Rozex®

creme 0,75%

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rozex 0,75 % creme 

Metronidazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Rozex.
 3. Sådan skal du bruge Rozex.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Rozex indeholder et antibiotikum.
 • Du kan bruge Rozex til at behandle røde, betændte knopper og rødmen ved hudsyg- dommen rosacea.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Rozex

Brug ikke Rozex

 • hvis du er allergisk over for metronidazol, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Rozex (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på følgende 

 • Undgå at få cremen i øjne eller på slimhinder.
 • Undgå sollys og udsættelse for ultraviolet lys (solbadning, solarium, UV-lampe) under behandlingen med Rozex, da cremens virkning kan forringes.
 • Hvis huden bliver irriteret, bør du bruge Rozex sjældnere eller midlertidigt stoppe behandlingen. Tal med lægen.
 • Undgå at bruge Rozex for længe, eller hvis det ikke er nødvendigt.
 • Tal med lægen inden du bruger Rozex, hvis du har eller har haft en blodsygdom (blod- dyskrasi).

Brug af anden medicin sammen med Rozex

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, bør du kun bruge Rozex efter aftale med lægen.

Amning: 

 • Rozex går over i modermælken. Kontakt din læge før brug under amning. Din læge vil afgøre, om amning skal ophøre eller behandling med Rozex seponeres.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Rozex påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Rozex

Brug altid Rozex nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

 • Du skal normalt bruge Rozex 2 gange dag- ligt, morgen og aften i 3-4 måneder.
 • Brug ikke Rozex i en længere periode end 3-4 måneder, hvis lægen ikke har fortalt dig det.
 • Rens det angrebne hudområde med en mild sæbe og smør derefter med et tyndt lag af Rozex creme.
 • Du kan bruge ikke-porestoppende og ikke- astringerende (ikke-sammentrækkende) kos- metik efter anvendelse af Rozex creme.
 • Kontakt lægen hvis behandlingen ikke synes at hjælpe. Du skal evt. stoppe med behand- lingen.

 

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn: 

Børn bør ikke behandles med Rozex på grund af manglende erfaring. 

Hvis du har brugt for meget Rozex

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har brugt mere Rozex, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at bruge Rozex

 • Hvis du har glemt et bruge Rozex, så brug Rozex så snart du kommer i tanker om det. Med mindre det er tid for næste påsmøring.
 • Smør ikke dobbelt lag på som erstatning for det glemte.

Hvis du holder op med at bruge Rozex

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirknin- ger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Tør hud.
 • Rødmen af huden.
 • Kløe.
 • Hudgener (brændende smertefornemmelse i huden, svie).
 • Hudirritation.
 • Forværring af rosacea (betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på hage, næse, kinder og pande).

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Nedsat følelse ved berøring.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Smagsforstyrrelser (metalsmag).
 • Kvalme.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Kontakteksem.
 • Hævelse i ansigtet.
 • Afskalning af hud.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Rozex utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Rozex efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Rozex ved temperaturer over 25 °C.
 • Opbevar ikke Rozex i køleskab.
 • Frys ikke Rozex, og udsæt det ikke for frost.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rozex, 0,75 %, creme indeholder:

Aktivt stof: 

Metronidazol. 

Øvrige indholdsstoffer:  

Glycerol, benzylalkohol, isopropylpalmitat, sorbitolopløsning 70%, emulgerende voks, mælkesyre og/eller natriumhydroxid og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Rozex er en hvid creme i tube. 

 

Rozex fås i: 

Rozex 0,75 % i pakninger med 30 g eller 50 g creme. 

 

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...