Buprenorphine "Glenmark"

depotplastre 20 mikrogram/time

Glenmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Buprenorphine Glenmark 5 mikrog/time; depotplastre  

Buprenorphine Glenmark 10 mikrog/time; depotplastre  

Buprenorphine Glenmark 20 mikrog/time; depotplastre 

buprenorphin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Buprenorphine Glenmark
 3. Sådan skal du bruge Buprenorphine Glenmark
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Buprenorphine Glenmark indeholder det aktive indholdsstof, buprenorphin, som tilhører en gruppe af lægemidler kendt som stærkt smertestillende midler (opioider). De er blevet ordineret til dig af din læge for at lindre moderate, langvarige smerter, der kræver brug af et stærkt smertestillende middel. 

 

Buprenorphine Glenmark bør ikke anvendes til at lindre akutte smerter. 

 

Buprenorphine Glenmark depotplaster virker gennem huden. Efter påsætning passerer buprenorphin gennem huden ind i blodet. Hvert plaster varer i 7 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Buprenorphine Glenmark

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Buprenorphine Glenmark:

 • hvis du er allergisk over for buprenorphin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Buprenorphine Glenmark (angivet i punkt 6)
 • hvis du har problemer med at trække vejret
 • hvis du er afhængig af stoffer
 • hvis du tager en type medicin kendt som MAO-hæmmere (for eksempel tranylcypromid, phenelzin, isocarboxazid, moclobamid eller linezolid), eller hvis du har taget denne type medicin inden for de seneste to uger
 • hvis du lider af myasthenia gravis (en tilstand hvor musklerne bliver svage)
 • hvis du tidligere har haft abstinenssymptomer som uro, angst, rysten eller sveden efter du er stoppet med at drikke alkohol.

 

Buprenorphine Glenmark må ikke anvendes til behandling af abstinenssymptomer. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Buprenorphine Glenmark: 

 • hvis du lider af krampeanfald eller kramper
 • hvis du har alvorlig hovedpine eller føler dig syg på grund af skader i hovedet eller øget tryk i kraniet (for eksempel på grund af hjernesygdom). Dette skyldes, at plastrene kan gøre symptomerne værre eller skjule omfanget af en skade i hovedet.
 • hvis du føler dig ør eller er ved at besvime
 • hvis du har stærkt nedsat leverfunktion
 • hvis du på noget tidspunkt har været afhængig af stoffer eller alkohol
 • hvis du har høj temperatur, da dette kan medføre, at større mængder af det aktive stof end normalt går ind i blodet.

 

Hvis du for nylig er blevet opereret, skal du tale med din læge, før du bruger disse plastre.  

 

Atleter skal være opmærksomme på, at dette lægemiddel kan give positiv reaktion ved dopingkontrol. 

Børn og unge

Du må ikke give dette lægemiddel til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Buprenorphine Glenmark

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 • Buprenorphine Glenmark må ikke bruges sammen med en type medicin kendt som MAO- hæmmere (for eksempel tranylcypromid, phenelzin, isocarboxazid, moclobamid og linezolid), eller hvis du har taget denne type medicin inden for de seneste to uger.
 • Virkningen af Buprenorphine Glenmark kan blive nedsat, hvis du tager medicin så som phenobarbital eller phenytoin (medicin som normalt anvendes til behandling af krampeanfald eller kramper), carbamazepin (medicin som normalt anvendes til behandling af krampeanfald eller kramper og visse former for smerte) eller rifampicin (en medicin mod tuberkulose).
 • Buprenorphine Glenmark kan få nogle mennesker til at føle sig døsige, syge eller som om de skal besvime eller få dem til at trække vejret langsommere eller svagere. Disse bivirkninger kan blive værre, hvis der samtidig tages anden medicin med de samme virkninger. Det drejer sig om visse midler til behandling af depression, angst, psykiatriske eller mentale lidelser, sovemedicin, medicin mod højt blodtryk så som clonidin, andre opioider (som kan findes i stærkt smertestillende medicin eller i visse hostemiksturer, f.eks. morfin, dextropropoxyphen, kodein, dextromethorphan, noscapin), antihistaminer som kan gøre dig døsig eller bedøvelsesmidler som halothan.
 • Buprenorphine Glenmark skal bruges med forsigtighed, hvis du også tager benzodiazepiner (medicin mod angst eller til at hjælpe med at sove). Denne kombination kan give alvorlige vejrtrækningsproblemer.

Brug af Buprenorphine Glenmark sammen med alkohol

Alkohol kan gøre nogle af bivirkningerne værre, og du kan føle dig utilpas, hvis du drikker alkohol, mens du bruger Buprenorphine Glenmark. Indtagelse af alkohol samtidig med brug af Buprenorphine Glenmark kan også påvirke din reaktionstid. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Der er ikke tilstrækkelig erfaring med anvendelse af buprenorphin til gravide kvinder. Derfor bør du ikke bruge Buprenorphine Glenmark, hvis du er gravid eller hvis du kunne blive gravid under behandlingen. 


Amning
Buprenorphin, det aktive stof i depotplasteret, kan hæmme mælkeproduktionen og passerer ind i modermælken. Derfor bør du ikke bruge Buprenorphine Glenmark, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Buprenorphine Glenmark kan påvirke din reaktionsevne i en sådan grad, at du ikke reagerer hensigtsmæssigt eller hurtigt nok i tilfælde af uforudsete eller pludselige hændelser. Dette gælder især: 

 • i starten af behandlingen
 • hvis du også tager medicin mod angst eller for at hjælpe dig med at sove
 • hvis din dosis øges.

 

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at buprenorphin virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Kør ikke bil og betjen ikke værktøj eller maskiner, hvis du er påvirket (f.eks. føler dig svimmel, sløv eller har sløret syn), når du bruger Buprenorphine Glenmark , heller ikke i op til 24 timer efter at plastret er fjernet. 

3. Sådan skal du bruge Buprenorphine Glenmark

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Buprenorphine Glenmark findes i forskellige styrker. Din læge vil afgøre, hvilken styrke Buprenorphine Glenmark, der passer dig bedst. 

 

Når man begynder at anvende Buprenorphine Glenmark, så får man ofte kvalme og opkastning (se punkt 4). Dette ophører normalt efter første uges behandling. Det er en god idé at få en opfølgende tid hos lægen efter en uge eller to, når du først begynder at anvende Buprenorphine Glenmark depotplastre for at sikre, at du tager den korrekte dosis og for at håndtere eventuelle bivirkninger. 

 

I løbet af behandlingen kan lægen ændre det plaster du bruger til et mindre eller et større, hvis det er nødvendigt. Du må ikke klippe i eller dele plastret eller anvende en højere styrke end anbefalet. Du må ikke anvende mere end to plastre på samme tid, op til en maksimal samlet dosis på 40 mikrogram/time. 

 

Hvis du føler, at virkningen af Buprenorphine Glenmark er for svag eller for stærk, så tal med din læge eller apotekspersonalet. 

 

Voksne og ældre patienter  

Medmindre lægen har sagt andet, skal du påsætte ét Buprenorphine Glenmark (som beskrevet i detaljer nedenfor) og skifte det hver 7. dag, helst på samme tid af døgnet. Lægen kan ønske at justere dosis efter 3-7 døgn, indtil den rette dosis smertestillende er fundet. Hvis lægen anbefaler dig at tage anden smertestillende medicin foruden plastret, skal du nøje følge lægens anvisning, ellers vil du ikke få fuld nytte af behandlingen med Buprenorphine Glenmark. Plastret bør bæres i 3 hele døgn, før dosis øges, da den maksimale effekt af en given dosis først opnås efter den tid. 

 

Patienter med nyresygdom/dialysepatienter  

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til patienter med nyresygdom. 

 

Patienter med leversygdom  

Virkningen af Buprenorphine Glenmark og den tid det virker kan påvirkes hos patienter med leversygdom, og din læge vil derfor kontrollere dig hyppigere. 

 

Patienter under 18 år  

Buprenorphine Glenmark bør ikke anvendes til patienter under 18 år. 

Påsætning af plaster

Buprenorphin Glenmark er til transdermal brug. 

Aktivstoffet i Buprenorphine Glenmark virker igennem huden. Efter påsætning passerer det virksomme stof buprenorphin igennem huden ind i blodet. 

 

Før påsætning af depotplaster 

 • Vælg et areal med ikkeirriteret, intakt hud udvendigt på overarmen, på den øverste del af brystet, på den øverste del af ryggen eller på siden af brystet. (Se illustrationerne ). Bed om hjælp, hvis du ikke selv kan påsætte plastret.

Buprenorphine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Europe, depotplastre 5 mikrogram/time, 10 mikrogram/time og 20 mikrogram/time 

 

 • Buprenorphine Glenmark skal placeres på et område med lidt eller ingen behåring. Hvis der ikke findes sådanne steder, bør hårene klippes af med en saks. Hårene må ikke barberes af.
 • Undgå hud, der er rød, irriteret eller har andre skavanker, f.eks. store ar.
 • Det valgte hudområde skal være tørt og rent. Om nødvendigt kan det vaskes med koldt eller lunkent vand. Brug ikke sæbe, sprit, olie, creme eller andre rengøringsmidler. Efter et varmt bad skal du vente, indtil huden er fuldstændig tør og kølig. Smør ikke lotion, creme eller salve på det valgte hudområde. Dette kan forhindre at dit plaster klæber ordentligt.

 

Påsætning af depotplaster  

 • Trin 1: Hvert depotplaster er i et forseglet brev. Lige inden brug klippes brevet langs den forseglede kant med en saks. Tag depotplastret ud. Anvend ikke plastret, hvis forseglingen er brudt.
  Buprenorphine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Europe, depotplastre 5 mikrogram/time, 10 mikrogram/time og 20 mikrogram/time
 • Trin 2: Den klæbende side af plastret er dækket med gennemsigtigt beskyttende folie. Træk forsigtigt den ene halvdel af folien af. Undgå at røre ved den klistrede del af depotplastret.
  Buprenorphine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Europe, depotplastre 5 mikrogram/time, 10 mikrogram/time og 20 mikrogram/time
 • Trin 3: Sæt depotplastret på det område af huden, du har valgt, og fjern den resterende folie.
  Buprenorphine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Europe, depotplastre 5 mikrogram/time, 10 mikrogram/time og 20 mikrogram/time
 • Trin 4: Tryk depotplastret fast mod din hud med håndfladen og tæl langsomt til 30. Sørg for at hele depotplastret er i kontakt med din hud, især kanterne.
  Buprenorphine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Europe, depotplastre 5 mikrogram/time, 10 mikrogram/time og 20 mikrogram/time

Brug af depotplaster

Du bør bruge plastret i syv døgn. Forudsat at plastret er påsat korrekt, er der kun en lille risiko for, at det falder af. Hvis hjørnerne begynder at løsne sig, kan de tapes fast med en egnet hudtape. Du kan tage brusebad, bade eller svømme, mens du bruger det.
 

Plastret må ikke udsættes for varme (f.eks. fra varmepuder, varmetæpper, varmelamper, sauna, spabad, opvarmede vandsenge, varmedunke o.s.v.), da det kan medføre, at en større mængde aktivt stof end normalt går ind i blodet. Ekstern varme kan også forhindre plastret i at klæbe ordentligt. Hvis du har høj feber, kan dette ændre virkningen af Buprenorphine Glenmark (se "Advarsler og forsigtighedsregler" ovenfor).
 

I det usædvanlige tilfælde at dit plaster falder af, før det skal skiftes, skal du ikke bruge det samme plaster igen. Påsæt straks et nyt plaster (se ’Skift af depotplaster’ herunder). 

Skift af depotplaster

 • Tag det gamle depotplaster af.
 • Fold det på midten med den klæbende side indad.
 • Åben og tag et nyt plaster ud. Brug det tomme brev til at bortskaffe det brugte plaster på forsvarlig vis.
 • Sæt et nyt depotplaster på et andet passende sted på huden (som beskrevet herover). Du bør ikke placere et nyt plaster på det samme sted i 3-4 uger.
 • Husk at skifte plaster på samme tidspunkt af døgnet. Det er vigtigt, at du noterer tidspunktet på døgnet.

Behandlingsvarighed

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal behandles med Buprenorphine Glenmark. Stop ikke med behandlingen uden at rådspørge lægen, fordi din smerte kan komme tilbage, og du kan føle dig utilpas (se også ’Hvis du holder op med at bruge Buprenorphine Glenmark depotplaster’ herunder). 

Hvis du har brugt for mange Buprenorphine Glenmark

Så snart du opdager, at du har anvendt flere plastre, end du bør, skal du straks fjerne alle plastre og ringe til din læge eller skadestuen med det samme. Personer, der har taget en overdosis kan føle sig meget søvnige og syge. De kan også have åndedrætsbesvær eller miste bevidstheden og kan have brug for akut behandling på hospitalet. Når du søger lægehjælp, skal du sørge for, at du tager denne indlægsseddel og eventuelle resterende plastre med dig for at vise til lægen. 

Hvis du har glemt at bruge Buprenorphine Glenmark

Sæt et nyt plaster på, så snart du husker det. Notér datoen, da din sædvanlige dag for skift af plaster nu kan være forskellig. Hvis du skifter dit plaster meget for sent, kan din smerte komme tilbage. I dette tilfælde skal du kontakte din læge. 


Påsæt ikke ekstra plastre til erstatning for det glemte plaster. 

Hvis du holder op med at bruge Buprenorphine Glenmark

Hvis du stopper med brugen af Buprenorphine Glenmark for tidligt, eller hvis du afbryder behandlingen, kan din smerte komme tilbage. Hvis du ønsker at stoppe behandlingen, skal du kontakte din læge. Lægen vil fortælle dig, hvad der kan gøres, og om du kan behandles med andre lægemidler. 


Nogle personer kan få bivirkninger, når de stopper med at bruge stærk smertestillende medicin efter lang tids brug. Risikoen for at få bivirkninger efter ophør med behandling med Buprenorphine Glenmark er meget lille. Fortæl dog din læge, hvis du føler dig ophidset, angst, nervøs, hvis du ryster, hvis du er overaktiv, har svært ved at sove eller har problemer med fordøjelsen.
 

Den smertestillende virkning af Buprenorphine Glenmark varer i nogen tid efter fjernelse af plastret. Du bør ikke starte med et andet oipoid analgetikum (stærk smertestillende medicin) indenfor 24 timer efter fjernelse af plastret. 


Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af dette lægemiddel, så spørg din læge eller apotekspersonalet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger som kan sættes i forbindelse med Buprenorphine Glenmark svarer til dem, der ses ved andre stærke smertestillende midler og inkluderer besvær med at trække vejret og lavt blodtryk. 

 

Dette lægemiddel kan give allergiske reaktioner, men alvorlige allergiske reaktioner er sjældne. Fjern plastret og kontakt straks lægen, hvis du får pludselig hvæsende vejrtrækning, besvær med at trække vejret, opsvulmede øjenlåg, ansigt eller læber, udslæt eller kløe, især hvis det dækker hele kroppen. 

 

Der er en risiko for, at du kan blive forfalden til eller afhængig af Buprenorphine Glenmark. Følgende bivirkninger er rapporteret hos patienter behandlet med Buprenorphine Glenmark: 

 

Meget almindelig (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer): 

 • Hovedpine, svimmelhed, døsighed.
 • Forstoppelse, kvalme eller opkastning.
 • Kløende hud.
 • Udslæt, rødme, kløe, betændelse eller hævelse af huden på påsætningsstedet.

 

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): 

 • Tab af appetit.
 • Omtumlethed, depression, angst, besvær med at sove, nervøsitet, rysten.
 • Stakåndethed.
 • Mavesmerter eller ubehag, diarré, fordøjelsesbesvær, mundtørhed.
 • Svedtendens, hududslæt.
 • Træthed, en følelse af usædvanlig svaghed, muskelsvaghed, hævelse af hænder, ankler eller fødder.

 

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): 

 • Humørsvingninger, rastløshed, ophidselse, en følelse af ekstrem lykke, hallucinationer, mareridt, nedsat seksualdrift.
 • Smagsforstyrrelser, talebesvær, nedsat følsomhed over for smerte eller berøring, snurren eller følelsesløshed.
 • Hukommelsestab, migræne, besvimelse, problemer med koncentration eller koordinering.
 • Tørre øjne, sløret syn.
 • En ringende eller summende lyd i ørerne, en følelse af svimmelhed eller at være rundtosset.
 • Højt eller lavt blodtryk, brystsmerter, hurtig eller uregelmæssig hjerterytme.
 • Hoste, hikke, hvæsende vejrtrækning.
 • Luft i tarmene.
 • Vægttab.
 • Tør hud.
 • Spasmer, ømhed og smerter.
 • Besvær med at lade vandet.
 • Manglende evne til tømme blæren helt.
 • En stigning i tilfældige skader (f.eks. faldulykker).
 • Abstinenssymptomer såsom ophidselse, angst, svedtendens eller rysten ved ophør med Buprenorphine Glenmark.

 

Hvis du har brug for at få taget blodprøver, så mind lægen om, at du bruger Buprenorphine Glenmark. Dette er vigtigt, fordi Buprenorphine Glenmark kan ændre den måde, din lever fungerer, og dette kan påvirke resultaterne af nogle blodprøver.
 

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Angina (brystsmerter forbundet med hjertesygdom).
 • Psykisk lidelse.
 • Besvær med balancen.
 • Opsvulmede øjenlåg, formindskede pupiller.
 • Åndedrætsbesvær, forværring af astma, hyperventilation.
 • En følelse af mathed, især stående.
 • Synkebesvær.
 • Lokal allergisk reaktion med tydelig tegn på hævelse (i sådanne tilfælde bør behandlingen stoppes).
 • Hævelse og irritation inde i næsen.
 • Nedsat erektion, seksuel dysfunktion.
 • En influenzalignende sygdom.
 • Rødmen i huden.
 • Dehydrering.

 

Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • Muskeltrækninger.
 • Ørepine.
 • Blærer.

 

Hyppigheden er ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data): 

 • Slagtilfælde, anfald eller kramper.
 • Betændelse i tarmvæggen. Symptomerne kan omfatte feber, opkastning og mavesmerter eller ubehag.
 • Kolikagtige mavesmerter eller ubehag.
 • Følelsen af at være ved siden af sig selv.
 • Abstinenssymptomer hos spædbørn født af mødre, der har anvendt Buprenorphine Glenmark under graviditeten kan omfatte høj gråd, irritabilitet og rastløshed, rysten (tremor), spiseproblemer, sved og manglende vægtøgning.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakning og brev efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

  5 mikrog/time & 10 mikrog/time:
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C

  20 mikrog/time:
 • Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
 • Anvend ikke plastret, hvis forseglingen er brudt.
 • Brugte plastre skal foldes sammen med det klæbende lag indad, og bortskaffes forsvarligt.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Buprenorphine Glenmark indeholder:

 • Aktivt stof: buprenorphin.

 

5 mikrog/time: 

Hvert depotplaster indeholder 5 mg buprenorphin i et plaster på 6,25 cm2 og frigiver 5 mikrogram buprenorphin pr. time (over en periode på 7 dage). 

10 mikrog/time: 

Hvert depotplaster indeholder 10 mg buprenorphin i et plaster på 12,5 cm2 og frigiver 10 mikrogram buprenorphin pr. time (over en periode på 7 dage). 

20 mikrog/time: 

Hvert depotplaster indeholder 20 mg buprenorphin i et plaster på 25 cm2 og frigiver 20 mikrogram buprenorphin pr. time (over en periode på 7 dage). 

 

 • Øvrige indholdsstoffer:

Klæbende matrix (indeholdende buprenorphin): povidon K90, levulinsyre, oleyloleat, Poly[acrylsyre-co-butylacrylat-co-(2-ethylhexyl)acrylat-co-vinylacetat] (5:15:75:5) 

Klæbende matrix (uden buprenorphin): Poly[(2-ethylhexyl)acrylat-co-glycidylmethacrylat-co-(2- hydroxyethyl)acrylat-co-vinylacetat] (68:0,15:5:27) 

Adskillende folie (mellem de klæbende matricer med og uden buprenorphin): Polyethylenterephthalatfolie (PET), 

Bagsidefolie: polyester 

Frigørelsesforing: Silikoniseret polyethylenterephthalatfolie  

Blå trykfarve 

Udseende og pakningsstørrelser

Depotplastre 

Tre størrelser er tilgængelige.  

5 mikrog/time: 

Hvert depotplaster er beigefarvet med afrundede hjørner og præget med "Buprenorphin" og "5 μg/t".  

10 mikrog/time: 

Hvert depotplaster er beigefarvet med afrundede hjørner og præget med "Buprenorphin" og "10 μg/t".  

20 mikrog/time: 

Hvert depotplaster er beigefarvet med afrundede hjørner og præget med "Buprenorphin" og "20 μg/t". 

 

Hvert depotplaster er forseglet i et børnesikret brev. Plastrene er tilgængelige i kartoner med 2, 4, 5, 8 eller 12 depotplastre. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited  

Laxmi House, 2 B Draycott Avenue  

Kenton 

Middlesex  

HA3 0BU 

Storbritannien 

Repræsentant

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB  

Skeppsbron 5, vån 4 

211 20 Malmö  

Sverige 

Fremstiller

Tesa Labtec GmbH  

Heykenaukamp 10 

21147 Hamburg  

Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i medlemsstaterne af EØS under følgende navne:

Danmark: Buprenorphine Glenmark 5 mikrog/time; 10 mikrog/time; 20 mikrog/time depotplastre 

Finland: Buprenorphine Glenmark 5 mikrog/tunti; 10 mikrog/tunti; 20 mikrog/tunti depotlaastari 

Tyskland: Buprenorphin Glenmark 7 Tage 5 Mikrogramm/Stunde; 10 Mikrogramm/Stunde; 20 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster 

Holland: Buprenorfine Glenmark 5 microgram/uur; 10 microgram/uur; 20 microgram/uur 7 dagen pleister voor transdermaal gebruik 

Norge: Carlosafine 

Sverige: Buprenorphine Glenmark 5 mikrogram/timme; 10 mikrogram/timme; 20 mikrogram/timme depotplåster 

Storbritannien: Bunov 5 microgram/h; 10 microgram/h; 20 microgram/h transdermal patch 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret i 06/2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...