Noriday

tabletter 0,35 mg

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Noriday 0,35 mg, tabletter  

Norethisteron 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Noriday
 3. Sådan skal du tage Noriday
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Noriday er en type p-pille, som kaldes minipille. Noriday indeholder et kvindeligt kønshormon gestagen (norethisteron), som ændrer slimen i livmoderhalsen, så det bliver vanskeligere for sædceller at trænge igennem. 

Du kan bruge Noriday til at undgå svangerskab. 

 

Lægen kan have givet dig Noriday for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Noriday

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Noriday hvis du

 • er allergisk over for norethisteron eller et af de øvrige indholdsstoffer i Noriday (angivet i afsnit 6).
 • har blødning fra skeden uden kendt årsag.
 • er gravid eller har mistanke om graviditet.
 • har en blodprop i f.eks. lungerne, benene, hjernen eller hjertet.
 • har eller har haft brystkræft med tilbagefald inden for de sidste 5 år.
 • har dårlig lever med forhøjede levertal herunder porfyri (forhøjet indhold af porfyriner i blod, urin, galde samt afføring).
 • for nylig har haft eller har en sygdom med øget cellevækst i moderkagen (trofoblastsygdom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Noriday.
 

Tal med din læge, inden du tager Noriday, hvis du: 

 • har diabetes.
 • har dårligt hjerte.

eller hvis: 

 • nogen i din nærmeste familie har haft blodpropper, hjertetilfælde eller slagtilfælde.
 • du selv, eller nogen i din nærmeste familie har eller har haft for meget kolesterol eller fedt (triglycerider i blodet.
 • du er ryger, overvægtig eller ældre.
 • du tidligere har haft svangerskabsforgiftning.
 • du får anden hormonbehandling.
 • du har ligget i sengen længere tid og stadig gør det.

 

Fortæl din læge i god tid før en hospitalsindlæggelse eller operation, at du bruger minipiller.
Hvis det er muligt, bør du lade være med at bruge minipiller fra 4 uger før til 2 uger efter længerevarende sengeleje eller en større operation.
Tal med lægen.
Når du bruger minipiller, bør du få kontrolleret blodtrykket regelmæssigt. Du bør også få lavet en underlivsundersøgelse en gang om året.
 

Menstruationen vil som regel komme som normalt. Du kan få uregelmæssige blødninger, når du bruger minipiller. Dette er ikke farligt. Hvis der går mere end 7 uger mellem 2 menstruationer, bør du kontakte lægen, da du måske er gravid. Spørg din læge hvis du er i tvivl.
 

I nogle tilfælde har brugen af minipiller været sat i forbindelse med en øget risiko for godartede levertumorer. Risikoen synes at øges med varigheden af anvendelsen. Kontakt straks din læge, hvis du får stærke smerter i den øverste del af maven.
 

Du må ikke tage naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (Hypericum perforatum) samtidig med Noriday. Dette kan gøre, at Noriday ikke virker. Du kan få blødninger og blive gravid. Hvis du allerede bruger perikumprodukter, skal du aftale med lægen, hvordan denne behandling afsluttes.
 

Kontakt lægen, hvis du får vedvarende blødningsforstyrrelser eller andre tegn på bivirkninger.
 

Noriday beskytter ikke mod HIV (AIDS) eller andre kønssygdomme. 

Brug af anden medicin sammen med Noriday

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med din læge, hvis du tager 

 • medicin mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin).
 • medicin mod infektion (rifampicin, rifabutin).
 • medicin mod svamp (griseofulvin).
 • naturmedicin der indeholder prikbladet perikum (Hypericum perforatum).

Brug af Noriday sammen med mad og drikke

Du kan tage Noriday sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet
Du må ikke tage Noriday, hvis du er gravid.
 

Amning
Du kan tage Noriday, selvom du ammer. 

Brug efter fødsel eller abort:

Du kan begynde at tage Noriday 3 uger efter fødsel.
Hvis du endnu ikke har fået normal menstruation efter fødslen, bør du anvende supplerende prævention i 7 dage.
 

Hvis du tager den første tablet senere end 3 uger efter fødslen, kan du blive gravid. Du skal derfor bruge en anden prævention i de følgende 7 dage. Hvis du har haft en spontant eller provokeret abort, kan du tage den første tablet dagen efter aborten, og dermed opnå fuld beskyttelse. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Noriday påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Noriday indeholder lactose

Noriday indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Noriday

Tag altid Noriday nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning, Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

1 tablet dagligt. 

Det er vigtigt, at du tager tabletterne regelmæssigt på samme tidspunkt af døgnet, også når du har menstruation. 

Brugsanvisning

Tag den første tablet på menstruationens første dag, uanset om du tidligere har brugt minipiller. Tag derefter 1 tablet dagligt på samme tidspunkt af døgnet, f.eks. om morgenen eller om aftenen før sengetid. Hvis der går mere end 3 timer fra det sædvanlige tidspunkt, kan du blive gravid (se under ”Hvis du har glemt at tage Noriday”).
 

Det er meget vigtigt, at du tager tabletter hver dag, også under menstruationen, også hvis menstruationen er forlænget, eller selvom der kommer lidt blødning mellem to menstruationer.
 

Hvis du tager den første tablet på menstruationens første dag indtræder den præventive effekt fra første tablet.
 

Hvis du ikke kan tage første tablet på menstruationens 1. dag, kan du starte behandlingen på hvilket som helst anden dag til og med 5. blødningsdag. Du skal bruge anden prævention (f.eks. kondom, pessar eller sæddræbende creme) i den allerførste uge, hvor du begynder på Noriday.
 

Der skal ikke være pause mellem blisterkortene. 

Overgang fra anden oral svangerskabsforebyggelse

For at sikre at du ikke bliver gravid, bør du tage den første tablet dagen efter, at den sidste tablet tages fra den anden orale svangerskabsforebyggende medicin. 

Opkast eller diarré

Hvis du kaster op indenfor 3 timer eller har diarré indenfor 12 timer efter du har taget tabletten, er den præventive virkning nedsat. Du skal forsætte med at tage Noriday, men du skal bruge anden prævention i perioden, hvis du kaster op eller har diarré samt i de følgende 7 dage. 

Hvis du har taget for mange Noriday

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Noriday, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning og blødninger fra skeden. 

Hvis du har glemt at tage Noriday

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage denne straks, du kommer i tanke om den. Forsæt med næste tablet på det sædvanlige tidspunkt. Hvis der går mere end 3 timer fra det sædvanlige tidspunkt, kan du blive gravid. Derfor skal du bruge anden prævention, f.eks. kondom i de følgende 7 dage. Dette gælder også, hvis du har glemt 2 tabletter. Du skal kun tage den sidste tablet og derefter fortsætte med at tage tabletterne på sædvanligvis. 

Hvis du glemmer mere end 2 tabletter. Skal du stoppe med at tage Noriday indtil din næste menstruation eller indtil graviditet er udelukket. I denne periode, bør du bruge prævention. 

Hvis du holder op med at tage Noriday

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Noriday kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppighed kendes ikke: 

 • Godartede levertumorer. Kontakt straks lægen, hvis du får stærke smerter i den øverste del af maven.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Brystspændinger.
 • Uregelmæssige blødninger, udeblivende menstruation.
 • Plet- og gennembrudsblødning.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Hovedpine.
 • Kvalme.

 

Hyppigheden kendes ikke: 

 • Uren hud/ akne (bumser).
 • Opkastninger, oppustethed.
 • Øget behåring.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Må ikke opbevares over 25 °C. Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys og fugt. 

Tag ikke Noriday efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Noriday 0,35 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Norethisteron. 

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, magnesiumstearat og povidon. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Noriday er en hvid, rund og flad tablet. Den er præget ”SEARLE” på den ene side og ”NY” på den anden side. 

 

Pakningsstørrelse 

Noriday fås i en pakningsstørrelse á 3 x 28 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Noriday svarer til Mini-pe. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...