Glucosamin "Pharma Nord"

hårde kapsler 400 mg

Pharma Nord

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Glucosamin Pharma Nord 400 mg hårde kapsler  

Glucosamin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Glucosamin Pharma Nord uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Glucosamin Pharma Nord. Tag altid Glucosamin Pharma Nord nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 30 dage.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glucosamin Pharma Nord
 3. Sådan skal du tage Glucosamin Pharma Nord
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Glucosamin Pharma Nord tilhører gruppen af lægemidler som kaldes ikke-steroide betændelses- og gigthæmmende lægemidler. 

Glucosamin Pharma Nord lindrer symptomer ved mild til moderat slidgigt i knæet. 

 

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Glucosamin Pharma Nord for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glucosamin Pharma Nord

Tag ikke Glucosamin Pharma Nord

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for glucosamin eller et af de øvrige indholdsstoffer
 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for skaldyr, da det aktive stof udvindes fra skaldyr.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at tage Glucosamin Pharma Nord
Inden du starter behandling med Glucosamin Pharma Nord, bør du kontakte din læge for at udelukke tilstedeværelsen af ledsygdomme, der kræver anden behandling. 


Denne medicin indeholder 2,2 mmol (87 mg) kalium pr. kapsel. Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 


Tal også med lægen: 

 • hvis du er bekendt med at have et forhøjet kolesteroltal. Der er i få tilfælde observeret forhøjet indhold af kolesterol i blodet hos patienter i behandling med glucosamin. Det anbefales at få målt kolesterol indholdet i blodet i starten af og under behandlingen med glucosamin.
 • hvis du har diabetes mellitus (sukkersyge). Det kan være nødvendigt at måle dit blodsukker hyppigere i starten af behandlingen med Glucosamin Pharma Nord.
 • hvis du lider af astma. Du skal være opmærksom på, at dine astmasymptomer kan forværres i starten af behandlingen.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nyligt. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.  

Forsigtighed skal udvises, hvis du tager Glucosamin Pharma Nord sammen med andre lægemidler.  

Dette gælder især: 

 • blodfortyndende lægemidler (warfarin)
 • antibiotika af typen tetracykliner

Brug af Glucosamin Pharma Nord sammen med mad og drikke

Glucosamin Pharma Nord kan tages sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet  

Glucosamin Pharma Nord må ikke anvendes under graviditet. 

 

Amning 

Glucosamin Pharma Nord bør ikke anvendes i ammeperioden. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ukendt om Glucosamin Pharma Nord påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis du oplever omtågethed, døsighed, svimmelhed, kvalme eller opkastning, efter at du er begyndt at tage Glucosamin Pharma Nord, bør du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Glucosamin Pharma Nord

Voksne og ældre 

Den sædvanlige dosis er 1 kapsel 3 gange dagligt (svarende til 1200 mg glucosamin). Alternativt kan du tage alle 3 kapsler på én gang. Kapslen/kapslerne bør tages med et helt glas vand. 

 

Glucosamin Pharma Nord kan ikke anvendes til behandling af akutte smerter. Lindring af symptomer (især smertelindring) ses sædvanligvis først efter flere ugers behandling og i nogle tilfælde endnu længere tid. 

 

Hvis du ikke har fået det bedre efter 2-3 måneders behandling, skal du tale med din læge eller apoteket om fortsat behandling med Glucosamin Pharma Nord. 

Til oral brug. 

 

Børn:  

Må kun anvendes til børn og unge under 18 år efter lægens anvisning. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion  

Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Glucosamin Pharma Nord hårde kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Glucosamin Pharma Nord end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

Hvis du har glemt at tage Glucosamin Pharma Nord

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Glucosamin Pharma Nord kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger  

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Hovedpine
 • Træthed
 • Kvalme
 • Mavesmerter
 • Fordøjelsesbesvær
 • Diarré
 • Forstoppelse

 

Ikke almindelige bivirkninger  

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Udslæt
 • Hudkløe
 • Hudrødme

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Glucosamin Pharma Nord skal opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25°C.
 • Hold dåsen forsvarligt lukket.
 • Brug ikke Glucosamin Pharma Nord efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glucosamin Pharma Nord indeholder:

 • Aktivt indholdsstof: Glucosamin.

1 tablet indeholder 676 mg glucosamin hemisulfat-kaliumklorid kompleks (1:1) svarende til 509 mg glucosamin hemisulfat svarende til 400 mg glucosamin. 

 • Øvrige indholdsstoffer:

Magnesiumstearat 

Kapsel: Gelatine 

Farvestof: Titandioxid (E 171). 

Glucosamin Pharma Nords udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Glucosamin Pharma Nord er en hvid, hård gelatinekapsel med hvidt krystalliseret pulver. 

 

Pakningsstørrelser  

60, 90, 270 og 1000 kapsler 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Pharma Nord ApS  

Tinglykke 4-6 

6500 Vojens  

Danmark 

Tlf. 75 85 74 00 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2015.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...