Anoro

inhalationspulver 55 mikrg / 22 mikrg

GSK Ireland

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Anoro® 55 mikrogram/22 mikrogram inhalationspulver, afdelt  

umeclidinium/vilanterol 

 

Anoro® er et registreret varemærke, der tilhører GLAXO GROUP LIMITED 

 

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundheds- personalet, hvis der er mere, du vil vide. 

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. 

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundheds- personalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Anoro
 3. Sådan skal du tage Anoro
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
  Brugervejledning

1. Virkning og anvendelse

Anoro indeholder to aktive stoffer, der kaldes umeclidinium og vilanterol. Disse tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes bronkodilatatorer. 

Anvendelse

Anoro anvendes til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) hos voksne. KOL er en langvarig sygdom, hvor vejrtrækningsproblemer langsomt bliver værre. 

 

Ved KOL strammes musklerne omkring luftvejene. Denne medicin modvirker stramning af musklerne i lungerne, så luften lettere kan komme ind og ud. Når medicinen tages regelmæssigt, kan den hjælpe med at holde dine vejrtrækningsproblemer under kontrol og mindske påvirkningen af KOL i din dagligdag. 

 

Anoro må ikke anvendes til lindring af pludselige anfald af åndenød eller hvæsende vejrtrækning.  

Hvis du får et anfald af den type, skal du inhalere et lægemiddel med hurtig virkning (f.eks. salbutamol). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Anoro

Tag ikke Anoro:

 • hvis du er allergisk over for umeclidinium, vilanterol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

Hvis du tror, at dette gælder for dig, må du ikke tage dette lægemiddel, før du har talt med lægen. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel: 

 • hvis du har astma (brug ikke Anoro til behandling af astma)
 • hvis du har hjerteproblemer eller forhøjet blodtryk
 • hvis du har problemer med øjnene, der kaldes snævervinklet grøn stær
 • hvis du har forstørret prostata, vandladningsbesvær eller en blokering i blæren
 • hvis du lider af epilepsi
 • hvis du har problemer med skjoldbruskkirtlen
 • hvis du har sukkersyge
 • hvis du har alvorlige leverproblemer.
  Kontakt lægen,
  hvis du tror, at noget af ovenstående gælder for dig.

 

Akutte vejrtrækningsproblemer
Hvis du får trykken for brystet, hoste, hvæsende vejrtrækning eller åndenød, umiddelbart efter at du har brugt din Anoro inhalator:
Stop med at tage medicinen, og søg omgående lægehjælp, da du kan have en alvorlig tilstand, der kaldes paradoks bronkospasme. 


Øjenproblemer under behandling med Anoro
Hvis du under behandling med Anoro får øjensmerter eller -ubehag, midlertidig sløring af synet, visuelle ringe eller farvet syn i forbindelse med røde øjne:
Stop med at tage medicinen og søg omgående lægehjælp, da dette kan være tegn på et akut anfald af snævervinklet grøn stær. 

Børn og unge

Denne medicin må ikke gives til børn eller unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Anoro

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af Anoro eller gøre det mere sandsynligt, at du får bivirkninger.  

Disse lægemidler omfatter: 

 • medicin, som kaldes betablokkere (såsom propranolol), til behandling af forhøjet blodtryk eller andre hjerteproblemer
 • ketoconazol eller itraconazol, til behandling af svampeinfektioner
 • clarithromycin eller telithromycin, til behandling af bakterieinfektioner
 • ritonavir, til behandling af hiv-infektion
 • medicin der nedsætter mængden af kalium i dit blod, såsom diuretika (vanddrivende tabletter)
 • andre langtidsvirkende lægemidler, som minder om Anoro, til behandling af vejrtrækningsproblemer, f.eks. tiotropium eller indacaterol. Du må ikke bruge Anoro, hvis du allerede tager nogen af disse lægemidler.
  Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager et eller flere af disse lægemidler.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Hvis du er gravid, må du ikke tage dette lægemiddel, medmindre du har aftalt det med lægen. 

 

Det vides ikke, om indholdsstofferne i Anoro går over i modermælken. Hvis du ammer, skal du tale med lægen, før du begynder at tage Anoro. Hvis du ammer, må du ikke tage dette lægemiddel, medmindre du har aftalt det med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Anoro vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Anoro indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Anoro

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den anbefalede dosis er én inhalation hver dag på samme tidspunkt. Du behøver kun at inhalere én gang om dagen, da virkningen af denne medicin holder i 24 timer. 

 

Du må ikke tage mere, end lægen har foreskrevet.  

Tag Anoro regelmæssigt

Det er meget vigtigt, at du tager Anoro hver dag nøjagtigt efter lægens anvisning. Dette vil hjælpe med at holde dig symptomfri igennem hele dagen og natten. 

 

Anoro må ikke anvendes til lindring af pludselige anfald af åndenød eller hvæsende vejrtrækning. Hvis du får et anfald af denne type, skal du inhalere et lægemiddel med hurtig virkning (f.eks. salbutamol). 

Sådan bruges inhalatoren

Se 'Brugervejledning' i denne indlægsseddel for yderligere oplysninger. 

 

Anoro tages ved at indånde medicinen ned i dine lunger gennem munden ved hjælp af Ellipta- inhalatoren. 

Hvis dine symptomer ikke aftager

Hvis dine KOL-symptomer (åndenød, hvæsende vejrtræning, hoste) ikke aftager, eller hvis de bliver værre, eller hvis du oftere inhalerer et lægemiddel med hurtig virkning: 

 

Kontakt lægen så hurtigt som muligt.  

Hvis du har taget for meget Anoro

Kontakt straks lægen eller apoteket, hvis du ved et uheld har taget for meget af Anoro, da du kan have brug for lægehjælp. Tag inhalatoren, pakningen eller denne indlægsseddel med, hvis det er muligt. Du kan opleve, at dit hjerte slår hurtigere end normalt, at du ryster, får synsforstyrrelser, får tør mund, eller at du får hovedpine. 

Hvis du har glemt at tage Anoro

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. 

Hvis du får hvæsende vejrtrækning eller åndenød, så skal du inhalere et lægemiddel med hurtig virkning (f.eks. salbutamol), og herefter søge lægehjælp. 

Hvis du holder op med at tage Anoro

Tag denne medicin så længe, som lægen anbefaler. Medicinen virker kun, så længe du tager den. 

Du må ikke stoppe behandlingen, medmindre lægen foreskriver det, heller ikke selvom du får det bedre, da dine symptomer kan blive værre. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Allergiske reaktioner over for ANORO er ikke almindeligt (kan forekomme hos færre end 1 ud af 100 personer). 

Hvis du oplever nogle af de følgende symptomer, efter du har taget ANORO, skal du stoppe med at tage medicinen og straks kontakte lægen. 

 • udslæt (nældefeber) eller hudrødme
 • hævelse, nogle gange i ansigtet eller i munden (angioødem)
 • meget hvæsende vejrtrækning, hoste eller vejrtrækningsbesvær
 • pludselig svaghedsfornemmelse eller svimmelhed (kan føre til besvimelse eller bevidstløshed).

 

Akutte vejrtrækningsproblemer
Akutte vejrtrækningsproblemer efter brug af ANORO er sjældne (kan forekomme hos færre end 1 ud af 1000 personer). Hvis du får trykken for brystet, hoste, hvæsende vejrtrækning eller åndenød, umiddelbart efter, at du har brugt denne medicin: 


Stop med at tage denne medicin, og søg omgående lægehjælp, da du kan have en alvorlig lidelse, der kaldes paradoksal bronkospasme. 


Almindelige bivirkninger

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer: 

 • smertefuld og hyppig vandladning (kan være tegn på urinvejsinfektion)
 • kombination af ømhed i halsen og løbende næse
 • ømhed i halsen
 • følelse af trykken eller smerter i kinderne og panden (kan være tegn på betændelse i bihulerne, kaldet sinuitis)
 • hovedpine
 • hoste
 • smerte og irritation i svælget
 • forstoppelse
 • mundtørhed
 • infektion i de øvre luftveje.

 

Ikke almindelige bivirkninger
Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer: 

 • uregelmæssig hjerterytme
 • hurtigere hjerterytme
 • hjertebanken (palpitationer)
 • udslæt
 • ufrivillige, rystende, rytmiske bevægelser (tremor)
 • smagsforstyrrelser
 • hæshed.

 

Sjældne bivirkninger
Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer: 

 • sløret syn
 • stigning i det målte øjentryk
 • nedsat syn eller smerter i øjnene på grund af højt tryk (mulige tegn på glaukom)
 • besværet og smertefuld vandladning - dette kan være tegn på tilstopning i blæren eller urinretention.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. 


Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i den forseglede bakke for at beskytte mod fugt. Tag ikke folielåget af, før du er klar til at bruge inhalatoren første gang. Når bakken er åbnet, kan inhalatoren anvendes i op til 6 uger fra den dag, hvor bakken blev åbnet. Skriv datoen for, hvornår inhalatoren skal kasseres, i det dertil beregnede felt på etiketten. 

Datoen skal skrives på etiketten umiddelbart efter, at inhalatoren er taget ud af bakken. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.  

 

Hvis du opbevarer inhalatoren på køl, skal den ligge ved stuetemperatur i mindst én time før brug. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Anoro indeholder:

Aktive stoffer: umeclidiniumbromid og vilanterol. 

 

Hver enkelt inhalation afgiver en leveret dosis (den dosis, der afgives fra mundstykket) på 55 mikrogram umeclidinium (svarende til 65 mikrogram umeclidiniumbromid) og 22 mikrogram vilanterol (som trifenatat). 

 

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat og magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser

Selve inhalatoren består af en lysegrå inhalator af plast med en rød beskyttelseshætte over mundstykket og en dosistæller. Den er pakket i en bakke af laminatfolie med et afriveligt folielåg. Bakken indeholder en pose med tørremiddel for at beskytte mod fugt i pakningen. 

 

De aktive stoffer er et hvidt pulver, som ligger i separate blistere inde i inhalatoren. Hver inhalator indeholder enten 7 eller 30 doser. Multipakninger med 90 doser (3 inhalatorer med 30 doser) fås også. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Glaxo Group Limited  

980 Great West Road  

Brentford  

Middlesex  

TW8 9GS  

Storbritannien  

Fremstiller:

Glaxo Operations UK Limited (handler som Glaxo Wellcome Operations)  

Priory Street  

Ware  

Hertfordshire  

SG12 0DJ  

Storbritannien  

 

Paralleldistributør: Paranova Danmark A/S, Herlev, Danmark 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark 

GlaxoSmithKline Pharma A/S  

Tlf: + 45 36 35 91 00 

dk-info@gsk.com 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu. 

Brugervejledning

Hvad er en inhalator?

Det er ikke nødvendigt at kontrollere, om inhalatoren virker korrekt, før du bruger Anoro første gang, den indeholder afdelte doser og er klar til brug med det samme. 

Anoro Paranova Danmark A/S, inhalationspulver 55 mikrg / 22 mikrg 

 

Inhalatoren er pakket i en bakke.
Du må ikke åbne bakken, før du er klar til at inhalere en dosis af din medicin.
Når du er klar til at bruge din inhalator, træk da låget af for at åbne bakken.
Bakken indeholder en pose med tørremiddel for at beskytte mod fugt.
Smid posen med tørremiddel ud - du må ikke åbne, spise eller inhalere posen med tørremiddel. 

Anoro Paranova Danmark A/S, inhalationspulver 55 mikrg / 22 mikrg 

 

Når du tager inhalatoren ud af bakken, vil den være i 'lukket' position. Åbn ikke inhalatoren, før du er klar til at inhalere en dosis af medicinen. Når bakken er åbnet, skal du skrive datoen for "Kasseres senest" i det dertil beregnede felt på inhalatorens etiket. Datoen "Kasseres senest" er 6 uger fra den dag, hvor bakken blev åbnet.
Efter denne dato må inhalatoren ikke længere anvendes. Bakken kan kasseres efter åbning. 


Nedenstående brugervejledning til inhalatoren kan både bruges til inhalator med 30 doser (30 dages forbrug) og inhalator med 7 doser (7 dages forbrug). 


Læs dette, inden du starter  

 

Hvis du åbner og lukker beskyttelseshætten uden at inhalere medicinen, vil dosis gå tabt.
En dosis, der er gået tabt, vil blive tilbageholdt i inhalatoren, men den vil ikke længere være tilgængelig til inhalation.
Det er ikke muligt ved et tilfælde at komme til at tage for meget medicin eller tage en dobbelt dosis i én inhalation. 

Anoro Paranova Danmark A/S, inhalationspulver 55 mikrg / 22 mikrg 

1) Klargøring af dosis

Vent med at åbne beskyttelseshætten, til du er klar til at tage din dosis. Omryst ikke inhalatoren. 

 • Træk beskyttelseshætten ned, indtil du hører et "klik".

Anoro Paranova Danmark A/S, inhalationspulver 55 mikrg / 22 mikrg 

 

Dosistælleren har nu talt 1 ned, og medicinen er klar til at blive inhaleret. 

 • Hvis dosistælleren ikke tæller nedad, når du hører "klikket", vil inhalatoren ikke afgive medicin.
  Returnér den til apoteket, og bed om hjælp.

2) Inhalér din medicin

 • Hold inhalatoren væk fra munden og foretag den dybeste udånding, du finder behagelig.
  Ånd ikke ud i inhalatoren.
 • Placér mundstykket mellem læberne, og luk læberne godt sammen omkring mundstykket.
  Spær ikke for luftkanalerne med dine fingre.
  Anoro Paranova Danmark A/S, inhalationspulver 55 mikrg / 22 mikrg
 • Foretag en lang, jævn, dyb indånding. Hold vejret så længe som muligt (i mindst 3-4 sekunder).
 • Fjern inhalatoren fra munden.
 • Pust stille og roligt ud.

 

Det er ikke sikkert, at du kan smage eller mærke medicinen, selvom du bruger inhalatoren korrekt. 


Hvis du vil rengøre mundstykket, så brug en tør serviet, før du lukker beskyttelseshætten. 

3) Luk inhalatoren

Anoro Paranova Danmark A/S, inhalationspulver 55 mikrg / 22 mikrg 

Skub beskyttelseshætten så langt tilbage som muligt, så den dækker for mundstykket. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...