Lacidipin "2care4"

filmovertrukne tabletter 2 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lacidipin 2care4 2 mg og 4 mg filmovertrukne tabletter  

Lacidipin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lacidipin 2care4
 3. Sådan skal du tage Lacidipin 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lacidipin 2care4 indeholder det aktive stof lacidipin. Dette tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes calciumblokkere. 

Lacidipin 2care4 får blodkarrene til at slappe af, så de udvides. Herved øges blodgennemstrømningen, og 

blodtrykket falder. Ved regelmæssig anvendelse af Lacidipin 2care4 efter lægens anvisning kan du sænke forhøjet blodtryk (behandle hypertension). 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lacidipin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Lacidipin 2care4:

 • hvis du er allergisk over for lacidipin, andre calciumblokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer i lacidipin 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en forsnævring af hjerteklapperne (alvorlig aortastenose).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Lacidipin 2care4: 

 • hvis du har hjerterytmeforstyrrelse eller andre problemer med hjertet
 • hvis du har eller har haft leverproblemer
 • hvis du har haft et hjerteanfald inden for den seneste måned, eller hvis du får brystsmerter (angina pectoris)
 • hvis du for nyligt har haft en blodprop i hjertet.

Børn og unge

Lacidipin 2care4 anbefales ikke til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Lacidipin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Anden medicin kan måske påvirke behandlingen med Lacidipin 2care4, eller Lacidipin 2care4 kan påvirke behandlingen med anden medicin. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du samtidig tager: 

 • medicin mod for højt blodtryk
 • antibiotika (f.eks. rifampicin)
 • cimetidin - medicin mod bl.a. mavesår/tolvfingertarmssår
 • ciclosporin - immundæmpende medicin til behandling af bl.a. transplantationspatienter
 • medicin der er kendt for at forlænge QT intervallet (f.eks. erythromycin og terfenadin)
 • binyrebarkhormoner eller tetracosactid til behandling af betændelsessygdom i tarmen, Crohns sygdom, leddegigt (arthritis) og betændelse i knogler og led (osteoarthritis).

 

Hvis du skal have taget en blodprøve, skal du fortælle din læge, at du tager Lacidipin 2care4, da det kan påvirke resultaterne. 

Brug af Lacidipin 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Lacidipin 2care4 på tom mave eller sammen med mad og drikke, dog ikke sammen med grapefrugtjuice. 


Du bør normalt ikke drikke alkohol, mens du tager Lacidipin 2care4, da det kan forstærke virkningen af Lacidipin 2care4. Tal med lægen. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Bør ikke anvendes under graviditet, uden lægens anvisning. 

 

Amning  

Bør ikke anvendes under amning, uden lægens anvisning. Lacidipin kan udskilles i modermælken. 

 

Fertilitet  

Lacidipin 2care4 kan nedsætte fertiliteten hos mænd. Tal med lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan blive svimmel, når du tager Lacidipin 2care4. Hvis dette sker, må du ikke køre bil, betjene værktøj og maskiner. 

Lacidipin 2care4 indeholder lactose

Lacidipin 2care4 indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Lacidipin 2care4

Tag altid Lacidipin 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Det er vigtigt, at du tager det korrekte antal tabletter på det korrekte tidspunkt på dagen. 

 • Den anbefalede begyndelsesdosis er 2 mg om dagen, som helst skal tages hver morgen.
 • Efter 3-4 uger kan dosis øges til 4 mg hver morgen.
 • Hvis det er nødvendigt, kan dosis øges igen til 6 mg hver morgen, der er den maksimale daglige dosis.
 • Tabletterne må ikke tages sammen med grapefrugtjuice.

 

Lacidipin 2care4 4 mg tabletter kan deles i 2 lige store doser. 

 

Brug til børn og unge  

Lacidipin 2care4 anbefales ikke til børn og unge under 18 år. 

Hvis du har taget for mange Lacidipin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lacidipin 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
 

Symptomer på overdosering er: 

 • uregelmæssig puls
 • hurtig, overfladisk vejrtrækning
 • lavt blodtryk
 • kold, klam hud eller en følelse af at være svimmel, besvime, svag eller syg.

Hvis du har glemt at tage Lacidipin 2care4

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste tablet, så spring den glemte tablet over og fortsæt med den sædvanlige dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Lacidipin 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Kontakt lægen med det samme, hvis du oplever følgende bivirkning: 

 • Brystsmerter (angina), herunder forværring af brystsmerter.

 

Følgende bivirkninger har været rapporteret: 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • hovedpine
 • svimmelhed
 • rødme
 • hurtig puls
 • mavegener, kvalme
 • hududslæt, kløe
 • forøget urinmængde
 • kraftesløshed og svaghed
 • hævelser (ødemer), især af anklerne
 • ændringer i blodprøveresultater i forbindelse med levertest
 • hjertebanken.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • svimmelhed pga. lavt blodtryk
 • fortykkelse af tandkødet
 • besvimelse.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • allergiske reaktioner, der giver hævelser af ansigtet (angioødem)
 • nældefeber
 • muskelkramper.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • rysten
 • depression.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • rysten eller ufrivillige, lynhurtige muskeltrækninger, muskelstivhed og langsomme bevægelser.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar blisterkortet i den ydre karton for at beskytte mod lys. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lacidipin 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: Lacidipin.
  En tablet indeholder 2 mg eller 4 mg lacidipin.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: povidon K-30, vandfri lactose, natriumstivelsesglycolat (type A), magnesiumstearat.

  Filmovertræk: titandioxid (E171), hydroxypropylmethylcellulose (E464), akaciegummi (E414), lactosemonohydrat, talcum (E553b). Tabletter med 2 mg indeholder desuden jernoxid, gul (E172) og jernoxid, rød (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Lacidipin 2care4 2 mg tabletter: Beige, bikonvekse, runde filmovertrukne tabletter mærket “2LC” på den ene side. Den anden side er glat. 

 

Lacidipin 2care4 4 mg tabletter: Hvide, bikonvekse, ovale filmovertrukne tabletter med delekærv og præget med “4” og “LC” på den ene side. Den anden side er glat. 

 

Pakningsstørrelser  

Tabletterne er pakket i aluminiumsblisterkort. 

Lacidipin 2care4 fås i pakningsstørrelser á 28 tabletter og 98 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Lacidipin 2care4 svarer til Lacidipin Teva. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...