Øjensalve Neutral "Ophtha"

øjensalve 200 mg/g

Actavis Group

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Øjensalve Neutral Ophtha, øjensalve 

 

paraffinolie 200 mg/g og vaselin 800 mg/g 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Øjensalve Neutral Ophtha uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Øjensalve Neutral Ophtha. 

  • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
  • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
  • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
  • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

  1. Virkning og anvendelse
  2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Øjensalve Neutral Ophtha
  3. Sådan skal du bruge Øjensalve Neutral Ophtha
  4. Bivirkninger
  5. Opbevaring
  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virking og anvendelse

Du skal bruge Øjensalve Neutral Ophtha for at beskytte øjenlågsrand og øjets hornhinde mod udtørring.
Øjensalve Neutral Ophtha er en fedtende salve, der ligger et beskyttende lag over hornhinden. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge ØJENSALVE NEUTRAL OPHTHA

Brug ikke Øjensalve Neutral Ophtha

• hvis du er overfølsom (allergisk) over for et af indholdsstofferne. 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Øjensalve Neutral Ophtha


Du skal undgå brug af kontaktlinser samtidig med Øjensalve Neutral Ophta. 

Brug af anden medicin


Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Hvis du bruger et andet øjenpræparat (fx ved behandling af grøn stær (glaukom)), skal du altid bruge Øjensalve Neutral Ophtha til sidst og tidligst 5 minutter efter de øvrige præparater. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

 

Graviditet  

Du kan bruge Øjensalve Neutral Ophtha under graviditet. 

 

Amning  

Du kan amme, selv om du bruger Øjensalve Neutral Ophtha. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Øjensalve Neutral Ophtha kan give sløret syn lige efter brug. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen. 

3. Sådan skal du bruge ØJENSALVE NEUTRAL OPTHTA

Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden dosis, skal du altid følge lægens anvisning. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne  

Du kan bruge Øjensalve Neutral Ophtha efter behov. 

Du skal lægge ½ cm salve i lommen mellem øjeæblet og nederste øjenlåg. 

 

Øjensalve Neutral "Ophtha" Actavis Group PTC ehf. øjensalve 200 mg/g 

 

Børn under 15 år  

Du må kun bruge Øjensalve Neutral Ophtha til børn under 15 år efter aftale med en læge. 

Hvis du har brugt for meget Øjensalve Neutral Ophtha

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Øjensalve Neutral Ophtha, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.  

Tag pakningen med. 

 

Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med Øjensalve Neutral Ophtha. 

4. Bivirkninger

Øjensalve Neutral Ophtha kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.  

• Sløret syn. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Øjensalve Neutral Ophtha utilgængeligt for børn. 

 

Du kan opbevare Øjensalve Neutral Ophtha ved almindelig temperatur.  

 

Brug Øjensalve Neutral Ophtha senest 1 måned efter åbning. 

 

Brug ikke Øjensalve Neutral Ophtha efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Øjensalve Neutral Ophtha 200 mg/g + 800 mg/g indeholder

Paraffinolie og vaselin. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Gul salve. 

Pakningsstørrelse 

5 ml metaltube. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Actavis Group PTC ehf. 

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjordur  

Island 

 

Repræsentant: 

Actavis Nordic A/S  

c/o Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg 

Tlf.: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller

Tubilux Pharma S.p.A.  

Via Costarica 20/22  

00071 Pomezia 

Rom 

Italien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 04/2018
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...