Linezolid "Teva"

filmovertrukne tabletter 600 mg

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: information til brugeren

Linezolid Teva 600 mg filmovertrukne tabletter  

linezolid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Linezolid Teva
 3. Sådan skal du tage Linezolid Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Linezolid Teva er et antibiotikum, tilhørende oxazolidinon-gruppen, der bruges til at stoppe væksten af visse bakterier, som giver infektioner. Det anvendes til behandling af lungebetændelse og nogle infektioner i huden og under huden. Din læge har vurderet, at din infektion kan behandles med Linezolid Teva. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Linezolid Teva

Tag ikke Linezolid Teva:

 • hvis du er allergisk over for linezolid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Linezolid Teva (angivet i punkt 6).
 • hvis du inden for de seneste 2 uger har taget medicin af typen monoaminoxidase-hæmmere (MAO-hæmmere f.eks. phenelzin, isocarboxazid, selegilin, moclobemid). Disse kan anvendes til behandling af depression eller Parkinsons sygdom.
 • hvis du ammer, fordi linezolid udskilles i modermælken og kan påvirke barnet.

Advarsel og forsigtighedsregler

Tal med din læge eller apotekspersonalet før du tager Linezolid Teva 


Måske er Linezolid Teva ikke den rigtige behandling for dig, hvis du kan svare ja til et eller flere af følgende spørgsmål. I så fald skal du fortælle det til lægen, som vil undersøge dig og måle dit blodtryk før og under behandlingen. Det kan også være, lægen beslutter, at du skal have en anden behandling.  

Spørg lægen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt nogen af følgende spørgsmål gælder for dig. 

 

 • Har du for højt blodtryk, selvom du tager medicin for dette?
 • Har du fået at vide, at du har en overaktiv skjoldbruskkirtel?
 • Har du en godartet knude i binyrerne (fæokromocytom) eller carcinoid syndrom (på grund af knuder i hormonsystemet med symptomer som f.eks. diarré, rødme af huden, hvæsende vejrtrækning)?
 • Lider du af mani, skizofreni, forvirring eller andre psykiske problemer?

Vær særlig forsigtig med Linezolid Teva

Fortæl lægen, før du tager Linezolid Teva, hvis du:  

 • let får blå mærker eller blødninger
 • har blodmangel (lavt antal røde blodceller)
 • let får infektioner eller betændelse
 • har haft krampeanfald
 • har problemer med leveren eller nyrerne, især hvis du får dialyse
 • har diarré

 

Fortæl det straks til lægen, hvis du under behandlingen får: 

 • problemer med synet f.eks. sløret syn, ændringer i farvesynet, problemer med at se detaljer, eller hvis dit synsfelt bliver mindre.
 • nedsat følelse i dine arme eller ben eller en snurrende eller prikkende fornemmelse i dine arme eller ben.
 • du kan få diarré, mens du tager eller efter du har taget antibiotika, herunder Linezolid Teva. Hvis diarréen bliver kraftig eller er vedvarende, eller du får blodig diarré eller slim i afføringen, skal du straks stoppe med at tage Linezolid Teva og kontakte lægen. Du må ikke tage medicin mod diarré.
 • tilbagevendende kvalme eller opkastning, mavesmerter eller hurtig vejrtrækning.

Brug af anden medicin sammen med Linezolid Teva

Linezolid Teva kan måske reagere sammen med anden medicin og give bivirkninger som f.eks. påvirkning af blodtrykket, temperaturreguleringen eller pulsen. 


Fortæl din læge eller apotekspersonalet hvis du tager eller fornyligt har taget anden medicin. 

 

Fortæl altid lægen, hvis du bruger eller har brugt følgende medicin inden for de sidste 2 uger.  

Du må ikke bruge de nævnte typer medicin samtidig med Linezolid Teva. (se også pkt. 2. ”Det skal du vide, før du begynder at tage Linezolid Teva”).  

 • Medicin mod depression eller Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere f.eks. phenelzin, isocarboxazid, selegilin, moclobemid).

 

Fortæl det også til lægen, hvis du bruger noget af nedenstående medicin. Måske er Linezolid Teva stadig den rigtige behandling for dig, men lægen vil undersøge dig og måle blodtrykket før og under behandlingen. Det er også muligt, at du skal have en anden behandling end Linezolid Teva. 

 • Medicin mod forkølelse eller, tilstoppet næse og influenza, som indeholder pseudoefedrin eller fenylpropanolamin.
 • Medicin mod astma, f.eks. salbutamol, terbutalin eller feneterol.
 • Visse typer medicin mod depression (SSRI, selektive serotonin-genoptagshæmmere), f.eks. amitriptylin, citalopram, clomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin.
 • Medicin mod migræne f.eks. sumatriptan og zolmitriptan.
 • Medicin mod pludselige alvorlige, allergiske reaktioner, f.eks. adrenalin (epinefrin).
 • Medicin, som får blodtrykket til at stige f.eks. noradrenalin, dopamin og dobutamin.
 • Medicin mod moderate til stærke smerter, f.eks. pethidin.
 • Beroligende medicin mod angst, f.eks. buspiron.
 • Blodfortyndende medicin f.eks. warfarin.
 • Antibiotika kaldet rifampicin.

Brug af Linezolid Teva sammen med mad, drikke og alkohol

 • Du kan tage Linezolid Teva før, under eller efter et måltid.
 • Du bør kun indtage små mængder gammel/moden ost, gærekstrakter og gærede sojabønneprodukter, såsom sojasauce, og du bør undgå alkohol, især øl og vin. Det skyldes, at Linezolid Teva sammen med tyramin, som findes i denne type madvarer, kan få dit blodtryk til at stige.
 • Kontakt straks lægen eller apotekspersonalet, hvis du får dunkende hovedpine efter at have spist og drukket.

Graviditet, amning og fertilitet

Det vides ikke, hvordan Linezolid Teva påvirker graviditeten. Derfor vil du normalt ikke blive behandlet med Linezolid Teva, hvis du er gravid, medmindre lægen anbefaler det. 

 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Du må ikke amme, mens du får Linezolid Teva. Det skyldes, at Linezolid Teva udskilles i modermælken og kan påvirke barnet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Linezolid Teva kan gøre dig svimmel eller give synsforstyrrelser. Hvis det sker, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. Husk, at din evne til at betjene maskiner eller køre bil kan være påvirket, hvis du føler dig utilpas. 

Linezolid Teva indeholder lactose

Kontakt lægen, inden du tager Linezolid Teva, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler vise sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Linezolid Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i indlægssedlen eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Voksne  

Den anbefalede dosis er 1 filmovertrukken tablet (600 mg linezolid) 2 gange dagligt (hver 12. time).  

Den filmovertrukne tablet skal synkes med et glas vand. 

Tabletten har en delekærv.  

Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel. 

 

Hvis du går i dialyse, bør du tage Linezolid Teva efter dialysen. 

 

Kuren varer normalt 10-14 dage, men kan i nogle tilfælde vare op til 28 dage. Risiko og virkning ved behandling i mere end 28 dage kendes ikke. Lægen bestemmer, hvor længe du skal behandles. 

 

Under behandlingen med Linezolid Teva vil lægen jævnligt tage blodprøver for at kontrollere blodtallene. 

Hvis behandlingen strækker sig over mere end 28 dage, skal lægen kontrollere dit syn. 

 

Brug til børn og unge  

Linezolid Teva anvendes normalt ikke til behandling af børn og unge (under 18 år). 

Hvis du har taget for meget Linezolid Teva

Kontakt straks lægen eller nærmeste skadestue, hvis du har taget mere af Linezolid Teva, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

Hvis du har glemt at tage Linezolid Teva

 • Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du tage den straks, du kommer i tanke om den. Tag næste tablet 12 timer efter denne og fortsæt med at tage tabletterne hver 12. time.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Linezolid Teva

Det er vigtigt, at du fortsætter behandlingen, medmindre lægen beder dig stoppe. Fortæl det straks til lægen eller apotekspersonalet, hvis symptomerne kommer igen efter endt behandling. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Fortæl det straks til lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis du oplever nogen af disse bivirkninger.  

De alvorlige bivirkninger (hyppighed i parentes) for Linezolid Teva, er:

 • Alvorlige hudreaktioner (ikke kendt), hævelser, særligt i ansigtet eller på halsen (ikke kendt), hvæsende og/eller besværet vejrtrækning (ikke kendt). Det kan være en allergisk reaktion, som kan medføre, at behandlingen med Linezolid Teva skal stoppes. Hudreaktioner, såsom rød, øm og skallende hud (dermatitis) (ikke almindelig), udslæt (almindelig), kløe (almindelig).
 • Problemer med synet f.eks. sløret syn (ikke almindelig), ændringer i farvesynet (ikke kendt), problemer med at se detaljer (ikke kendt) eller, hvis dit synsfelt bliver mindre (sjælden).
 • Kraftig diarré, især blodig diarré eller slim i afføringen (antibiotika-relateret colitis herunder pseudomembranøs colitis). Det kan i sjældne tilfælde give livstruende komplikationer (sjælden).
 • Tilbagevendende kvalme eller opkastning, mavesmerter eller hurtig vejrtrækning (ikke kendt).
 • Krampe eller krampeanfald (ikke almindelig) er set under behandling med Linezolid Teva. Fortæl det til lægen, hvis du også tager medicin mod depression (SSRI’er) og du oplever nervøsitet, forvirring, delirium, stivhed, rysten, besvær med at styre bevægelserne og krampe (se punkt 2) (ikke kendt).
 • Uforklarlig blødning eller blå mærker der kan være pga. ændringer i antallet af visse blodlegemer. Dette kan påvirke blodets størkning eller føre til blodmangel (almindelig).
 • Forandring i antallet af visse blodlegemer, der hjælper med at bekæmpe infektioner (almindelig). Tegn på infektion kan være: feber (almindelig), ondt i halsen (ikke almindelig), mundsår (ikke almindelig) og træthed (ikke almindelig).
 • Kramper (ikke almindelig).
 • Forbigående iltmangel i hjernen (midlertidig forstyrrelse i blodtilførslen til hjernen, som forårsager midlertidige symptomer såsom, synstab, kraftesløshed i arme og ben, utydelig tale og bevidsthedstab (ikke almindelig).
 • Ringen for ørene (tinnitus) (ikke almindelig).

 

Patienter, der er blevet behandlet med Linezolid Teva i mere end 28 dage, har oplevet symptomer som følelsesløshed, snurren eller sløret syn. Hvis du får problemer med synet, skal du straks kontakte lægen. 

Andre bivirkninger

Almindelig(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • Svampeinfektion, især i skeden eller munden (trøske).
 • Hovedpine.
 • Metalsmag i munden.
 • Diarré, kvalme eller opkastning.
 • Ændringer i blodprøver for nyre- og leverfunktion eller blodsukker.
 • Søvnbesvær.
 • For højt blodtryk.
 • Blodmangel (lavt antal røde blodceller).
 • Svimmelhed.
 • Lokaliseret eller generelle mavesmerter.
 • Forstoppelse.
 • Fordøjelsesbesvær.
 • Lokaliseret smerte.

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • Betændelse i skeden eller i skridtet (hos kvinder).
 • Prikkende og stikkende fornemmelse evt. følelsesløshed i huden.
 • Årebetændelse (kun ved intravenøs injektion).
 • Hævelser eller ømhed i munden eller misfarvet tunge.
 • Hyppigere vandladning.
 • Kuldegysninger.
 • Tørst.
 • Betændelse i bugspytkirtlen.
 • Øget svedtendens.
 • Ændring i indhold af proteiner, salte og enzymer i blodet, som tegn på påvirkning af leveren og nyrerne.
 • Lavt indhold af natrium i blodet (hyponatræmi).
 • Nyresvigt.
 • Nedsat antal blodplader.
 • Oppustet mave.
 • Smerte ved injektionsstedet.
 • Øget kreatinin.
 • Mavesmerter.
 • Ændringer i hjerterytmen (f.eks. hurtigere puls).

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • Overfladisk misfarvning af tænderne, som kan fjernes med en tandrensning hos tandlægen.

 

Følgende bivirkninger er også set (Ikke kendt: hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de eksisterende oplysninger):  

 • Hårtab (alopeci).
 • Nedsat antal blodlegemer.
 • Svaghedsfølelse og/eller følelsesforstyrrelser.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Linezolid Teva indeholder:

 • Aktivt stof: Linezolid. En filmovertrukket tablet indeholder 600 mg linezolid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, spraytørret lactosemonohydrat, majsstivelse crospovidon (E1202), hydroxypropylcellulose (E463), crosscarmellosenatrium (E468), magnesiumstearat (E572), hypromellose 2910 5cP (E464), macrogol 400 og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

 • Hvide, filmovertrukne modificerede kapselformede tabletter mærket med ”600” på den ene side. Den anden side har delekærv.
 • Tabletterne fås i blisterpakninger med 10, 10x1, 20, 20x1, 28, 30, 60, 90 og 100 filmovertrukne tabletter og en hospitalspakning med 50x1 filmovertrukne tabletter.

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.  

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem  

Holland 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg  

Fremstiller

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company) 

Debrecen, Pallagi út 13 

H-4042 

Ungarn 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien: Linezolid Teva 600mg filmomhulde tabletten/comprimés pelliculés/Filmtabletten  

Danmark: Linezolid Teva 

Finland: Linezolid Teva 600 mg tabletti, Kalvopäällysteinen  

Frankrig: Linézolide Teva 600 mg, comprimé pelliculé  

Holland: Linezolid Teva 600mg, filmomhulde tabletten  

Irland: Linezolid Teva 600 mg Filmcoated Tablets 

Island: Linezolid Teva 600 mg filmuhúðaðar töflur  

Italien: LINEZOLID TEVA 

Kroatien: Linezolid Pliva 600 mg filmom obložene tablete  

Luxembourg: Linezolid Teva 600 mg comprimés pelliculés  

Malta: Linezolid Teva 600 mg Filmcoated Tablets  

Norge: Linezolid Teva 

Portugal: Linezolida Teva 

Spanien: Linezolid Teva Pharma 600 mg comprimidos recubiertos con película EFG  

Storbritannien: Linezolid 600 mg Film-coated Tablets 

Sverige: Linezolid Teva 

Tyskland: Linezolid-ratiopharm 600 mg Filmtabletten  

Østrig: Linezolid ratiopharm 600 mg Filmtabletten 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 04. april 2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...