Sirdalud MR

hårde depotkapsler 6 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Sirdalud® MR 6 mg hårde depotkapsler 

Tizanidin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sirdalud MR.
 3. Sådan skal du tage Sirdalud MR.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Sirdalud/Sirdalud Retard virker muskelafslappende. 

Du kan tage Sirdalud/Sirdalud Retard til behandling af: 

 • kronisk spændte, stive muskler på grund af sygdom i hjerne eller rygmarv
 • muskelsmerter på grund af muskelspændinger, forvridninger, forstuvninger o. lign.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sirdalud MR

Tag ikke Sirdalud MR

 • Hvis du er allergisk over for tizanidin, eller et af de øvrige indholds- stoffer i Sirdalud MR (angivet i punkt 6).
 • Hvis du har en alvorlig nedsat leverfunktion.
 • Hvis du har en sjælden muskelsygdom (myasthenia gravis).
 • Hvis du samtidig tager medicin mod depression (fluvoxamin) eller antibiotika (ciprofloxacin).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Sirdalud MR  

 • Hvis du har alvorlig nedsat leverfunktion.
 • Hvis du har nedsat nyrefunktion.
 • Hvis du oplever tegn på overfølsomhed, herunder pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock) og/eller udslæt (nældefeber) og hævelser (af ansigt, læbe og tunge). Ring 112. Behandlingen med Sirdalud MR skal straks afbrydes.
 • Hvis du stopper med at tage Sirdalud MR skal du være opmærksom på, at de symptomer, som Sirdalud MR dæmper, kan blive forstærket (rebound-effekt) se afsnit ”Hvis du holder op med at tage Sirdalud MR”.
 • Så længe du får Sirdalud MR, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Sirdalud MR. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Sirdalud MR

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Depression (fluvoxamin).
  • Bakterieinfektioner, (rifampicin og fluoroquinoloner - fx enoxacin, pefloxacin, ciprofloxacin,norfloxacin).
  • Hjerteproblemer (antiarytmika - fx amiodaron, mexiletin, propafenon).
  • For meget mavesyre (cimetidin).
  • Akutte smerter eller leddegigt (rofecoxib).
  • Graviditet (P-piller og anden oral prævention).
  • Blodpropper (ticlopidin).
  • Uregelmæssig hjerterytme (medicin med QT-forlængelse, cisap- rid, amytriptylin, azithromycin).
  • Forhøjet blodtryk eller vanddrivende medicin (diuretika).
  • Hvis du er storryger (ryger flere end 10 cigaretter om dagen).
  • Søvnforstyrrelser (benzodiazepin, baclofen) og/eller allergi (antihistaminer), da det kan forstærke den sløvende effekt af Sirdalud MR.
  • Migræne (clonidin).

Hvis du er i behandling med medicin mod forhøjet blodtryk og pludselig holder op med behandlingen med Sirdalud MR, kan du opleve en forværring af dit forhøjet blodtryk og få hurtig puls (reboundeffekt). I alvorlige tilfælde, kan det føre til blodprop i hjernen eller en hjerneblødning. Ring 112. 


Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Brug af Sirdalud MR sammen med mad og drikke og alkohol

 • Du kan tage Sirdalud MR i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
 • Alkohol kan forstærke den sløvende virkning af Sirdalud MR og medføre for lavt blodtryk. Du må derfor ikke drikke alkohol, mens du er i behandling med Sirdalud MR.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Du bør ikke tage Sirdalud MR, hvis du er gravid, da det kan skade fostret.
 • Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker præven- tion, så længe du tager Sirdalud MR og i 2 dage efter sidste dosis. Tal med lægen.

 

Amning:  

 • Hvis du ammer, bør du ikke tage Sirdalud MR, da det går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Sirdalud MR kan give bivirkninger (sygelig træthed, svimmelhed eller andre symptomer på for lavt blodtryk), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

Sirdalud MR indeholder saccharose

Denne medicin indeholder saccharose. Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Sirdalud MR. 

3. Sådan skal du tage Sirdalud MR

Tag altid Sirdalud MR nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Depotkapslerne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Depotkapslerne skal synkes hele, og du må ikke knuse eller tygge dem. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Du skal starte med at tage 1 depotkapsel på 6 mg dagligt. Lægen kan øge dosis gradvist med 1 depotkapsel på 6 mg hver halve eller hele uge. Den sædvanlige dosis er 6-24 mg 1 gang dagligt. Den optimale dosis for de fleste patienter er 12 mg én gang dagligt, men i sjældne tilfælde kan 24 mg dagligt være nødvendigt. 

 

Ældre: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. 

 

Brug til børn og unge:  

Sirdalud MR bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, da erfaring med denne aldersgruppe er begrænset. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion:  

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. Har du meget dårlig lever, må du ikke tage Sirdalud MR. 

Hvis du har taget for mange Sirdalud MR

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget flere Sirdalud MR, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer:  

 • Kvalme og opkastning.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Svimmelhed, døsighed, søvnmangel.
 • Små pupiller.
 • Åndenød, dyb bevidstløshed (koma).
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls.

Hvis du har glemt at tage Sirdalud MR

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Sirdalud MR

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 • Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Lægen vil nedsætte din dosis gradvis, hvis du skal stoppe behandlingen med Sirdalud MR. Følg lægens anvisning.
 • Hvis du pludselig holder op med at tage Sirdalud MR, kan du få symptomer som forhøjet blodtryk og hjertebanken.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/ shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Døsighed.
 • Svimmelhed.
 • Mavebesvær.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Sirdalud MR i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Muskelsvaghed. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Søvnløshed.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Kvalme.
 • Træthed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Nældefeber.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Forvirring.
 • Talebesvær.
 • Mavesmerter, opkastning.
 • Kløe, udslæt, rødmen af huden, eksem eller irritation af huden / udslæt.
 • Sløret syn.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Abstinenssyndrom.

Sirdalud MR kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjede levertal eller blodtryksfald, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote- ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Sirdalud MR utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Sirdalud MR efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Sirdalud MR ved temperaturer over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sirdalud MR, 6 mg, hårde depotkapsler indeholder:

Aktivt stof: 

Tizanidin 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Ethylcellulose, shellac, talcum, majsstivelse, saccharose, gelatine, titandioxid (E 171), sort jernoxid (E 172). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Sirdalud Retard 6 mg depotkapsler er hvide kapsler mærket med ”Sir- dalud-6 mg” på den ene side. 

 

Sirdalud MR fås i: 

Sirdalud MR 6 mg i pakninger med 30 hårde depotkapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Sirdalud® MR også som Sirdalud® Retard. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2017
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...