Montelukast "Sandoz"

filmovertrukne tabletter 10 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: information til brugeren

Montelukast Sandoz® 10 mg filmovertrukne tabletter  

montelukast 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Montelukast Sandoz til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.
  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Montelukast Sandoz
 3. Sådan skal du tage Montelukast Sandoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Montelukast Sandoz er en leukotrienreceptorantagonist, som blokerer for de stoffer, der kaldes leukotriener. Leukotriener får luftvejene i lungerne til at hæve og snøre sig sammen, og de kan også give symptomer på allergi. Ved at blokere for leukotriener lindrer Montelukast Sandoz astmasymptomer og er med til at kontrollere astma. Desuden lindrer det symptomer på høfeber.  

 

Lægen kan have ordineret Montelukast Sandoz til behandling af astma med det formål at forebygge astmasymptomer i løbet af dagen og natten. 

 • Montelukast Sandoz anvendes til behandling af patienter, som ikke kan opnå tilstrækkelig astmakontrol med den nuværende medicinering og har behov for yderligere behandling.
 • Montelukast Sandoz er også med til at forebygge den indsnævring af luftvejene, der udløses af fysisk aktivitet.
 • Montelukast Sandoz kan desuden lindre symptomerne på høfeber hos patienter med astma, der får ordineret Montelukast Sandoz til behandling af astmaen.

Lægen afgør på baggrund af symptomerne på og sværhedsgraden af din astma, hvordan behandlingen med Montelukast Sandoz skal foregå. 

Hvad er astma?

Astma er en langvarig sygdom. Den viser sig blandt andet ved: 

 • Vejrtrækningsproblemer på grund af indsnævrede luftveje. Indsnævringen af luftvejene kan forværres og aftage under forskellige omstændigheder.
 • Følsomme luftveje, der reagerer på mange ting, f.eks. cigaretrøg, pollen, kold luft eller fysisk aktivitet.
 • Hævelse (betændelse) i slimhinderne i luftvejene.

Symptomerne på astma omfatter: hoste, hvæsende vejrtrækning og trykken for brystet. 

Hvad er høfeber?

Høfeber er en allergisk reaktion, der ofte skyldes luftbåren pollen fra træer, græsser og ukrudtsplanter. Symptomerne på høfeber kan typisk være: tilstoppet, løbende og kløende næse, nysen samt rindende, hævede, røde og kløende øjne. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Montelukast Sandoz

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Montelukast Sandoz:

 • Hvis du er allergisk over for montelukast eller et af de øvrige indholdsstoffer i Montelukast Sandoz (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Montelukast Sandoz: 

 • Hvis din astma bliver værre, eller hvis du får sværere ved at trække vejret, skal du omgående kontakte lægen.
 • Montelukast Sandoz til indtagelse gennem munden er ikke beregnet til behandling af akutte astmaanfald. Hvis du får et astmaanfald, skal du følge de anvisninger, som lægen har givet dig. Hav altid din inhalator med nødmedicin til brug ved astmaanfald på dig.
 • Det er vigtigt, at du tager al den astmamedicin, som lægen har ordineret. Montelukast Sandoz må ikke bruges som erstatning for anden astmamedicin, som lægen har ordineret til dig.
 • Hvis du tager astmamedicin, skal du gå til lægen, hvis du udvikler en kombination af symptomer som influenzalignende sygdom, snurren og prikken eller følelsesløshed i arme eller ben, forværring af lungesymptomer og/eller udslæt.
 • Du må ikke tage Aspirin (acetylsalicylsyre) eller betændelseshæmmende lægemidler (også kendt som ikke-steroide antiinflammatoriske midler eller NSAID'er), hvis disse forværrer din astma.

Brug af anden medicin sammen med Montelukast Sandoz

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

 

Nogle lægemidler kan påvirke effekten af Montelukast Sandoz og omvendt. 

 

Hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler, skal du fortælle det til lægen, inden du begynder at tage Montelukast Sandoz: 

 • Phenobarbital (anvendes til behandling af epilepsi).
 • Phenytoin (anvendes til behandling af epilepsi).
 • Rifampicin (anvendes til behandling af tuberkulose og visse andre infektioner).

Brug af Montelukast Sandoz sammen med mad og drikke

Montelukast Sandoz kan tages sammen med eller uden mad. 

Graviditet og amning

Anvendelse under graviditet 

Hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du rådføre dig med lægen, før du begynder at tage Montelukast Sandoz. Lægen vil vurdere, om du i så fald kan tage Montelukast Sandoz. 

 

Anvendelse i ammeperioden 

Det vides ikke, om Montelukast Sandoz udskilles i modermælken. Tal med lægen, før du begynder at tage Montelukast Sandoz, hvis du ammer eller planlægger at amme. 

 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Montelukast Sandoz forventes ikke at påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Medicinen kan dog påvirke de enkelte patienter forskelligt. Der er i meget sjældne tilfælde set visse bivirkninger (f.eks. svimmelhed og døsighed) ved Montelukast Sandoz, som kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Montelukast Sandoz 10 mg filmovertrukne tabletter indeholder lactose.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Montelukast Sandoz

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 • Du må kun tage én Montelukast Sandoz-tablet om dagen, som lægen har foreskrevet.
 • Tabletten skal også tages, når du ikke har nogen symptomer, eller hvis du har et akut astmaanfald.
 • Tabletten skal tages gennem munden.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og unge på 15 år og derover: 

Én tablet på 10 mg dagligt, som tages om aftenen. Montelukast Sandoz kan tages sammen med eller uden mad. 

 

Hvis du tager Montelukast Sandoz, må du ikke tage andre produkter, der indeholder det samme aktive stof (montelukast). 

 

Montelukast Sandoz må ikke anvendes til børn under 15 år på grund af det høje indhold af det aktive stof. Der findes andre doseringsformer med passende styrker til yngre børn. 

Hvis du har taget for meget Montelukast Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Montelukast Sandoz, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

 

I de fleste tilfælde af overdosering er der ikke indberettet nogen bivirkninger. De symptomer, der oftest blev set hos voksne og børn, som havde fået en overdosis, var mavesmerter, søvnighed, tørst, hovedpine, opkastning og hyperaktivitet. 

Hvis du har glemt at tage Montelukast Sandoz

Forsøg at tage Montelukast Sandoz som foreskrevet. Hvis du alligevel glemmer en dosis, skal du blot fortsætte med at følge den sædvanlige doseringsplan med 1 tablet én gang dagligt. 

 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Montelukast Sandoz

Din astma kan kun behandles med Montelukast Sandoz, hvis du fortsætter med at tage lægemidlet. Det er vigtigt at fortsætte med at tage Montelukast Sandoz, så længe som lægen foreskriver. Dette er med til at kontrollere din astma. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

I kliniske studier med Montelukast Sandoz 10 mg filmovertrukne tabletter var de mest almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede) ved Montelukast Sandoz: 

 • Mavesmerter.
 • Hovedpine.

Disse bivirkninger var sædvanligvis milde og forekom hyppigere hos de patienter, som blev behandlet med montelukast, end hos de patienter, som fik placebo (en pille, som ikke indeholder medicin). 

 

Desuden er der indberettet følgende bivirkninger, mens lægemidlet har været i handelen: 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede) 

 • Infektion i øvre luftveje.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

 • Diarré, kvalme, opkastning.
 • Unormale leverværdier.
 • Udslæt.
 • Feber.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

 • Allergiske reaktioner, herunder udslæt, hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals, hvilket kan medføre åndedræts- eller synkebesvær.
 • Adfærds- og humørmæssige forandringer (unormale drømme, herunder mareridt, søvnbesvær, søvngængeri, irritabilitet, angst, rastløshed, uro, herunder aggressiv adfærd eller fjendtlighed, depression).
 • Svimmelhed, døsighed, stikken og prikken/følelsesløshed, krampeanfald.
 • Næseblod.
 • Mundtørhed, fordøjelsesbesvær.
 • Blå mærker, kløe, nældefeber.
 • Led- eller muskelsmerter, muskelkramper.
 • Træthed, utilpashed, hævelse.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 behandlede): 

 • Øget blødningstendens.
 • Tremor.
 • Hjertebanken.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Leverbetændelse (hepatitis).
 • Hallucinationer, selvmordstanker og -adfærd.
 • Der er rapporteret om en kombination af symptomer, såsom influenzalignende sygdom, stikken og prikken eller følelsesløshed i arme og ben, forværring af lungesymptomer og/eller udslæt (Churg- Strauss’ syndrom). Du skal omgående fortælle det til lægen, hvis du får et eller flere af disse symptomer.
 • Ømme røde knuder under huden, oftest på skinnebenene (erythema nodosum).
 • Svære hudreaktioner (erythema multiforme), som kan opstå uden forvarsel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sundhedspersonale eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Montelukast Sandoz efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C. 

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys og fugt. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Montelukast Sandoz indeholder:

 • Aktivt stof: montelukast.

En tablet indeholder 10,4 mg montelukastnatrium, hvilket svarer til 10 mg montelukast. 

 • Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: lactosemonohydrat, hydroxypropylcellulose (type EF), mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat.
Tabletovertræk: hypromellose 6 cps, titandioxid (E 171), macrogol 400, gul jernoxid (E 172), rød jernoxid (E 172).  

Udseende og pakningsstørrelser

Beige, kvadratisk, bikonveks filmovertrukken tablet mærket 10 på den ene side. 

 

Pakket i blisterpakninger af OPA/Al/PVC/Al med 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 140 og 200 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S  

Edvard Thomsens Vej 14  

DK-2300 København S 

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland  

eller 

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland  

eller 

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien  

eller 

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovenien  

eller 

LEK S.A., Ul. Podlipie 16 C, 95 010 Stryków, Polen  

eller 

LEK S.A., Ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, Polen  

eller 

S.C. Sandoz S.R.L., Str. Livezeni 7A, 540472, Targu-Mures, Rumænien  

eller 

Sandoz N.V., Medialaan 40 - 1800 Vilvoorde, Belgien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 9. november 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...