge. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

Graviditet og amning

 • Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager Creon 40.000. 

 • Du kan tage Creon 40.000, selvom du ammer. 

  Trafik og arbejdssikkerhed

  Creon 40.000 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Creon 40.000

Tag altid Creon 40.000 nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 • Dosis angives i lipase enheder. Lipase er et af enzymerne i pankreatin. De forskellige Creon styrker indeholder forskellige mængder lipase. 

 • Tag altid den mængde Creon 40.000, som din læge har angivet. 

 • Lægen vil justere dosis, så den passer til dig. Den vil afhænge af: 

  • din sygdom 

  • din vægt 

  • din kost 

  • hvor meget fedt din afføring indeholder 

   Hvis du stadig har fedtet afføring eller andre mave- eller tarmsymptomer, skal du tale med lægen. Din dosis skal måske justeres. 

   Cystisk fibrose

 • Den sædvanlige startdosis til børn under 4 år er 1.000 lipase enheder pr. kg legemsvægt pr. måltid. 

 • Den sædvanlige startdosis til børn over 4 år, unge og voksne er 500 lipase enheder pr. kg legemsvægt pr. måltid. 

  Andre bugspytkirtelsygdomme

 • Den sædvanlige dosis pr. måltid er mellem 25.000 og 

  80.000 lipase enheder. 

 • Den sædvanlige dosis pr. mellemmåltid er det halve af dosis pr. måltid. 

  Hvornår skal du tage Creon 40.000

  Tag altid Creon 40.000 sammen med eller umiddelbart efter et måltid eller et mellemmåltid. Det vil sikre, at enzymerne 

  blandes effektivt med maden, så de kan fordøje den, mens den passerer gennem tarmen. 

  Hvordan skal du tage Creon 40.000

 • Synk kapslerne hele. 

 • Knus eller tyg ikke kapslerne. 

 • Hvis du har svært ved at synke kapslerne hele, kan de åbnes forsigtigt, og indholdet kan tilsættes en mindre mængde blød, syrlig mad eller drikke, f.eks. yoghurt, appelsin-, æble- eller ananasjuice. 

 • Indtag blandingen af Creon 40.000 og mad eller væske STRAKS, den må IKKE opbevares, og den må IKKE tygges. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at der ikke bliver noget af produktet tilbage i munden. Skyl eventuelt efter med sur væske. 

 • Drik rigeligt med væske hver dag. 

  Hvis du har taget for mange Creon 40.000

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Creon 40.000, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

  Patienter med cystisk fibrose bør straks søge læge. Det gælder især for børn. 

  Hvis du har glemt at tage Creon 40.000

  Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

  Hvis du holder op med at tage Creon 40.000

  Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Creon 40.000 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger: Hyppigheden ikke kendt

Stop behandling med Creon 40.000 og kontakt straks læge eller skadestue, hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger:

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, blodtryksfald og besvimelse (anafylaksi). Det kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Ved cystisk fibrose: tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati). Viser sig ved usædvanlige eller ændrede mavesymptomer. 

  Ikke alvorlige bivirkninger:

  Meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter):

 • Mavesmerter. 

  Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

 • Kvalme, opkastning, forstoppelse og oppustet mave, diaré. 

  Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

 • Udslæt. 

  Hyppigheden ikke kendt:

 • Kløe, nældefeber 

  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. 

  Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Creon 40.000 utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar ikke Creon 40.000 over 25°C. 

 • Opbevar Creon 40.000 i original emballage. 

 • Brug ikke kapslerne, hvis de viser tydelige tegn på nedbrydning. 

 • Brug ikke Creon 40.000 efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Efter åbning af beholderen er holdbarheden 3 måneder. 

  Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Creon 40.000 hårde enterokapsler indeholder:
 • Aktivt stof: pankreatin svarende til o Amylase 25.000 EP- enheder 

  • Lipase 40.000 EP-enheder 

  • Protease 1.600 EP-enheder 

 • Øvrige indholdsstoffer: Macrogol 4000; hypromellosephthalat; cetylalkohol; triethylcitrat; dimeticon; gelatine; jernoxider (E172); titandioxid (E171) og natriumlaurylsulfat. 

Creon 40.000 er sukker- og lactosefri

Udseende og pakningsstørrelse Udseende

Creon 40.000 er brune/klare kapsler. 

Pakningsstørrelse

Tabletbeholder af plast med skruelåg: 100 stk 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

:

Abacus Medicine A/S Vesterbrogade 149 

1620 København V 

Tel: +45 70 22 02 12 

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com 

Frigivet af

Abacus Medicine B.V. Herculesstraat 25 

1812 PD Alkmaar Holland 

Tel +31 6 50 57 41 87 

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...