Proctosedyl®

rektalsalve

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Proctosedyl® rektalsalve 

Hydrocortison 5 mg/g / cinchocainhydrochlorid 5 mg/g / framycetinsulfat 10 mg/g / aesculin 10 mg/g 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Proctosedyl
 3. Sådan skal du bruge Proctosedyl
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Proctosedyl er et middel til lokal anvendelse i eller ved endetarmen. 

Proctosedyl indeholder flere virksomme stoffer med bl.a. kløestillende, smertestillende og bakteriehæmmende virkning. 

Proctosedyl anvendes til behandling af hæmorroider, kløe i og omkring endetarmsåbningen samt ved sår og rifter i endetarmsslimhinden. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Proctosedyl

Lægen kan have forskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Proctosedyl hvis du

 • er allergisk over for hydrocortison, cinchocainhydrochlorid, framycetinsulfat, aesculin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • tidligere har reageret allergisk over for neomycin og kanamycin.
 • har en lokal infektion forårsaget af svampe eller bakterier.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonlaet, før du bruger Proctosedyl. 

Ved udvortes brug af framycetin på skadet væv kan framycetin optages i kroppen (systemisk absorbtion). 


Ved systemisk brug af binyrebarkhormoner kan der forekomme synsforstyrrelser (sløret syn, grå stær, glaukom og CSCR) 

 

Svulst i binyremarven (fæokromocytom), der kan være dødelig, er blevet set efter brug af kortikosteroider.
Lægen vil vurdere, om du har risiko for svulst i binyremarven. 


Hydrocortison kan forårsage udtynding og beskadigelse af huden. 

 

Flere af indholdsstofferne står på dopinglisten og kan medføre diskvalifikation ved sportskonkurrencer. 

Børn og unge

Procotosedyl rektalsalve bør ikke bruges af børn under 15 år. 

Brug af anden medicin sammen med Proctosedyl

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Medicin mod hiv/aids (cobicistat eller andre lignende lægemidler) bør undgås. Tal med din læge, hvis du tager denne form for medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du
spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun bruge Proctosedyl efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Hydrocortison går over i modermælken og bør derfor ikke anvendes under amning. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Proctosedyl påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Proctosedyl indeholder lanolin

Proctosedyl rektalsalve indeholder lanolin, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Proctosedyl

Brug altid Proctosedyl nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Påføres 2-3 gange dagligt samt efter afføring. 

Bør kun anvendes i kortere periode eller med mellemrum for at minimere risikoen for lokale bivirkninger. Varighed af behandlingen bør ikke overstige 2 uger. 

 

Brug til børn og unge 

Proctosedyl bør ikke anvendes til børn under 15 år. 

Brugsanvisning

Før du begynder, bør du vaske dine hænder grundigt. Åbning af tuben: 

Låget skrues af tuben. 

Låget vendes om og trykkes på igen, så folie membranen brydes. 

Låget løftes af og tuben er åbnet. 

Proctosedyl rektalsalve påsmøres i små mængder enten med en finger eller anvendes i endetarmen ved at skrue rektalspidsen på tuben. Rektalspidsen indføres i sin fulde længde gennem endetarmsåbningen og herefter klemmes der let på tubens nederste del, mens rektalspidsen trækkes ud igen. Efter brug rengøres rektalspidsen og hænderne vaskes grundigt. 

Hvis du har brugt for meget Proctosedyl rektalsalve

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Proctosedyl rektalsalve end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering: Føleforstyrrelser ved endetarmsåbningen, svimmelhed, tinnitus, uklarhed, synsforstyrrelser, rystelser, forvirring, kramper, koma, nedsat vejrtrækning, lavt blodtryk, langsom puls, hjertestop. 

Hvis du har glemt at bruge Proctosedyl

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Proctosedyl

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Tynd endetarmsslimhinde, hvor en brændende fornemmelse forekommer (ved langtidsbehandling mere end 4 uger).

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Kontakteksem.
 • Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.
 • Allergiske reaktioner.

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Svaghed, mangel på energi og udholdenhed, reduceret muskelstyrke (ved administration på et stort område, især på beskadiget hud i længere tid)
 • Hævelse i øjet, som kan være forårsaget af væskeophobning (korioretinopati)
 • Sløret syn
 • Nældefeber, udslæt.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S. 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Proctosedyl utilgængeligt for børn.  

Opbevar ikke Proctosedyl ved temperaturer over 25 °C. 

Brug ikke Proctosedyl efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Proctosedyl indeholder:

Aktive stoffer:  

Hydrocortison 5 mg/g, 

Cinchocainhydrochlorid 5 mg/g,  

Framycetinsulfat 10 mg/g og  

Aesculin 10 mg/g. 

Øvrige indholdsstoffer: Vandfrit lanolin, hvid vaselin, paraffinolie. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Proctosedyl rektalsalve er en gullig/hvid gennemsigtig og fedtet salve, som er i en aluminiumstube med rektalspids af plast. 

 

Pakningsstørrelse 

Proctosedyl fås i en pakningsstørrelse á 30 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V. 

 

Proctosedyl® er et registreret varemærke, der tilhører Aventis Pharma S.A. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...