Methylphenidate "Mylan"

depottabletter 18 mg, 36 mg og 54 mg

Mylan AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Methylphenidate Mylan 18 mg, 36 mg og 54 mg depottabletter 

Methylphenidathydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Methylphenidate Mylan
 3. Sådan skal du tage Methylphenidate Mylan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Anvendelse

Methylphenidate Mylan anvendes til at behandle ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). 

 • Det anvendes til børn og unge i alderen 6 til 18 år.
 • Det anvendes kun, når andre behandlinger uden medicin er blevet afprøvet. Det kan være rådgivning og adfærdsterapi.

 

Methylphenidate Mylan er ikke beregnet til behandling af ADHD hos børn under 6 år eller som startbehandling hos voksne. Hvis du startede på behandlingen i en ung alder, er det måske hensigtsmæssigt, at du fortsætter med at tage Methylphenidate Mylan, når du bliver voksen. Spørg din læge til råds. 

Virkning

Methylphenidate Mylan forbedrer aktiviteten i visse dele af hjernen, som har nedsat aktivitet. Denne medicin kan hjælpe med at forbedre din opmærksomhed (koncentrationstid) og koncentration og mindske impulsiv adfærd.
Medicinen gives som en del af et behandlingsprogram, der oftest omfatter: 

 • psykologisk
 • pædagogisk og
 • social terapi

 

Methylphenidate Mylan må kun ordineres af og anvendes under overvågning af en speciallæge i adfærdssygdomme hos børn og/eller unge. Medicin kombineret med behandlingsprogrammer kan være med til at kontrollere ADHD. 

Om ADHD

Børn og unge mennesker med ADHD har: 

 • svært ved at sidde stille og
 • svært ved at koncentrere sig

 

Det er ikke deres skyld, at de ikke kan disse ting. 

 

Mange børn og unge mennesker kæmper for at gøre disse ting. Men ADHD kan skabe problemer i hverdagslivet. Børn og unge mennesker med ADHD kan have svært ved at lære og at lave lektier. De har svært ved at opføre sig ordentligt derhjemme, i skolen eller andre steder. 

 

ADHD påvirker ikke intelligensen hos børn og unge mennesker. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Methylphenidate Mylan

Tag ikke Methylphenidate Mylan:

 • hvis du er allergisk over for methylphenidat eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har et problem med skjoldbruskkirtlen
 • hvis du har et øget tryk i øjet (grøn stær/glaukom)
 • hvis du har en tumor i binyren (fæokromocytom)
 • hvis du har en spiseforstyrrelse, som gør, at du eller dit barn ikke føler sult eller lyst til at spise - f.eks. nervøs spisevægring
 • hvis du har meget højt blodtryk eller forsnævring af blodkarrene, som kan give smerter i arme og ben
 • hvis du nogensinde har haft hjerteproblemer - såsom et hjerteanfald, uregelmæssige hjerteslag, smerter eller ubehag i brystet, hjertesvigt, hjertesygdom, eller et medfødt hjerteproblem
 • hvis du har eller har haft et problem med blodkarrene i hjernen - såsom slagtilfælde, hævelse og svækkelse i et blodkar (aneurisme), forsnævrede eller tilstoppede blodkar eller betændelse i blodkarrene (vaskulitis)
 • hvis du tager medicin, der kaldes monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere), mod depression eller har taget en MAO-hæmmer inden for de sidste 14 dage - se "Brug af anden medicin sammen med Methylphenidate Mylan"
 • hvis du har psykiske problemer som:
  • en "psykopatisk" forstyrrelse eller en "grænsepsykose" (borderlinepsykose)
  • unormale tanker eller syner, eller en sygdom, som hedder skizofreni
  • tegn på et alvorligt humørproblem som:
   • tanker om selvmord
   • svær depression, hvor du føler dig meget ked af det, værdiløs og uden håb
   • mani, hvor du føler dig usædvanlig opstemt, overaktiv og hæmningsløs

Tag ikke methylphenidat, hvis et af ovenstående punkter er gældende for dig eller dit barn. Hvis du er i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet, før du eller dit barn tager methylphenidat. Methylphenidat kan nemlig forværre disse problemer. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Methylphenidate Mylan, hvis du eller dit barn 

 • har problemer med leveren eller nyrerne
 • har problemer med at synke eller synke hele tabletter
 • har en forsnævring eller blokering i tarmen eller spiserøret
 • har haft anfald (krampeanfald eller epilepsianfald) eller unormale hjerneskanninger (eeg)
 • er pige og er begyndt at have menstruation (se ”Graviditet, amning og fertilitet” nedenfor)
 • har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika
 • har ukontrollerbare, gentagne trækninger i en kropsdel eller gentager lyde og ord (tics)
 • har forhøjet blodtryk
 • har et hjerteproblem, der ikke er nævnt i "Tag ikke Methylphenidate Mylan" ovenfor
 • har et psykisk problem, der ikke er nævnt i "Tag ikke Methylphenidate Mylan" ovenfor.
  Andre psykiske problemer omfatter:
  • humørsvingninger (fra manisk til depressiv - såkaldt "bipolar lidelse")
  • begyndende aggressivitet eller fjendtlighed, eller forværring af eksisterende aggressivitet
  • hallucinationer (at se, høre eller føle ting, der ikke findes)
  • vrangforestillinger (at tro på ting, der ikke findes)
  • paranoia (at føle sig usædvanlig mistroisk)
  • uro, angst eller anspændthed
  • nedtrykthed eller skyldfølelse

Fortæl din læge eller på apoteket, hvis noget af det ovenstående gælder for dig eller dit barn, før du starter med behandlingen. Methylphenidat kan nemlig forværre disse problemer. Din læge vil kontrollere, hvordan lægemidlet påvirker dig eller dit barn. 

 

Din læge vil kontrollere følgende, før du eller dit barn begynder at tage methylphenidat 

Det gør lægen for at afgøre om methylphenidat er den rigtige medicin til dig eller dit barn. Din læge vil tale med dig om: 

 • anden medicin, som du eller dit barn tager
 • der har været pludselige, uforklarlige dødsfald i din familie
 • andre helbredsproblemer (som f.eks. hjerteproblemer) som du eller din familie har
 • hvordan du eller dit barn har det, f.eks. om du eller dit barn oplever opstemthed eller nedtrykthed eller mærkelige tanker, eller om du eller dit barn har oplevet dette tidligere
 • om der har været tilfælde af "tics" i familien (ukontrollerbare, gentagne sammentrækninger af en kropsdel eller gentagelse af lyde eller ord)
 • andre psykiske eller adfærdsmæssige problemer, som du eller dit barn eller andre familiemedlemmer har haft.
 • Din læge vil undersøge, om du eller dit barn har risiko for at få humørsvingninger (fra manisk til depressiv - kaldet "bipolar lidelse"). Lægen vil undersøge din eller dit barns sygehistorie med hensyn til psykiske problemer og kontrollere, om der har været tilfælde af selvmord, bipolar lidelse eller depression i familien.

 

Det er vigtigt, at du giver lægen så mange oplysninger som du kan. Det kan hjælpe din læge til at finde ud af, om methylphenidat er den rigtige medicin for dig eller dit barn. Din læge kan beslutte, at der er brug for andre helbredsmæssige undersøgelser, før du eller dit barn begynder at tage denne medicin. 

 

Under behandlingen kan drenge og mænd opleve vedvarende erektioner. Dette kan være smertefuldt og kan indtræffe på ethvert tidspunkt. Det er vigtigt at søge lægehjælp øjeblikkeligt, hvis din erektion varer længere end to timer, navnlig hvis du har smerter 

Brug af anden medicin sammen med Methylphenidate Mylan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Tag ikke methylphenidat, hvis du eller dit barn: 

 • tager en medicin mod depression, der kaldes en "monoaminoxidasehæmmer" (MAO-hæmmer), eller har taget en MAO-hæmmer inden for de sidste 14 dage. Samtidig brug af en MAO-hæmmer og methylphenidat kan bevirke en pludselig stigning i blodtrykket.

 

Hvis du eller dit barn bruger anden medicin, kan methylphenidat indvirke på, hvor godt den virker eller kan medføre bivirkninger. Hvis du eller dit barn bruger noget af følgende medicin, skal du spørge lægen eller på apoteket, før du eller dit barn tager methylphenidat: 

 • anden medicin mod depression
 • medicin mod alvorlige mentale problemer
 • medicin mod epilepsi
 • medicin mod forhøjet eller for lavt blodtryk
 • visse midler mod hoste og forkølelse, som indeholder medicin, der kan påvirke blodtrykket. Det er vigtigt at forhøre sig på apoteket, når du køber nogle af disse produkter.
 • blodfortyndende medicin til forebyggelse af blodpropper.

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt noget af den medicin, du eller dit barn tager, er med på ovenstående liste, skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du eller dit barn tager methylphenidat. 

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Operation 

Fortæl det til din læge, hvis du eller dit barn skal have en operation. Methylphenidat bør ikke tages på operationsdagen, hvis du skal have en bestemt type bedøvelse. Det skyldes, at der er en risiko for, at dit blodtryk pludseligt stiger under operationen. 

 

Dopingtest 

Denne medicin kan give et positivt resultat, når der testes for doping. Det gælder også tests i sportsverdenen. 

Brug af Methylphenidate Mylan sammen med alkohol

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager denne medicin. Alkohol kan forværre bivirkningerne ved denne medicin. Husk at nogle fødevarer og noget medicin indeholder alkohol. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Det vides ikke om methylphenidat vil påvirke det ufødte barn. Fortæl det til din læge eller på apoteket, før du bruger methylphenidat, hvis du eller din datter: 

 • er seksuelt aktive. Lægen vil tale med dig om prævention.
 • er gravid eller planlægger at blive gravid. Din læge vil beslutte, om du kan tage methylphenidat.
 • ammer eller planlægger at amme. Det er muligt, at methylphenidat går over i modermælken. Derfor vil din læge beslutte om du eller din datter bør amme, mens du eller din datter bruger methylphenidat.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Methylphenidate Mylan kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

Methylphenidate Mylan indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du eller dit barn tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du eller dit barn ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Methylphenidate Mylan

Før du eller dit barn starter behandlingen, i forbindelse med hver dosisændring og herefter mindst hver 6. måned eller ved hvert lægebesøg, vil lægen foretage en række undersøgelser for at sikre at methylphenidat er sikker og vil give effekt. Disse undersøgelser vil omfatte: 

 • Måling af blodtryk og puls
 • Måling af højde og vægt
 • Samtale om psykiske symptomer

Dosisjustering

I begyndelsen af behandlingen med methylphenidat er det nødvendigt med omhyggelig justering af dosis. Behandlingen bør indledes med den lavest mulige dosis og øges efter lægens anvisninger. 

Så meget skal du tage

Du eller dit barn bør altid tage lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 • din læge vil sædvanligvis begynde behandlingen med en lav dosis og øge den gradvist efter behov.
 • den maksimale, anbefalede daglige dosis er 54 mg

 

Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletter 

 • du eller dit barn skal tage Methylphenidate Mylan én gang dagligt om morgenen sammen med et glas vand. Tabletten (eller den halve tablet) skal synkes hel og må ikke tygges, deles eller knuses. Tabletten kan tages med eller uden mad.

 

Methylphenidate Mylan 36 mg og 54 mg depottabletter 

 • du eller dit barn skal tage Methylphenidate Mylan én gang dagligt om morgenen sammen med et glas vand. Tabletten kan deles i to lige store doser og må ikke tygges eller knuses. Tabletten kan tages med eller uden mad.

 

Hvis du eller dit barn ikke mærker bedring efter 1 måneds behandling 

Hvis du eller dit barn ikke mærker bedring, skal du fortælle det til din læge. Lægen vil afgøre, om du har brug for en anden behandling. 

 

Langtidsbehandling 

Du eller dit barn behøver ikke tage Methylphenidate Mylan hele livet. Hvis du eller dit barn har taget Methylphenidate Mylan i mere end et år, bør din læge stoppe behandlingen for en kort tid f.eks. under en skoleferie. Det vil vise, om lægemidlet stadig behøves. 

Forkert brug af Methylphenidate Mylan

Hvis Methylphenidate Mylan ikke bruges rigtigt, kan det forårsage unormal adfærd. Det kan også betyde, at du eller dit barn begynder at blive afhængig af lægemidlet. Fortæl det til din læge, hvis du eller dit barn nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika.
Denne medicin er kun til dig eller dit barn. Lad derfor være med at give det til andre, selv om de har de samme symptomer, som du eller dit barn har. 

Hvis du eller dit barn har taget for mange Methylphenidate Mylan tabletter

Hvis du eller dit barn har taget for meget medicin, skal du straks kontakte lægen eller tilkalde en ambulance. Fortæl dem hvor meget, der er taget. 

 

Tegn på overdosis er f.eks. opkastning, uro, rysten, flere ukontrollerede bevægelser, muskeltrækninger, krampeanfald (kan medføre koma), lykkefølelse, forvirring, hallucinationer, øget sveddannelse, blussen, hovedpine, høj feber, ændringer i hjerteslag (langsomt, hurtigt eller uregelmæssigt), forhøjet blodtryk, udvidede pupiller samt tørhed i næse og mund. 

Hvis du eller dit barn har glemt at tage Methylphenidate Mylan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du eller dit barn har glemt at tage en dosis, så vent til det er tid til at tage den næste dosis. 

Hvis du eller dit barn holder op med at tage Methylphenidate Mylan

Hvis du eller dit barn pludselig stopper med at tage denne medicin, kan ADHD-symptomerne komme tilbage eller du kan få bivirkninger, som f.eks. depression. Din læge vil gradvist nedsætte mængden af den daglige medicin, før du kan stoppe behandlingen helt. Tal med din læge, inden du stopper med at tage Methylphenidate Mylan. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Selv om nogle mennesker får bivirkninger, synes de fleste, at methylphenidat hjælper dem. Din læge vil snakke med dig om disse bivirkninger. 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hvis du får en eller flere af nedenstående bivirkninger, skal du straks kontakt lægen:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • Uregelmæssigt hjerteslag (hjertebanken)
 • Humørændringer eller humørsvingninger eller ændringer i personligheden

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • Tanker om eller lyst til at begå selvmord
 • Hallucinationer (at se, føle eller høre ting, der ikke findes). Dette er tegn på en psykose
 • Ukontrolleret tale og kropsbevægelser (Tourettes syndrom)
 • Tegn på allergi som f.eks. hududslæt, kløe, nældefeber, hævelse af ansigt, læber, tunge eller andre kropsdele, åndenød, hvæsende eller besværet vejrtrækning.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • Følelse af at være usædvanligt opstemt, hyperaktiv og uhæmmet (mani)

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekommer hos op til 1 ud af 10.000 personer) 

 • Hjerteanfald
 • Pludselig død
 • Selvmordsforsøg
 • Anfald (krampeanfald, epilepsianfald)
 • Hudafskalning eller lilla-røde pletter
 • Betændelse i eller blokering af blodkarrene i hjernen
 • Ukontrollerbare muskelkramper, som påvirker øjne, hoved, nakke, krop og nervesystem på grund af midlertidig mangel på blodtilførsel til hjernen
 • Nedsat antal blodceller (røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader), som kan gøre dig mere følsom over for infektioner, eller gøre at du lettere kommer til at bløde eller få blå mærker
 • Pludselig øgning af kropstemperaturen, meget højt blodtryk og alvorlige krampeanfald (Malignt neuroleptikasyndrom). Det er ikke sikkert, at denne bivirkning skyldes methylphenidat eller anden medicin, du måtte tage sammen med methylphenidat.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bedømmes ud fra de eksisterende oplysninger) 

 • Uønskede tanker, som bliver ved at vende tilbage
 • Uforklarlig besvimelse, brystsmerter, åndenød (det kan være tegn på hjerteproblemer)
 • Lammelse eller bevægelsesproblemer og synsforstyrrelser, talevanskeligheder (dette kan være tegn på problemer med blodkarrene i din hjerne)
 • Vedvarende og til tider smertefulde erektioner, eller hyppigere erektioner

 

Effekt på væksten 

Hvis methylphenidat bruges i mere end et år, kan det forårsage nedsat vækst hos nogle børn. Det forekommer hos færre end 1 ud af 10 børn. 

 • Der kan være manglende vægtøgning eller højdevækst
 • Din læge vil holde omhyggeligt øje med din eller dit barns højde og vægt, og hvor godt du eller dit barn spiser
 • Hvis du eller dit barn ikke vokser som forventet, vil lægen måske stoppe behandlingen med methylphenidat i en kort periode.

Der kan desuden opstå følgende bivirkninger. Fortæl det til din læge eller apotekspersonalet, hvis de bliver alvorlige:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) 

 • Hovedpine
 • Nervøsitet
 • Søvnløshed

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) 

 • Ledsmerter
 • Sløret syn
 • Spændingshovedpine
 • Mundtørhed, tørst
 • Problemer med at falde i søvn
 • Høj kropstemperatur (feber)
 • Nedsat lyst til sex
 • Unormalt hårtab eller tyndere hår
 • Muskelspændinger, muskelkramper
 • Appetitløshed eller nedsat appetit
 • Manglende evne til at få eller opretholde rejsning
 • Kløe, udslæt eller hævede, røde, kløende udslæt (nældefeber)
 • Følelse af unormal træthed eller døsighed, træthedsfornemmelse
 • Tænderskæren og tandpres, følelse af panik
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden
 • Forhøjet indhold af leverenzym (alanin-aminotransferase) i blodet
 • Hoste, ondt i halsen eller irritation af næse og svælg, betændelse i næse, bihuler, svælg og hals med hoste, snue og feber, bihulebetændelse
 • Højt blodtryk, hurtig puls (takykardi)
 • Svimmelhed (vertigo), svaghed, bevægelser du ikke kan kontrollere, unormalt aktivitetsniveau
 • Aggressivitet, uro, angst, nedtrykthed, irritabilitet, anspændthed, nervøsitet og unormal adfærd
 • Maveinfektion eller fordøjelsesbesvær, mavepine, diarré, kvalme, mavegener og opkastning

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) 

 • Tørre øjne
 • Forstoppelse
 • Brystubehag
 • Blod i urinen
 • Ligegyldighed (apati)
 • Rysten eller skælven
 • Hyppig vandladning
 • Muskelsmerter, muskeltrækninger
 • Åndenød eller brystsmerter
 • Hedeture
 • Stigning i levertal (ses i en blodprøve)
 • Vrede, rastløshed eller let til tårer, konstant talestrøm, overdreven opmærksomhed på omgivelserne, søvnbesvær

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer) 

 • Desorientering, forvirring
 • Synsbesvær eller dobbeltsyn
 • Hævelse af brysterne hos mænd
 • Overdreven svedtendens, rødme af huden, rødt og hævet hududslæt

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer) 

 • Muskelkramper
 • Små røde mærker på huden
 • Unormal leverfunktion herunder leversvigt og koma
 • Ændring i testresultater - inklusive lever- og blodprøver
 • Unormal tankegang, manglende følelser og påvirkelighed, gøre ting om og om igen, være besat af én ting, forbigående nedtrykthed
 • Følelsesløshed i fingre og tæer, prikken og farveskift (fra hvid til blå, så rød) når de er kolde (Raunauds syndrom)

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bedømmes ud fra de eksisterende oplysninger) 

 • Migræne
 • Udvidede pupiller
 • Meget høj feber
 • Langsomme, hurtige eller ekstra hjerteslag
 • Et alvorligt anfald (grand mal kramper)
 • Vrangforestillinger (at tro på ting, der ikke findes)
 • Alvorlige mavesmerter, ofte med kvalme og opkastning

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. Depottabletterne opbevares i den originale, børnesikrede beholder.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Methylphenidate Mylan indeholder:

Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletter 

 • Aktivt stof: methylphenidathydrochlorid. Hver deporttablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid svarende til 15,57 mg methylphenidat.

 

Methylphenidate Mylan 36 mg depottabletter 

 • Aktivt stof: methylphenidathydrochlorid. Hver deporttablet indeholder 36 mg methylphenidathydrochlorid svarende til 31,13 mg methylphenidat.

 

Methylphenidate Mylan 54 mg depottabletter 

 • Aktivt stof: methylphenidathydrochlorid. Hver deporttablet indeholder 36 mg methylphenidathydrochlorid svarende til 46,7 mg methylphenidat.

 

 • Øvrige indholdsstoffer:

Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletter 

Tabletkerne: Saccharose kugler (saccharose, majsstivelse), hypromellose, talcum, ethylcellulose, hydroxypropylcellulose, triethylcitrat, hypromelloseacetatsuccinat, carmellosenatrium, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, saltsyre (pH-justering). 

 

Tabletovertræk: Titandioxid (E171), polyvinylalkohol, macrogol 3350, talcum, jernoxid gul (E172) saltsyre (pH-justering). 

 

Methylphenidate Mylan 36 mg depottabletter 

Tabletkerne: Saccharose kugler (saccharose, majsstivelse), hypromellose, talcum, ethylcellulose, hydroxypropylcellulose, triethylcitrat, hypromelloseacetatsuccinat, carmellosenatrium, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, saltsyre (pH-justering) 

 

Tabletovertræk: Titandioxid (E171), polyvinylalkohol, macrogol 3350, talcum, saltsyre (pH-justering). 

 

Methylphenidate Mylan 54 mg depottabletter 

Tabletkerne: Saccharose kugler (saccharose, majsstivelse), hypromellose, talcum, ethylcellulose, hydroxypropylcellulose, triethylcitrat, hypromelloseacetatsuccinat, carmellosenatrium, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, saltsyre (pH-justering) 

 

Tabletovertræk: Titandioxid (E171), polyvinylalkohol, macrogol 3350, talcum, jernoxid, rød (E172), saltsyre (pH-justering). 

Udseende og pakningsstørrelser

Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletter 

Gullige til gule, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter, som måler 6,3 mm. 

 

Methylphenidate Mylan 36 mg depottabletter 

Hvide til off-white, aflange, bikonvekse filmovertrukne tabletter med målene 11,3 x 5.3 mm med delekærv på begge sider. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Methylphenidate Mylan 54 mg depottabletter 

Rødlige til røde, aflange, bikonvekse filmovertrukne tabletter med målene 13,3 x 6,4 mm med delekærv på begge sider. Tabletten kan deles i to lige store doser. 

 

Depottabletterne fås i flasker med børnesikret skruelåg. 

 

Pakningsstørrelser 

Kun 18 mg 

28 eller 30 depottabletter 

 

Kun 36 mg og 54 mg 

28 eller 30 depottabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB 

Postboks 23033 

104 35 Stockholm 

Sverige 

Fremstiller

Develco Pharma 

GmbH Grienmatt 27 

79650 Schopfheim 

Tyskland 

 

eller 

 

McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories 

35/36 Baldoyle Industrial Estate 

Grange Road 

Dublin 13 

Irland 

 

eller 

 

Generics [UK] Limited 

Station Close 

Potters Bar 

EN6 1TL 

Storbritannien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Belgien: 

Methylphenidate Retard Mylan 18 mg, 36 mg, 54 mg tabletten met verlengde afgifte 

Danmark: 

Methylphenidate Mylan 

Finland: 

Methylphenidate Mylan 

Frankrig: 

METHYLPHENIDATE MYLAN PHARMA LP 18 mg, 36, 54 mg comprimé pelliculé à libération prolongée 

Holland: 

Methylfenidaat HCl Mylan Retard 18 mg; 27 mg; 36 mg; 54 mg 

Norge: 

Methylphenidate Mylan 

Portugal: 

Metilfenidato Mylan 

Spanien: 

Metilfenidato Mylan Pharmaceuticals 18, 36 and 54 mg comprimidos de liberación prolongada 

Storbritannien: 

Xenidate XL 

Sverige: 

Methylphenidate Mylan 

Tyskland: 

Methylphenidathydrochlorid Mylan 18, 36, 54 mg Retardtabletten 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...