Marcaine

injektionsvæske, opl. 5 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Marcaine 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning  

Bupivacain 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Marcaine
 3. Sådan bliver du behandlet med Marcaine
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Marcaine er et bedøvelsesmiddel (lokalanæstetikum), der anvendes til at bedøve dele af kroppen. Bedøvelse anvendes for at forhindre smerter i at opstå eller for at give smertelindring. Marcaine anvendes:  

 • Som bedøvelsesmiddel ved operationer til voksne og børn over 12 år.
 • Ved akut opstået smerter hos voksne, spædbørn og børn over 1 år.

 

Marcaine anvendes som indsprøjtning på en af følgende måder: 

 • ved at indsprøjte medicinen ind i det væv, som skal opereres.
 • ved at indsprøjte medicinen ved en nerve eller ved en gruppe af nerver, som fører til den del af kroppen, der skal opereres, f.eks. ved indsprøjtning i armhulen før armen eller hånden skal opereres.
 • ved at indsprøjte medicinen i et område omkring knoglemarven, hvor bedøvelsen skal virke.

 

Marcaine virker ved midlertidigt, at forhindre nerverne i det bedøvede område i, at mærke smerte, varme eller kulde. Følelsen af tryk og berøring vil dog stadig kunne mærkes. På den måde bliver nerverne bedøvet i den del af kroppen, der skal opereres. I mange tilfælde betyder det, at nerverne til musklerne i området også vil blive blokeret, hvilket
medfører midlertidig kraftløshed eller lammelse. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide om Marcaine

Lægen kan have foreskrevet en anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du må ikke få Marcaine:

 • hvis du er allergisk over for bupivacain eller andre lokalbedøvende midler af amidtypen, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Marcaine (angivet i afsnit 6).
 • i nogle tilfælde vil lægen helt undlade at anvende Marcaine (f.eks. ved Biers blokade).

 

Skal du have en rygmarvsbedøvelse, må du ikke få Marcaine, hvis: 

 • du har akut aktiv sygdom i centralnervesystemet som meningitis, tumorer, børnelammelse, forhøjet eller mistanke om forhøjet tryk inden i kraniet og hjerneblødninger.
 • du har forsnævring i rygkanalen eller i en nerverodskanal og aktiv sygdom (f.eks. betændelse i hvirvelsøjlen, tuberkulose, tumor) eller nyere traume (f.eks. fraktur) på rygsøjlen.
 • du har blodforgiftning.
 • du har blodmangel med ikke særlig hurtigt eller voldsomt forløbende kombineret degeneration af rygmarven.
 • du har infektion med Streptococcus pyogenes bakterie i eller omkring injektionsstedet.
 • du har hjertesygdom eller hjertesvigt.
 • hvis dit blod ikke størkner på korrekt vis eller hvis du er i behandling med medicin, som forhindrer blodet i at størkne (undtagelse: lavdosisheparin).

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være særlig forsigtig med at behandle dig med Marcaine, hvis du: 

 • har hjerterytmeforstyrrelser (AV-blok)
 • har en fremskreden leversygdom
 • har nedsat nyrefunktion.
 • er ældre eller hvis din almentilstand er dårlig.
 • er gravid, og er sidst i graviditeten.
 • bliver behandlet med midler mod uregelmæssige hjerterytmer (f.eks. amiodaron).

 

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis noget af ovenstående gælder for dig. 

Brug af anden medicin sammen med Marcaine

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Tal med lægen: 

 • hvis du får andre lokaltvirkende smertestillende medicin
 • hvis du får propofol (kortvarigt virkende bedøvelsesmiddel)
 • hvis du får medicin mod hjerterytmeforstyrrelser, f.eks. lidokain eller amiodaron
 • hvis du får verapamil (medicin til behandling af hjerterytmeforstyrrelser samt hjertekramper)
 • hvis du får ACE-hæmmere (medicin mod for højt blodtryk)
 • hvis du tager cimetidin (medicin mod for meget mavesyre).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel. 


Marcaine kan anvendes under graviditet og i ammeperioden. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Marcaine kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Marcaine indeholder natrium.

Denne medicin indeholder ca. 3 mg natrium pr. ml. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

3. Sådan bliver du behandlet med Marcaine

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

 

Lægen beregner dosis til hver enkelt patient. Din dosis afhænger af din sygdom og din helbredstilstand. Du vil få Marcaine af en anæstesilæge. 

 

Brug til børn og unge  

Marcaine gives som en langsom indsprøjtning enten epiduralt (hjerne/rygmarvshinde) eller andre steder i kroppen af en anæstesilæge, der har erfaring med anæstesi til børn. 

Dosis afhænger af alder og vægt, og vil blive bestemt af anæstesilægen. 

Hvis du har mistanke om, at du har fået for meget Marcaine

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har mistanke om, at du har fået mere af Marcaine, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Det er yderst sjældent, at der opstår alvorlige bivirkninger i forbindelse med overdoseringer. Lægen er uddannet til at håndtere sådanne situationer. 

 

De første tegn på overdosering med Marcaine vil være forvirrethed, følelsesløshed af læberne og omkring munden, følelsesløs tunge, syns- og høreforstyrrelser. Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker nogle af disse tegn. Taleforstyrrelser, muskelsammentrækninger eller muskelkramper er mere alvorlige tegn. 

 

I tilfælde af alvorlig overdosering eller ved forkert givet indsprøjtning, kan der forekomme rysten, kramper eller bevidstløshed. 

Risikoen for alvorlige bivirkninger aftager hurtigt, når Marcaine-behandlingen standses så hurtigt som muligt, når de tidlige overdoseringstegn opstår. 

 

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på:

Ikke almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Forgiftningssymptomer på centralnervesystemet såsom kramper, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed omkring munden, følelsesløshed i tungen, nedsat hørelse, synsforstyrrelser, bevidsthedstab, rysten, uklarhed, susen for ørerne (tinnitus), taleforstyrrelser i forbindelse med at udtale ord.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Hjertestop.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Nerveskader. Symptomer på nerveskade kan være: Smerter, følelsesløshed, kløe og en snurrende, kriblende eller prikkende og stikkende fornemmelse i hænder og fødder.
 • Betændelse i rygmarvshinden (arachnoiditis). Symptomer på betændelse i rygmarvshinden kan være: døsighed, smerter i led, føleforstyrrelser, feber, hurtig vejrtrækning.
 • Lammelse eller svækkelse (parese).
 • Dobbeltsidig lammelse, oftest i den nedre kropshalvdel eller i begge ben (paraplegi).
 • Svækket vejrtrækning. Blåfarvning af læber og negle. Ring 112.
 • Pludseligt hududslæt og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock), kan være livsfarligt, ring 112.

Andre Bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10):  

 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Kvalme.

 

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge. Ring 112.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Svimmelhed.
 • Opkastning.
 • Besvær med at lade vandet.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Dobbeltsyn.
 • Allergiske reaktioner.
 • Smerter og føleforstyrrelser pga. nervebetændelse.

 

Bivirkninger hos børn og unge:  

Bivirkninger hos børn svarer til de bivirkninger, man finder hos voksne.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Må ikke opbevares over 25 °C. Må ikke fryses. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Marcaine indeholder:

 • Aktivt stof: bupivacainhydrochlorid 5 mg/ml.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumhydroxid og/eller saltsyre til justering af pH-værdien (surhedsgraden), natriumchlorid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Marcaine injektionsvæske er en opløsning. 

 

Marcaine fås i en pakningsstørrelse med 5 hætteglas á 20 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Marcaine svarer til Marcain. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...