Zovirax

oral suspension 80 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zovirax® 80 mg/ml oral suspension 

Aciclovir 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zovirax
 3. Sådan skal du tage Zovirax
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zovirax er et middel mod herpesvirus, som virker ved at hæmme formering af virus. Zovirax anvendes til behandling af herpes simplex infektioner i hud og slimhinder (med undtagelse af nyfødte og svær herpes simplex infektion hos børn med nedsat immunforsvar), samt til forebyggelse og behandling af gentagne udbrud af herpes i ansigtet, på munden (herpes labialis) eller på kønsorganerne (herpes genitalis). Zovirax kan desuden anvendes mod helvedesild (herpes zoster) og skoldkopper (herpes varicella). 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zovirax

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Zovirax:

 • hvis du er allergisk over for aciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zovirax (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er allergisk over for valaciclovir.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zovirax: 

 • hvis du har nedsat nyrefunktion
 • hvis du er over 65 år, da du derfor har større risiko for at have nedsat nyrefunktion
 • hvis du får høj dosis. Sørg for at drikke rigelig med væske under behandlingen
 • hvis du har stærkt nedsat immunforsvar. Kontakt lægen inden opstart af behandling mod infektion.

Hvis du tager Zovirax mod helvedesild, skoldkopper eller herpes simplex, skal du starte behandlingen hurtigst muligt efter første tegn på udbrud. 


Langvarig eller gentagen behandling med aciclovir hos patienter med nedsat immunforsvar kan resultere i, at nogle virusstammer får nedsat følsomhed og som følge deraf ikke kan behandles med Zovirax. 

Brug af anden medicin sammen med Zovirax

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med lægen, hvis du bruger medicin mod: 

 • urinsyregigt (probenecid)
 • for meget mavesyre (cimetidin)
 • astma eller KOL (theophyllin).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Zovirax efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.
 

Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge Zovirax efter aftale med lægen. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zovirax påvirker som regel ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Nogle bivirkninger, såsom træthed og svimmelhed, kan dog have indflydelse på din koncentrations- og
reaktionsevne. Sørg for, at du ikke er påvirket af sådanne bivirkninger, når du skal færdes i trafikken eller betjene maskiner. 

Zovirax indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216)

Zovirax indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), som begge kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær. 

Zovirax indeholder sorbitol (E420)

Zovirax indeholder sorbitol (E420). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Sorbitol (E420) kan have en mild afførende virkning. Energi: 11 kJ (2,6 kcal) pr. g sorbitol. 

3. Sådan skal du tage Zovirax

Tag altid Zovirax nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den orale suspension (mikstur) skal omrystes grundigt før brug. 

 

Måleske er vedlagt i pakningen. 

 

Behandling af helvedesild skal påbegyndes ved første tegn på udbrud og senest 3 døgn efter første tegn. 

 

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Helvedesild og skoldkopper: 10 ml (800 mg) 5 gange daglig med 4 timers interval i 7 dage. 

 

Herpes i ansigtet, på munden (herpes labialis) eller på kønsorganerne (herpes genitalis): 

2,5 ml (200 mg) 5 gange daglig med 4 timers interval i 5 dage. 

 

Langtidsbehandling ved hyppigt tilbagevendende udbrud: 10 ml (800 mg) fordelt på 2-4 daglige doser. 

 

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar: 2,5 ml (200 mg) 4 gange daglig med 6 timers interval. 

 

Børn 

Behandling af herpesudbrud: 

2-14 år: 

2,5 ml (200 mg) 5 gange daglig i 5 dage. 

Under 2 år: 

1,25 ml (100 mg) 5 gange daglig i 5 dage. 

 

Langtidsbehandling af hyppigt tilbagevendende herpesudbrud: Ingen erfaringer med børn. 

 

Forebyggende behandling ved nedsat immunforsvar: 

2-14 år: 

2,5 ml (200 mg) 4 gange daglig. 

Under 2 år: 

1,25 ml (100 mg) 4 gange daglig. 

 

Behandling af skoldkopper: 

Over 6 år: 

10 ml (800 mg) 4 gange daglig i 5 dage. 

2-6 år: 

5 ml (400 mg) 4 gange daglig i 5 dage. 

Under 2 år: 

2,5 ml (200 mg) 4 gange daglig i 5 dage. 

 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det er her nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Ældre 

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Zovirax

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Zovirax, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Overdosering kan forårsage kvalme, opkastning, hovedpine, forvirring, hallucinationer, rastløs uro, bevidstløshed, kramper eller dyb bevidstløshed (koma). 

Hvis du har glemt at tage Zovirax

Tag Zovirax, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det snart er tid til den næste dosis skal du springe den glemte dosis over og tage den næste dosis som planlagt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Zovirax

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer): 

 • Åndenød. Tal med lægen
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112
 • Forhøjede levertal (ingen symptomer). Tal med lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer): 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Tal med lægen
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Forvirring, uro, svær hovedpine, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue
 • Hallucinationer. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer): 

 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Diarré
 • Mavesmerter
 • Kløe
 • Udslæt
 • Øget følsomhed for lys på huden
 • Træthed
 • Feber.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer): 

 • Nældefeber
 • Hårtab.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer): 

 • Stigninger i nyretal.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer): 

 • Rysten
 • Usikre bevægelser
 • Talebesvær
 • Uro
 • Forvirring
 • Døsighed
 • Vrangforestillinger eller forvrænget virkelighedsopfattelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Zovirax utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares over 30 °C. 

 

Brug ikke Zovirax efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zovirax indeholder:

 • Aktivt stof: Aciclovir 80 mg/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: Sorbitolopløsning 70% (E420), glycerol, cellulose, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), appelsinsmagsstof og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Zovirax oral suspension (mikstur) er en hvid, orangefarvet suspension i en brun glasflaske. 

 

Pakningsstørrelser. 

Zovirax fås i pakning á 100 ml oral suspension. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Zovirax® er et registreret varemærke, der tilhører Glaxo Group Limited. 

 

Zovirax® svarer til Zovir®

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...