Lamisil®

creme 10 mg/g

GlaxoSmithKline Consumer

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lamisil creme 

Terbinafinhydrochlorid 10 mg/g 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Lamisil creme uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Lamisil creme. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 1 uge.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lamisil creme
 3. Sådan skal du bruge Lamisil creme
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lamisil creme er et svampemiddel til behandling af hudinfektioner, som skyldes svamp.  

Lamisil creme virker fungicidt, dvs. at det dræber svampe. 

Lægen kan have givet dig Lamisil creme for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lamisil creme

Brug ikke Lamisil creme

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Lamisil creme

 • Må ikke bruges til børn under 12 år, da der ikke er tilstrækkelig erfaring hermed
 • Lamisil creme er kun til udvortes brug
 • Lamisil creme kan virke irriterende for øjnene. Skyl grundigt med vand hvis du ved et uheld får det i øjnene
 • Lamisil creme må ikke bruges til behandling af svampeinfektioner i hårbund, skæg samt negle uden forudgående aftale med din læge

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Du kan bruge Lamisil creme sammen med anden medicin. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid, eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid skal du spørge din din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Lamisil creme hvis det klart er nødvendigt, da der kun er begrænset erfaring med brugen under graviditet. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du ikke bruge Lamisil creme, da terbinafin går over i modermælken. Børn, der ammes, bør ikke komme i kontakt med det hudområde, der er i behandling med Lamisil creme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lamisil creme påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Særlige advarsler vedrørende hjælpestoffer

Lamisil creme indeholder cetylalkohol og stearylalkohol som kan forårsage hudirritationer (f.eks. kontaktdermatitis). 

3. Sådan skal du bruge Lamisil creme

Hvis din læge har ordineret Lamisil creme til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl om noget, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Rens og tør de områder hvor du har svamp. Påfør cremen i et tyndt lag. Vær opmærksom på, at hele området med svamp er dækket. Vask dine hænder efter påføring af cremen for at undgå at sprede infektionen til andre steder på kroppen. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år: 

Behandlingstiden for fodsvamp, ringorm og kutan candidiasis (hudinfektion forårsaget af candidasvamp) er 1 gang dagligt i 1 uge, mens den for pityriasis versicolor (brunliggrønne skællende pletter) er 2 gange dagligt i 1 uge. 

 

Symptomerne vil ofte forsvinde i løbet af få dage, men det er vigtigt at overholde hele behandlingstiden for at undgå at svampeinfektionen kommer igen. Hvis du ikke kan se, at din hud er i bedring efter en uge, skal du tale med din læge. Vær opmærksom på, at der kan gå et par uger, inden huden igen ser helt normal ud. 

 

Børn 

Du må kun bruge Lamisil creme til børn under 12 år efter aftale med en læge. 

Hvis du har brugt for meget Lamisil creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Lamisil creme, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge Lamisil creme

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Lamisil creme kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Nogle kan være allergiske overfor Lamisil creme, hvilket kan forårsage udslæt, blæreudslæt eller nældefeber. Dette er rapporteret med ukendt frekvens (kan ikke estimeres ud fra tilgængeligt data). Hvis du oplever nogle af disse symptomer, bør behandlingen stoppes og du bør kontakte din læge eller apoteket omgående. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

Afskalning af hud, kløe på applikationsstedet  

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

Hudlæsion, skorpedannelse, hudlidelser, misfarvning af huden, rødmen af huden, brændende fornemmelser af huden. Smerte eller irritation på applikationsstedet.  

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

Tør hud, kontakteksem, hududslæt. Forværret tilstand af hudinfektionen. Hvis Lamisil creme ved et uheld kommer i øjnene, kan der forekomme øjenirritation. 

 

Ukendt (kan ikke estimeres ud fra tilgængeligt data):  

Udslæt  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn
 • Brug ikke Lamisil creme efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lamisil creme 10 mg/g indeholder:

 • Aktivt stof: Terbinafinhydrochlorid 10 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumhydroxid (E524), benzylalkohol, sorbitanmonostearat (E491), cetylpalmitat, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60 (E435), isopropylmyristat, vand, renset.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: hvid, blank creme 

 

Pakningsstørrelser: Tuber på 7,5g, 15g og 30g. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S  

Nykær 68  

2605 Brøndby  

Telefon: 80 25 16 27  

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com 

Fremstiller

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S  

Nykær 68 

2605 Brøndby 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...