Lercanidipinhydrochl. "2care4"

filmovertrukne tabletter 20 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lercanidipinhydrochlorid 2care4 20 mg filmovertrukne tabletter  

Lercanidipinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lercanidipinhydrochlorid 2care4
 3. Sådan skal du tage Lercanidipinhydrochlorid 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lercanidipinhydrochlorid 2care4 tilhører en type af medicin, der kaldes calcium- kanalblokkere. De blokerer for calciums adgang til hjertets muskelceller og til blodkarrene, som fører blodet væk fra hjertet (arterierne). Det er calciums adgang til disse celler, der medfører, at hjertet trækker sig sammen, og at blodkarrene forsnævres. Ved at blokere for calciums adgang nedsætter calciumkanalblokkerne hjertets sammentrækning og udvider (dilaterer) arterierne, og blodtrykket sænkes. 

 

Lercanidipinhydrochlorid 2care4 er blevet ordineret til dig for at behandle dit forhøjede blodtryk, også kendt som hypertension. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lercanidipinhydrochlorid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Lercanidipinhydrochlorid 2care4:

 • hvis du er allergisk over for lercanidipin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lercanidipinhydrochlorid 2care4 (angivet i punkt 6).
 • hvis du har haft en allergisk reaktion over for medicin, der ligner Lercanidipin- hydrochlorid 2care4 (f.eks. amlodipin, nicardipin, felodipin, isradipin, nifedipin eller lacidipin)
 • hvis du lider af visse hjertesygdomme:
  • ukontrolleret hjertesvigt
  • forhindring af udstrømning af blod fra hjertet
  • ustabil angina (brystsmerter i hvile eller som gradvis forværres)
  • hvis du har haft et hjertetilfælde inden for den sidste måned
 • hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer
 • hvis du tager medicin, som hæmmer CYP3A4-isoenzymet:
  • medicin mod svamp (f.eks. ketoconazol eller itraconazol)
  • makrolidantibiotika (f.eks. erythromycin eller troleandomycin)
  • antivirale midler (f.eks. ritonavir)
 • samtidig med en anden medicin, som kaldes ciclosporin eller cyclosporin
 • sammen med grapefrugt eller grapefrugtjuice
 • hvis du er gravid, hvis du ønsker at blive gravid, eller hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder og ikke anvender sikker prævention
 • hvis du ammer

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lercanidipinhydrochlorid 2care4: 

 • hvis du har en hjertelidelse kendt som syg sinus syndrom, og du ikke har en pacemaker
 • hvis du lider af brystsmerter (angina pectoris). Lercandipin kan i meget sjældne tilfælde øge anfaldshyppigheden, og disse anfald kan vare længere og blive mere alvorlige. Der har i enkelte tilfælde været rapporteret om hjerteanfald.
 • hvis du har lever- eller nyreproblemer, eller hvis du er i dialysebehandling

Børn og unge

Det frarådes at anvende Lercanidipinhydrochlorid 2care4 til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Lercanidipinhydrochlorid 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du allerede behandles med følgende typer af medicin:
 

 • ketonazol eller itraconazol (mod svamp).
 • ritonavir (mod HIV).
 • erythromycin eller troleandomycin (antibiotika).
 • phenytoin eller carbamazepin (medicin mod epilepsi)
 • rifampicin (medicin mod tuberkulose)
 • midazolam (sovemedicin)
 • cimetidin, mere end 800 mg (medicin mod mavesår, fordøjelsesbesvær eller halsbrand)
 • digoxin (medicin mod hjerteproblemer)
 • terfenadin eller astemizol (medicin mod allergier)
 • amiodaron eller quinidin (medicin til behandling af hurtig hjerterytme)
 • metoprolol (medicin mod forhøjet blodtryk)
 • simvastatin (medicin mod forhøjet kolesterolindhold i blodet)
 • ciclosporin (medicin mod psoriasis og til brug ved organtransplantation)

Brug af Lercanidipinhydrochlorid 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

 • Du skal tage Lercanidipinhydrochlorid 2care4 med noget vand mindst 15 minutter før et måltid.
 • Du bør ikke drikke alkohol, mens du er i behandling med Lercanidipinhydrochlorid 2care4, da det kan sænke dit blodtryk betydeligt.
 • Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, da det kan forstærke virkningen af Lercanidipinhydrochlorid 2care4.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må normalt ikke tage Lercanidipinhydrochlorid 2care4, hvis du er gravid, hvis du ønsker at blive gravid, eller hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder og ikke anvender sikker prævention.
Tal med lægen. 


Amning
Hvis du ammer, må du ikke tage Lercanidipinhydrochlorid 2care4 da det går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lercanidipinhydrochlorid 2care4 kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Vær opmærksom på følgende symptomer: svimmelhed, træthed og i sjældne tilfælde kan man falde i søvn. 

Lercanidipinhydrochlorid 2care4 indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Lercanidipinhydrochlorid 2care4

Tag altid Lercanidipinhydrochlorid 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. 

Den sædvanlige dosis er

10 mg om dagen mindst 15 minutter før et måltid. 

Din læge kan måske anbefale dig at øge dosis til 20 mg om dagen.  

Tabletterne bør tages hele med vand. 

 

Lercanidipinhydrochlorid fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine Lercanidipinhydrochlorid 2care4 til alle de anførte doseringer. Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel. 

 

Brug til ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn og unge 

Det frarådes at anvende Lercanidipinhydrochlorid 2care4 til børn og unge under 18 år. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Lercanidipinhydrochlorid 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lercanidipinhydrochlorid 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, (og du føler dig utilpas). 

 

Hvis du tager for mange Lercanidipinhydrochlorid 2care4, kan det medføre, at blodtrykket bliver for lavt, og at hjertet slår uregelmæssigt eller hurtigere. Det kan også medføre bevidstløshed. 

Hvis du har glemt at tage Lercanidipinhydrochlorid 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Lercanidipinhydrochlorid 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hævede fødder, ankler og hænder.
 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Rødme.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hjertebanken.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter ): 

 • Sure opstød / halsbrand.
 • Diarre, mavesmerter, opkastning.
 • Udslæt.
 • Forøget urinmængde.
 • Muskelsmerter.
 • Træthed, kraftesløshed og svaghed.
 • Døsighed.

 

Meget sjælne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 og 10.000 patienter): 

 • Forbigående forandringer i leverfunktionen (påvist ved blodprøver).
 • Opsvulmet tandkød.
 • Overfølsomhed.
 • Hyppig vandladning.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Brystsmerter

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S. 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Lercanidipinhydrochlorid 2care4 utilgængeligt for børn. 

 

Opbevar ikke Lercanidipinhydrochlorid 2care4 ved temperaturer over 25 °C. 

 

Opbevar Lercanidipinhydrochlorid 2care4 i original emballage, da det er følsomt for fugt. 

 

Tag ikke Lercanidipinhydrochlorid 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lercanidipinhydrochlorid 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: 20 mg lercanidipinhydrochlorid svarende til 18,8 mg lercanidipin.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Magnesiumstearat, povidon, natriumstivelsesglycolat Type A, lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose. Filmovertræk: Macrogol, polyvinylalkohol (delvist hydrolyseret), talcum, titanoxid (E171), gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Lercanidipinhydrochlorid 2care4 20 mg filmovertrukne tabletter er lyserøde, runde, bikonvekse, 8,5 mm med delekærv på den ene side, og præget med ”L” på den anden side. 

 

Pakningsstørrelser 

Lercanidipinhydrochlorid 2care4 fås i pakningsstørrelser á 30 og 100 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Lercanidipinhydrochlorid 2care4 svarer til Lercanidipinhydrochlorid Actavis. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...