Fucicort Lipid

creme 1+20 mg/g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucicort® Lipid 20 mg/g + 1 mg/g creme 

fusidinsyre/betamethason 

 

Fucicort® Lipid er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fucicort® Lipid til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort® Lipid
 3. Sådan skal du bruge Fucicort® Lipid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucicort® Lipid creme er et kombinationspræparat, som indeholder et antibiotikum (fusidinsyre) og et stærkt binyrebarkhormon (betamethason-valerat). Fusidinsyre virker ved at hæmme bakteriers vækst, og betamethason virker ved at hæmme betændelse og dæmpe kløe. Du kan bruge Fucicort® Lipid til behandling af børneeksem og andre hudsygdomme med betændelse. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort® Lipid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysninger på doseringsetiketten. 

Brug ikke Fucicort® Lipid:

 • hvis du er allergisk over for fusidinsyre, beta- methason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucicort® Lipid (angivet i punkt 6).
 • til hudlidelser hos børn under 1 år, herunder eksem eller bleeksem.
 • Brug ikke Fucicort® Lipid, hvis du har:

 • systemisk svampe infektion.
 • hudsygdomme som skyldes svamp, bakterier eller virus.
 • rosacea (svær rødme, særlig i ansigtets midter parti).
 • eksem rundt om munden.
 • bumser eller på områder med bumser.
 • hudsygdomme som er relateret til tuberkulose.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fucicort® Lipid. 


Brug ikke Fucicort® Lipid længere end højst nød- vendigt og ikke længere end lægen har sagt til dig. Behandlingen bør ikke overskride 2 uger. 


Undgå at få Fucicort® Lipid i øjnene. 


Fucicort® Lipid kan skjule mulige symptomer på infektion. 


Fucicort® Lipid kan gøre dig mere modtagelig for infektion, forværre eksisterende infektion og aktivere en hvilende infektion. 

Børn og unge

Fucicort® Lipid skal bruges med forsigtighed hos børn. Undgå store mængder, lufttæt forbinding og længerevarende behandling, da binyrebark- hæmning kan optræde. Børn kan være mere følsomme for systemiske bivirkninger af kortikosteroider end voksne. 

Brug af anden medicin sammen med Fucicort® Lipid

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Du kan bruge Fucicort® Lipid sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet: Du må kun bruge Fucicort® Lipid creme efter lægens anvisning. 


Amning: Du kan bruge Fucicort® Lipid i korte perioder, selv om du ammer. Spørg lægen. Du må ikke smøre Fucicort® Lipid creme på brystet, når du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucicort® Lipid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Fucicort® Lipid indeholder methylparahydroxy- benzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), cetostearylalkohol og kaliumsorbat

Indholdet af methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216) kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behand- lingen). Virker let irriterende på hud, øjne og slimhinder.
Cetostearylalkohol og kaliumsorbat kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Fucicort® Lipid

Brug altid Fucicort® Lipid nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Dosering

Voksne og børn: Påsmør et tyndt lag 2-3 gange daglig. 

 

Brugervejledning 

Du må kun bruge Fucicort® Lipid på betændt hud. Du skal vaske hænder, hver gang du har påsmurt cremen, med mindre du skal behandle hænderne. 

Fucicort Lipid Paranova Danmark A/S, creme 1+20 mg/g 

Hvis du har brugt for meget Fucicort® Lipid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Fucicort® Lipid end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Ved langvarig og overdreven brug af binyrebarkhormon, er din risiko for at få bivirkninger øget, se punkt 4 "BIVIRKNINGER". 

Hvis du har glemt at bruge Fucicort® Lipid

Har du glemt at påsmøre Fucicort® Lipid creme, skal du blot fortsætte behandlingen som hidtil. 

Hvis du holder op med at bruge Fucicort® Lipid

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): 

 • Allergisk reaktion.
 • Forværring af eksem.
 • Kontakt eksem.
 • Brændende fornemmelser i huden.
 • Kløe (pruritus).
 • Tør hud.
 • Smerte på påføringsstedet.
 • Irritation påføringsstedet.

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer): 

 • Rødmen af huden (erytem).
 • Nældefeber (urticaria).
 • Udslæt.
 • Hævelse på påføringsstedet.
 • Blærer på påføringsstedet.

Bivirkninger forårsaget af behandling med stærke kortikosteroider omfatter: 

 • Tynd hud (hudatrofi).
 • Eksem.
 • Eksem rundt om munden.
 • Striber på huden.
 • Udvidelse af de små blodkar i huden.
 • Vedvarende rødme (rosacea).
 • Rødmen af huden (erytem).
 • Affarvning af huden.
 • Uønsket hårvækst (hypertrikose).
 • Kraftig sveden (hyperhidrose).
 • Blødninger i huden kan også forekomme ved langvarig brug.

Systemiske bivirkninger af kortikosteroider, som betamethasonvalerat, omfatter: 

 • Binyrebarkhæmning især ved længere tids vedvarende behandling på huden.
 • Komplikationer ved påføring for tæt på øjet (f.eks. forhøjet tryk inden i øjet og glaukom).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikker- heden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Fucicort® Lipid utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 30 °C.
 • Holdbarhed efter åbning: 3 måneder.
 • Brug ikke Fucicort® Lipid efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucicort® Lipid indeholder:

 • Aktive stoffer: Fusidinsyre 20 mg/g og betamethason (som valerat) 1 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Steareth-21, paraffin- olie, cetostearylalkohol, hvid blød paraffin, hypromellose, citronsyremonohydrat, kalium- sorbat, all-rac-α-tocopherol, methylpara- hydroxybenzoat (E218), propylparahydroxy- benzoat (E216) og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Fucicort® Lipid fås i pakningsstørrelsen 30 g creme. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2017.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...