Metoprolol "GEA"

depottabletter 50 mg, 100 mg og 200 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metoprolol ”GEA” depottabletter 50 mg, 100 mg og 200 mg  

metoprololtartrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metoprolol ”GEA”
 3. Sådan skal du tage Metoprolol ”GEA”
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Metoprolol ”GEA” er hjerte- og blodtryksmedicin (betablokker). 

Metoprolol ”GEA” virker ved at sænke blodtrykket og stabilisere hjerterytmen. 

 

Du kan bruge Metoprolol ”GEA” ved: 

 • Forhøjet blodtryk.
 • Hjertekramper (angina pectoris).
 • Uregelmæssig, hurtig hjerterytme.
 • Forebyggende behandling efter blodprop i hjertet.
 • For stor mængde hormon fra skjoldbruskkirtlen.
 • Forebyggelse af migræne.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metoprolol ”GEA”

Tag ikke Metoprolol ”GEA”:

 • hvis du er allergisk over for metoprololtartrat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
 • hvis du er allergisk over for andre typer af stoffer som hæmmer beta-receptorerne (betablokkere)
 • hvis du har en sygdom i hjerte, pulsårer, eller en svær lidelse i det øvrige kredsløb. Tal med lægen
 • hvis du har for lavt blodtryk
 • hvis du har forøget syreindhold i blodet (metabolisk acidose)
 • hvis du har svær astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger)
 • hvis du har en ubehandlet svulst i binyrerne (fæokromocytom)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Metoprolol ”GEA”: 

 • hvis du har forstyrrelser i hjerterytmen
 • hvis du lider af dårligt hjerte (nedsat hjertefunktion)
 • hvis du har "hvide fingre og tæer" (Raynaud’s syndrom)
 • hvis du har smerter i benene på grund af åreforkalkning (claudicatio intermittens)
 • hvis du lider af længerevarende hjertekramper (Prinzmetals angina)
 • hvis du har astma eller lider af krampagtige sammentrækninger af bronkialmuskulaturen
 • hvis du har sukkersyge
 • hvis du har en svulst i binyrerne (fæokromocytom)
 • hvis du har for højt stofskifte (tyreotoksikose)
 • hvis du tidligere har haft allergiske reaktioner
 • hvis du eller en i din nærmeste familie har psoriasis
 • hvis du har en alvorlig leversygdom
 • hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion
 • hvis du har stomi

 

Kontakt straks lægen: 

 • hvis du får meget lav puls og tendens til besvimelse

 

Oplys altid ved operation eller bedøvelse, at du er i behandling med Metoprolol ”GEA”.  

 

Hvis du skal stoppe med behandlingen, skal dette ske gradvist over 1-3 uger. 


Oplys desuden altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Metoprolol ”GEA”. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Metoprolol ”GEA”

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Metoprolol ”GEA”, og Metoprolol ”GEA” kan påvirke virkningen af andre lægemidler. 


Du må ikke få medicin mod hjerterytmeforstyrrelser gennem en vene (intravenøst), når du er i behandling med Metoprolol ”GEA”. 


Tal med din læge før du tager Metoprolol ”GEA”, hvis du tager et af nedenstående lægemidler: 

 • Hjertemedicin af typen verapamil, diltiazem, nifedipin, amidaron, propafenon, quinidin, disopyramid, hjerteglykosider og nitroglycerin.
 • Medicin mod forhøjet blodtryk (methyldopa, andre betablokkere, vanddrivende medicin, karudvidende medicin og andre blodtryksregulerende midler).
 • Medicin mod depression (tricykliske antidepressiva, selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) samt MAO-hæmmere).
 • Medicin til behandling af Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere).
 • Medicin mod grøn stær (timolol).
 • Lidokain (til lokalbedøvelse).
 • Medicin mod migræne og hedestigninger (clonidin). Hvis det bliver nødvendigt at afbryde samtidig behandling med clonidin, skal du stoppe med at tage Metoprolol ”GEA” adskillige dage forinden for at undgå forhøjet blodtryk. Lægen vil vejlede dig.
 • Medicin mod astma, hoste, visse øjensygdomme eller tilstoppet næse (sympatomimetika).
 • Smertestillende medicin (NSAID såsom indomethacin og COX-2 hæmmere).
 • Medicin mod psykoser (f.eks. chlorpromazin, phenothiaziner såsom thioridazin).
 • Medicin mod HIV (ritonavir).
 • Medicin mod allergiske reaktioner (adrenalin og noradrenalin), da Metoprolol ”GEA” kan nedsætte adrenalins virkning på overfølsomhedsreaktioner (anafylaktiske reaktioner).
 • Medicin mod overfølsomhed (diphenhydramin).
 • Medicin mod malaria (hydroxychloroquin, quinidin).
 • Medicin mod svampeinfektioner (terbinafin).
 • Medicin mod tuberkulose (rifampicin).
 • Insulin eller tabletter mod diabetes, da Metoprolol ”GEA” kan undertrykke symptomerne på et lavt blodsukkerniveau. Desuden kan Metoprolol ”GEA” nedsætte virkningen af sulfonylurinstoffer, som bruges til behandling af Type 2 diabetes.
 • Medicin mod mavesår (cimetidin).
 • Medicin til tobaksafvænning (bupropion).
 • Sekalealkaloider (efter fødsler).
 • Medicin til forbyggelse af blodpropper (dipyridamol).
 • Medicin mod epilepsi (barbiturater).
 • Muskelafslappende lægemidler såsom succinylcholin halid og tubocurrarin og bedøvelsesmidler til indånding (ved operation).

Brug af Metoprolol ”GEA” sammen med mad, drikke og alkohol

Samtidig brug af Metoprolol ”GEA” og alkohol kan forstærke den sløvende effekt af alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Metoprolol ”GEA” efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Metoprolol udskilles i modermælken.
Hvis du ammer, må du kun tage Metoprolol ”GEA” efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metoprolol ”GEA” kan give svimmelhed, træthed og synsforstyrrelser, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette gælder specielt i starten af behandlingen, ved øgning i dosis eller ved medicinskift. 

3. Sådan skal du tage Metoprolol ”GEA”

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

 

Du skal tage depottabletterne hele sammen med 1 glas vand. Tabletterne på 50 mg kan deles og tages halve.  

Du må ikke tygge eller knuse depottabletterne. Du bør tage depottabletterne om morgenen. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 

Forhøjet blodtryk 

Normalt 1 tablet (50 mg) 1 gang daglig. Lægen kan vælge at øge dosis. 

 

Hjertekrampe (angina pectoris) 

Individuel dosering. Normalt 1 tablet (50 mg, 100 mg eller 200 mg) 1 gang daglig. 

 

Uregelmæssig hurtig hjerterytme 

1 tablet (100 mg eller 200 mg) 1 gang daglig. Lægen kan vælge at øge dosis. 

 

Forebyggelse efter blodprop i hjertet 

Individuel dosering, oftest 1 tablet (200 mg) 1 gang daglig. 

 

Forebyggelse af migræne 

1 tablet (100 mg eller 200 mg) 1 gang daglig. 

 

Forstyrrelser i skjoldbruskkirtlen 

1 tablet (50, 100 mg eller 200 mg) 1 gang daglig. Lægen kan vælge at øge dosis. 

 

Ældre  

Der foreligger utilstrækkelige oplysninger om brugen af metoprolol til patienter over 80 år. Lægen vil derfor være særlig forsigtig med at øge dosis, hvis du er over 80 år. 

 

Brug til børn  

Metoprolol ”GEA” må ikke anvendes til børn. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion  

Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis din lever fungerer meget dårligt. Følg lægens anvisninger. 

 

Hvis du skal bedøves eller opereres, kan det være nødvendigt at stoppe behandlingen 2 døgn før. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Metoprolol ”GEA”

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metoprolol ”GEA”, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering kan være: svimmelhed evt. besvimelse pga. lavt blodtryk, langsom puls, forstyrrelser i hjerterytmen, nedsat hjertefunktion, svækket bevidsthed evt. koma, besvimelse, hjertetilfælde, hjertestop, vejrtrækningsproblemer, kramper, kvalme, opkastning og blåfarvning af hud og slimhinder og død. 

 

Hvis du samtidig har indtaget alkohol, anden medicin for blodtrykket eller hjertet eller medicin mod epilepsi, kan det forværre tilstanden. 

Hvis du glemt at tage Metoprolol ”GEA”

Hvis du har glemt en dosis Metoprolol ”GEA” depottabletter, tag den da så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Metoprolol ”GEA”

Ophør i behandlingen med Metoprolol ”GEA” depottabletter bør ske gradvist over et interval på 1-3 uger.  

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær eller astmalignende anfald med åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede  

 • Krumning af penis ved rejsning (forsvinder ikke, efter du er stoppet med behandling). Kontakt lægen.
 • Symptomforværring hos personer med hvide, ”døde” tæer og fingre (Raynauds syndrom). Kontakt lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Koldbrand hos personer med svære kredsløbssygdomme. Kontakt lægen.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed, vægttab, feber, smerter i lænd eller bækken pga. fortykkelse af bindevævet i bughulen. Kontakt lægen.

Ikke-alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede  

 • Svimmelhed, evt. besvimelse f.eks. ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 • Træthed.

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede  

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Balanceforstyrrelser (i sjældne tilfælde forbundet med besvimelse). Kan være alvorligt. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtigt opvågning efter besvimelse, tal med læge. I alle andre tilfælde af besvimelse ring 112.
 • Åndenød og åndedrætsbesvær. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Svimmelhed, hovedpine, hjertebanken, kolde hænder og fødder, kvalme, mavesmerter, diarré og forstoppelse.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

 • Uregelmæssig puls og hjerterytme samt smerter i brystet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser og mareridt, prikkende og snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, muskelkramper, opkastning, hududslæt (herunder udbrud af psoriasis eller anden kløende hudsygdom med små knuder i huden), nældefeber, øget svedtendens og vægtstigning.

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede  

 • Symptomforværring hos personer med smerter i benene på grund af åreforkalkning (claudicatio intermittens). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Forværring af uopdaget sukkersyge med symptomer som tørst, træthed, øget vandladning. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Nervøsitet og angst, synsforstyrrelser, øjentørhed, øjenirritation og øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd, snue, mundtørhed, hårtab, impotens og andre seksuelle forstyrrelser.

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Hukommelsestab, forvirring og personlighedsændringer (f.eks. humørsvingninger). Disse bivirkninger kan være eller blive alvorlige. Tal med lægen.
 • Muskelsvaghed. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Susen for ørerne (tinnitus) og høreforstyrrelser (ved høje doser), smagsforstyrrelser, øget følsomhed af huden for lys, kraftig sveden, forværring af psoriasis, smerter i leddene evt. forbundet med varme og hævelse pga. betændelse i et eller flere led.

 

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)  

 • Sløring af symptomer på sygdom i skjoldbruskkirtlen.
 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose).
  Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Forstyrrelse i omsætningen af fedtstoffer (lipider) i blodet.

 

Metoprolol ”GEA” kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 


Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metoprolol ”GEA” depottabletter 50 mg, 100 mg og 200 mg indeholder:

 • Aktivt stof: Metoprololtartrat. Hver tablet indeholder 50 mg, 100 mg eller 200 mg metoprololtartrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose; povidon (K30); silica, kolloid vandfri og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: 

 • Metoprolol ”GEA” 50 mg er en hvid eller næsten hvid, aflang depottablet med delekærv på begge sider. Mærket MTT 50 på den ene side.
 • Metoprolol ”GEA” 100 mg er en hvid eller næsten hvid, aflang depottablet. Mærket MTT 100 på den ene side.
 • Metoprolol ”GEA” 200 mg er en hvid eller næsten hvid, aflang depottablet. Mærket MTT 200 på den ene side.

 

Pakningsstørrelser: 

 • Metoprolol ”GEA” 50 mg og 100 mg: 20, 30, 50 og 100 depottabletter.
 • Metoprolol ”GEA” 200 mg: 20, 28, 30, 50 og 100 depottabletter.

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S. 

Fremstiller

LEK Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12 januar 2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...