Lantus®

injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 Enheder/ml

Aventis Pharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lantus 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i cylinderampul  

Insulin glargin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Instruktionen for anvendelse af insulinpennen ligger sammen med din insulinpen. Læs begge informationer igennem, inden du anvender din medicin.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Lantus til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lantus
 3. Sådan skal du tage Lantus
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lantus indeholder insulin glargin. Dette er et modificeret insulin, der ligner det insulin, der dannes i kroppen. 

 

Lantus anvendes til behandling af sukkersyge (diabetes mellitus) hos voksne, unge og børn fra 2 år og opefter. Diabetes mellitus er en sygdom, som skyldes, at kroppen ikke danner tilstrækkeligt insulin til at holde blodsukkeret under kontrol. Insulin glargin er langtidsvirkende og har en jævn blodsukkersænkende effekt. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lantus

Tag ikke Lantus:

• Hvis du er allergisk over for insulin glargin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lantus (angivet i punkt 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Lantus i cylinderampuller er kun egnet til injektion lige under huden fra en flergangspen (se også punkt 3). Tal med din læge, hvis du er nødt til at injicere din insulin på en anden måde. 

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Lantus.
Overhold nøje anvisningerne vedrørende dosering, kontrollerne (blod- og urinprøver), kostplan og den fysiske aktivitet (fysisk arbejde og motion), som er aftalt med lægen. 

Hvis dit blodsukker er for lavt (hypoglykæmi), skal du følge vejledningen vedrørende hypoglykæmi (se det indrammede afsnit sidst i denne indlægsseddel). 

Rejser
Før du skal ud at rejse, bør du tale med din læge. Du kan måske have behov for at tale om: 

• det er muligt at købe dit insulin i det land, som du skal besøge, 

• forsyninger af insulin, nåle etc., 

 

Sygdomme og ulykkestilfælde  

I følgende situationer kan kontrollen af din diabetes kræve ekstra opmærksomhed (for eksempel, tilpasning af insulin-dosis, blod- og urinprøver):  

 • Hvis du bliver syg eller kommer alvorligt til skade, kan dit blodsukkerniveau blive for højt (hyperglykæmi)
 • Hvis du ikke spiser tilstrækkeligt, kan dit blodsukkerniveau blive for lavt (hypoglykæmi).

I de fleste tilfælde skal du kontakte en læge. Sørg for at kontakte lægen tidligt i forløbet. 

 

Hvis du har type 1-diabetes (har insulinkrævende diabetes mellitus), må du ikke afbryde insulinbehandlingen, og du skal sørge for fortsat at få tilstrækkeligt med kulhydrater. Fortæl altid de mennesker, som passer eller behandler dig, at du skal have insulin. 


Behandling med insulin kan føre til, at kroppen danner antistoffer mod insulin (stoffer, der reagerer mod insulin). Kun i sjældne tilfælde vil det betyde, at din insulindosis skal ændres. 


Nogle patienter med årelang type 2-diabetes mellitus og hjertesygdom eller tidligere slagtilfælde, der var i behandling med pioglitazon (oral antidiabetika, der anvendes til behandling af type 2-diabetes mellitus) og insulin, udviklede hjertesvigt. Hvis du oplever tegn på hjertesvigt såsom unormal åndenød, hurtig vægtstigning eller ophobning af væske (ødemer), skal du kontakte din læge så hurtigt som muligt. 

 

Børn

Der er ingen erfaring med anvendelse af Lantus til børn under 2 år. 

 

Brug af anden medicin sammen med Lantus

 

Nogle lægemidler kan ændre blodsukkeret (få det til at falde, stige eller begge dele afhængig af situationen). I hver enkelt situation kan det blive nødvendigt at justere din insulindosis for at undgå for lavt eller for højt blodsukker. Vær forsigtig, når du påbegynder eller holder op med at tage andre lægemidler. 


Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Før du begynder at tage et lægemiddel, skal du spørge lægen, om det kan påvirke blodsukkeret, og hvilke forholdsregler du eventuelt skal tage. 

 

Medicin, der kan få dit blodsukker til at falde (hypoglykæmi), omfatter:  

 • alle øvrige lægemidler til behandling af diabetes,
 • angiotensinkonverterende enzym (ACE) hæmmere (anvendes til behandling af visse hjertesygdomme eller højt blodtryk),
 • disopyramid (anvendes til behandling af visse hjertesygdomme),
 • fluoxetin (anvendes til behandling af depression),
 • fibrater (anvendes til at sænke et højt indhold af lipider i blodet),
 • monoamin-oxidase (MAO) hæmmere (anvendes til behandling af depression),
 • pentoxifyllin, propoxyphen, salicylater (såsom acetylsalicylsyre, der anvendes smertestillende og febernedsættende),
 • antibiotika af typen sulfonamider.

 

Medicin, der kan få dit blodsukker til at stige (hyperglykæmi), omfatter: 

 • kortikosteroider (såsom kortison, anvendes til behandling af betændelsestilstande),
 • danazol (medicin der virker på ægløsning),
 • diazoxid (anvendes til behandling af højt blodtryk),
 • vanddrivende lægemidler (anvendes til behandling af højt blodtryk eller overdreven væskeophobning),
 • glucagon (bugspytkirtelhormon, der anvendes til behandling af meget lavt blodsukker),
 • isoniazid (anvendes til behandling af tuberkulose),
 • østrogener og gestagener (findes i f.eks. p-piller anvendes til forebyggelse af graviditet),
 • phenthiazinderivater (anvendes til behandling af psykiske sygdomme),
 • somatropin (væksthormon),
 • sympatomimetika (såsom adrenalin, salbutamol og terbutalin, anvendes til behandling af astma),
 • thyreoideahormoner (anvendes til behandling af sygdomme i skjoldbruskkirtlen),
 • atypiske antipsykotiske lægemidler (såsom clozapin, olanzapin),
 • proteasehæmmere (anvendes til behandling af HIV).


Blodsukkeret kan enten stige eller falde, hvis du tager:  

 • beta-blokkere (anvendes til behandling af højt blodtryk),
 • clonidin (anvendes til behandling af højt blodtryk),
 • lithiumsalte (anvendes til behandling af psykiske sygdomme).

Pentamidin (anvendes til behandling af infektion forårsaget af parasitter) kan medføre for lavt blodsukker, der undertiden kan efterfølges af for højt blodsukker.
 

Betablokkere og andre sympatikolytiske lægemidler (som f.eks. clonidin, guanethidin og reserpin) kan endvidere svække eller helt undertrykke de første advarselssymptomer på for lavt blodsukker (hypoglykæmi).
 

Hvis du er usikker på, om du tager et af disse lægemidler, bør du spørge din læge eller apotekspersonalet. 

 

Brug af Lantus sammen med alkohol

Dit blodsukker kan enten stige eller falde, hvis du drikker alkohol.
 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Din insulindosis skal muligvis justeres under graviditeten og efter fødslen. En ekstra omhyggelig diabeteskontrol og forebyggelse af hypoglykæmi er vigtig for dit barns sundhed.
Kontakt din læge, hvis du ammer, da det kan være nødvendigt at justere din insulindosis og diæt.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din koncentrations- og reaktionsevne kan være nedsat, hvis du: 

 • har hypoglykæmi (for lavt blodsukker),
 • har hyperglykæmi (for højt blodsukker),
 • har problemer med synet.

Vær opmærksom på dette mulige problem i alle situationer, hvor du kan bringe dig selv eller andre i fare (såsom ved bilkørsel eller ved betjening af maskiner). Du skal kontakte din læge og få råd om bilkørsel hvis: 

 • du har hyppige tilfælde af hypoglykæmi,
 • de første advarselssymptomer, som kan advare dig om hypoglykæmi, er svage eller helt mangler.

Lantus indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium per dosis, dvs. det er i det væsentlige "natriumfrit". 

3. Sådan skal du tage Lantus

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Selvom Lantus indeholder det samme aktive stof som Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml), kan man ikke umiddelbart skifte mellem de to præparater. Skift fra den ene insulinbehandling til den anden kræver recept, kontrol hos din læge og regelmæssige blodsukkermålinger. Kontakt venligst din læge for yderligere information. 

Dosis

Alt efter din levevis og resultatet af dine blodsukkermålinger (glucosemålinger) og din tidligere anvendelse af insulin vil din læge: 

• afgøre hvor meget Lantus du skal have per dag og på hvilket tidspunkt af dagen, 

• fortælle dig, hvornår du skal kontrollere dit blodsukker, og om det er nødvendigt at udføre urinprøver, 

• fortælle dig, hvornår du eventuelt skal have en større eller mindre dosis Lantus. 

 

Lantus er et langtidsvirkende insulin. Din læge vil muligvis give dig besked på at tage det sammen med et hurtigtvirkende insulin eller med tabletter mod højt blodsukker.
 

Mange faktorer kan påvirke blodsukkeret. Du bør være bekendt med disse faktorer for at kunne handle korrekt i tilfælde af ændringer i dit blodsukker og for at forhindre, at blodsukkeret bliver for højt eller for lavt. Yderligere oplysninger findes i det indrammede afsnit sidst i denne indlægsseddel. 

 

Brug til børn og unge  

 

Lantus kan anvendes til unge og børn fra 2 år og opefter. Brug dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. 

 

Doseringsinterval  

 

Du skal have én injektion af Lantus hver dag på samme tid af dagen. 

 

Injektionsteknik

Lantus injiceres under huden. Lantus må IKKE injiceres i en blodåre, da dette vil ændre dets virkning, og kan forårsage hypoglykæmi. 


Din læge vil vise dig i hvilke hudområder, du skal injicere Lantus. Ved hver injektion skal du skifte til et nyt injektionssted inden for det bestemte hudområde, som du bruger. 

Håndtering af cylinderampuller

Lantus i cylinderampuller er kun egnet til injektion lige under huden fra en flergangspen. Tal med din læge, hvis du er nødt til at injicere din insulin på en anden måde.
For at sikre at du får den nøjagtige dosis, må Lantus cylinderampullerne kun anvendes sammen med følgende penne: 

• JuniorSTAR, der giver doser i intervaller på 0,5 enheder 

• OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar eller AllStar PRO, der giver doser i intervaller på 1 enhed. 

Ikke alle disse penne er nødvendigvis markedsført i dit land.
 

Pennen skal anvendes som anbefalet i informationen fra fremstilleren af pennen. Fremstillerens instruktioner for anvendelse af pennen skal følges nøje for isætning af cylinderampul, påsætning af nål og administration af insulin-injektionen.
 

Cylinderampullen skal opbevares ved stuetemperatur i 1-2 timer, inden denne indsættes i pennen.
Se på cylinderampullen, før du bruger den. Opløsningen må kun bruges, hvis den er klar, farveløs og ligner vand og ikke indeholder synlige partikler. Skal ikke rystes eller blandes før brug. 


Du skal altid anvende en ny cylinderampul, hvis du bemærker, at din blodsukkerkontrol uventet forværres. Dette kan nemlig skyldes, at insulinet har mistet noget af dets virkning. Få det undersøgt hos din læge eller på apoteket, hvis du mener, der er et problem med Lantus. 

Særlige forholdsregler inden injektion

Før injektion skal eventuelle luftbobler fjernes (se brugsanvisningen for pennen).
Sørg for, at hverken alkohol, andre desinficerende midler eller andre stoffer i øvrigt kommer i forbindelse med insulinet. Tomme cylinderampuller må ikke fyldes igen eller genbruges. Brug ikke cylinderampullen til andre insuliner. Lantus må ikke blandes med andre insuliner eller lægemidler. Må ikke fortyndes. Blanding eller fortynding kan ændre virkningen af Lantus. 

 

Problemer med insulinpennen?

Følg fremstillerens instruktioner for anvendelse af pennen.  

Hvis insulinpennen er beskadiget eller ikke virker ordentligt (pga. mekaniske fejl) skal den kasseres, og en ny insulinpen tages i brug. 

Forveksling af insuliner

Du skal altid kontrollere etiketten før hver injektion for at undgå forveksling mellem Lantus og andre insuliner. 

Hvis du har taget for meget Lantus

• Hvis du har injiceret for meget Lantus, kan dit blodsukker blive for lavt (hypoglykæmi). Kontrollér blodsukkeret hyppigt. Indtagelse af mere mad og kontrol af blodsukkeret kan almindeligvis forebygge udvikling af hypoglykæmi. Information om behandling af hypoglykæmi findes i det indrammede afsnit sidst i indlægssedlen. 

Hvis du har glemt at tage Lantus

• Hvis du har sprunget en dosis Lantus over eller hvis du ikke har injiceret nok insulin, kan blodsukkeret blive for højt (hyperglykæmi). Kontrollér blodsukkeret hyppigt. 

Information om behandling af hyperglykæmi findes i det indrammede afsnit sidst i indlægssedlen. 

• Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Lantus

Dette kan medføre alvorlig hyperglykæmi (meget forhøjet blodsukker) og ketoacidose (syreophobning i blodet fordi kroppen nedbryder fedt i stedet for sukker). Afbryd ikke behandlingen med Lantus uden at tale med din læge, som vil fortælle dig, hvad der skal gøres.
 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du får symptomer på for lavt blodsukker (hypoglykæmi) skal du straks gøre noget for at øge dit blodsukker (se det indrammede afsnit sidst i indlægssedlen). Hypoglykæmi (lavt blodsukker) kan være meget alvorligt og er meget almindeligt ved insulinbehandling (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter). Lavt blodsukker betyder, at der ikke er nok sukker i blodet. Hvis dit blodsukker bliver for lavt, kan du miste bevidstheden. Alvorlig hypoglykæmi kan give hjerneskade og være livstruende. Yderligere oplysninger findes i det indrammede afsnit sidst i indlægssedlen. 

 

Alvorlige allergiske reaktioner (sjælden, forekommer hos mellem 1 og 1.000 patienter) - kan give følgende symptomer såsom omfattende hudreaktioner (udslæt og kløe overalt på kroppen), alvorlig hævelse af hud eller slimhinder (angioødem), åndenød, blodtryksfald med hurtig hjerterytme og svedudbrud. Alvorlige allergiske reaktioner over for insulin kan være livstruende. Du skal straks kontakte lægen, hvis du får symptomer på alvorlige allergiske reaktioner. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 patienter)  

 • Hudforandringer på injektionsstedet

Hvis du for ofte injicerer dit insulin på samme sted på huden kan fedtvævet under huden på dette sted svinde ind 

(lipoatrofi, forekommer hos mellem 1 og 100 patienter) eller blive tykkere (lipohypertrofi). Insulinen virker måske 

ikke så godt. Problemet kan helt eller delvis undgås, hvis du skifter injektionssted ved hver injektion. 

 • Hud og allergiske reaktioner ved injektionsstedet

Symptomerne kan omfatte rødme, usædvanligt stærke smerter når der injiceres, kløe, udslæt, hævelse eller 

betændelse. Disse kan brede sig til området omkring injektionsstedet. De fleste mindre alvorlige reaktioner på 

insulin forsvinder som regel i løbet af et par dage til få uger. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 1.000 patienter)  

 • Øjenreaktioner

En markant ændring (forbedring eller forværring) af din blodsukkerkontrol kan forårsage en midlertidig forværring af dit syn. Hvis du lider af proliferativ retinopati (en øjensygdom, der kan ses i forbindelse med diabetes) kan alvorlige hypoglykæmiske anfald forårsage forbigående synstab. 

 

 • Generelle lidelser

Insulinbehandlingen kan i sjældne tilfælde også føre til forbigående væskeophobning i kroppen med hævede 

ankler og lægge. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)  

I meget sjældne tilfælde kan forekomme dysgeusia (smagsforstyrrelser) og myalgia (muskelsmerter). 

Anvendelse hos børn og unge

Generelt svarer bivirkningerne set hos børn og unge på 18 år eller yngre til bivirkningerne set hos voksne. Klager over reaktioner på injektionsstedet (smerter på injektionsstedet og reaktioner på injektionsstedet) og hudreaktioner (udslæt og nældefeber) er rapporteret relativt oftere hos børn og unge på 18 år eller yngre end hos voksne patienter. 

 

Der er ingen erfaring med børn under 2 år. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og på cylinderampullens etiket efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

Uanbrudte cylinderampuller  

Opbevares i køleskab (2C-8C). Må ikke nedfryses eller placeres op ad køleskabets køleelementer eller oven på fryseelementer. Opbevar cylinderampullen i den ydre karton for at beskytte mod lys.  

 

Anbrudte cylinderampuller 

Cylinderampuller, som er i brug (i insulinpennen) eller som er medtaget som reserve kan opbevares ved temperaturer på op til 30°C i maksimalt 4 uger væk fra direkte varme eller direkte lys. Cylinderampuller i brug må ikke opbevares i køleskab. Må ikke anvendes efter denne periode.  

Du må ikke tage Lantus, hvis cylinderampullen indeholder partikler. Lantus må kun tages, hvis opløsningen er klar, farveløs og ligner vand.  

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lantus indeholder:

 • Aktivt stof: Insulin glargin. 1 ml opløsning indeholder 100 enheder insulin glargin (svarende til 3,64 mg).
 • Øvrige indholdsstoffer: Zinkchlorid, metacresol, glycerol, natriumhydroxid (se punkt 2 ”Lantus indeholder natrium”) og saltsyre (til pH-justering) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Lantus 100 enheder/ml injektion, opløsning i cylinderampul er en klar og farveløs opløsning. 

Lantus leveres i specielle cylinderampuller til brug sammen med pennene OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, AllStar PRO eller JuniorSTAR. Hver cylinderampul indeholder 3 ml injektionsvæske, opløsning (svarende til 300 enheder).
Pakninger med 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 og 10 cylinderampuller.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Tyskland. 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark 

sanofi-aventis Denmark A/S 

Tlf: +45 45 16 70 00  

 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...