Viscotears®

øjengel 2 mg/g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Viscotears® 2 mg/g øjengel  

carbomer 

 

Viscotears® er et registreret varemærke, der tilhører Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Viscotears
 3. Sådan skal du bruge Viscotears
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Viscotears er en kunstig tårevæske (gel med carbomer), som anvendes ved nedsat tåre- eller slimproduktion (tørhed i øjnene). Viscotears fugter øjet og danner en beskyttende hinde, som kan vare i op til 6 timer. 


Viscotears kan fås uden recept. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Viscotears

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Viscotears:

 • hvis du er allergisk over for carbomer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Viscotears (angivet i punkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Viscotears. 

 

Hvis du oplever øjensmerter, synsforandringer, øjenirritation, vedvarende rødme, eller hvis tilstanden forværres eller varer ved, skal du holde op med at bruge Viscotears og kontakte lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Viscotears

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
Viscotears kan anvendes under graviditet og i ammeperioden. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis dit syn bliver midlertidigt sløret, efter du har brugt Viscotears, må du ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen. 

Viscotears indeholder cetrimid

Hvis du bruger kontaktlinser:  

Viscotears indeholder cetrimid, som kan give øjenirritation og er kendt for at misfarve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser.
Tag kontaktlinserne ud, inden du bruger Viscotears og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. 

3. Sådan skal du bruge Viscotears

Brug altid Viscotears nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne  

1 dråbe 3-4 gange daglig i hvert øje efter behov. 

 

Børn og unge 

Du må kun bruge Viscotears til børn under 15 år efter aftale med lægen. 

Brug kun Viscotears til at dryppe i øjet/øjnene. 

Sådan skal du bruge Viscotears

 1. Hent Viscotears-tuben.
 2. Vask dine hænder og sæt dig evt. foran et spejl.
 3. Skru låget af tuben.
 4. Læn hovedet tilbage, og træk det nedre øjenlåg nedad med en ren finger.
 5. Hold tubespidsen tæt hen til øjet. Brug et spejl, hvis det gør det nemmere.
 6. Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med tubespidsen.
  Det kan forurene gelen i tuben.
 7. Hold tuben lodret med spidsen pegende nedad (se billedet) - derved dannes der en lille dråbe på spidsen og dråben dryppes i øjet (mellem nedre øjenlåg og øjet).
 8. Hvis du bruger Viscotears i begge øjne, gentages trinene 4-7 for det andet øje.
 9. Skru til sidst låget på tuben umiddelbart efter brug.

Viscotears® Paranova Danmark A/S, øjengel 2 mg/g 

Hvis dråben ikke rammer øjet, så prøv igen. 

 

Hvis du bruger andre øjendråber, øjensalve eller gelpræparater samtidig med Viscotears, så vent mindst 5 minutter mellem Viscotears og de øvrige øjenpræparater. Øjensalver og -geler (Viscotears) skal altid bruges sidst. 

Hvis du har brugt for meget Viscotears

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Viscotears, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at bruge Viscotears

Hvis du har glemt at bruge en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal bruge den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Viscotears

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Du kan opleve følgende reaktioner i dine øjne: 

 

Meget almindelig reaktion (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Sløret syn.


Almindelig reaktion (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

 • Ubehag i øjet, skorper på kanten af øjenlåget, øjenirritation.


Ikke almindelig reaktion (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

 • Hævelse i øjet, øjensmerter, kløe i øjet, rødme i øjet, øget tåreproduktion.


Eller reaktioner i andre dele af kroppen:

Ikke almindelig reaktion (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

 • Betændelseslignende tilstand (inflammation) i huden.


Hyppighed ikke kendt reaktion
(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data): 

 • Allergi (overfølsomhed).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Læge- middelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1, 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Viscotears utilgængeligt for børn.
 • Viscotears må ikke obevares over 25 °C.
 • Skru låget på tuben umiddelbart efter brug.
 • Tuben kasseres 4 uger efter åbning.
 • Brug ikke Viscotears efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Viscotears indeholder:

 • Aktivt stof: Carbomer. Ét gram gel indeholder 2 mg carbomer.
 • Øvrige indholdsstoffer: Cetrimid (konserveringsmiddel), natriumhydroxid (til justering af pH), sorbitol (E420) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser:

Viscotears er en klar, farveløs gel. 


Pakningsstørrelser: 1 x 10 g og 3 x 10 g  

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S, 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V., 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2017.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...