Xifaxan

filmovertrukne tabletter 200 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Xifaxan® 200 mg filmovertrukne tabletter  

rifaximin 

 

Xifaxan® er et registreret varemærke, der tilhører Norgine group of companies. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Xifaxan til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninge, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Xifaxan
 3. Sådan skal du tage Xifaxan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

1. Virkning og anvendelse

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. 

 

Virkning 

Denne medicin er et rifamycin-antibiotikum (et stof der dræber bakterier). Det virker udelukkende i tarmen og absorberes kun i ringe grad i blodet (eller i kroppen). 

 

Anvendelse 

Xifaxan bruges til behandling af rejsediarré hos voksne, når diarréen er uden komplikationer, som f.eks. kan være feber eller blod i afføringen. Rejsediarré er karakteriseret ved hyppige, daglige, flydende afføringer, ledsaget af kvalme, mavekramper, opkastning og/eller feber. 

Rejsediarré forårsages hyppigst af fødevarer eller drikkevarer, der er forurenet med bakterier, og kommer normalt under eller umiddelbart efter, at du har rejst i tropiske og subtropiske områder eller Middelhavsområderne. Hvis du trods behandling med Xifaxan alligevel får feber eller blod i afføringen, kan det tyde på en infektion, som Xifaxan ikke virker imod. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Xifaxan

Lægen kan have forskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Xifaxan:

 • hvis du er allergisk over for rifaximin, rifamycinlignende stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xifaxan (angivet i punkt 6),
 • hvis du har tilstoppet tarm eller har mistanke om, at du har tilstoppet tarm.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Xifaxan: 

 • hvis du har feber eller blod i afføringen,
 • hvis du har nedsat nyrefunktion, kronisk tarmbetændelse (Crohns sygdom) eller betændelse i tyktarmen med sår på og blødninger fra slimhinden (ulcerøs kolitis).

Under behandling med Xifaxan kan urinen få en rødlig farve. Dette skyldes, at det aktive stof er rødt. Misfarvningen vil forsvinde, når behandlingen ophører. 

Børn og unge

Du bør ikke bruge Xifaxan til børn under 12 år. Spørg lægen til råds. 

Brug af anden medicin sammen med Xifaxan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Fortæl det til lægen hvis du tager cyclosporin (medicin som hæmmer immunforsvaret), warfarin (medicin som forebygger blodpropper) eller p-piller. 


Indtagelse af aktivt kul vil normalt nedsætte virkningen af andre orale præparater. Xifaxan skal derfor tages mindst 2 timer efter indtagelse af aktivt kul. 

Brug af Xifaxan sammen med mad og drikke

Xifaxan skal tages med et glas vand.
Du kan tage Xifaxan med eller uden mad. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Xifaxan. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Xifaxan efter aftale med lægen. 


Amning
Du må ikke tage Xifaxan, hvis du ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xifaxan påvirker normalt ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner, men kan forårsage svimmelhed eller døsighed hos nogle patienter. Hvis du føler dig svimmel eller døsig, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Xifaxan

Tag altid Xifaxan nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonaletsanvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

1 tablet (200 mg) hver 8. time (600 mg/dag). Medmindre din læge har foreskrevet andet, må behandlingens varighed ikke overskride 3 dage. Hvis dine symptomer fortsætter i mere end 3 dage bedes du kontakte din læge. 

 

Børn 

Du bør ikke bruge Xifaxan til børn under 12 år. Spørg lægen til råds. 

 

Ældre patienter 

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter 

 

Nedsat leverfunktion 

Det er ikke nødvendigt at justere dosis ved nedsat leverfunktion. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at justere dosis ved nedsat nyrefunktion. Spørg lægen til råds. 

Hvis du har taget for mange Xifaxan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Xifaxan, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Xifaxan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. 

Hvis du holder op med at tage Xifaxan

Hvis du ikke gennemfører den anbefalede behandling i 3 dage kan dine symptomer blive forværret. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De fleste af de anførte bivirkninger er også karakteristiske tegn på rejsediarré og kan derfor skyldes sygdommen, der behandles. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Svimmelhed.
 • Hovedpine.
 • Mavesmerter.
 • Forstoppelse, træg mave (obstipation).
 • Afføringstrang.
 • Diarré.
 • Tarmluft (flatulens).
 • Udspilet mave.
 • Kvalme.
 • Opkastning.
 • Følelse af ufuldstændig afføring (rektal tenesmus).
 • Feber.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Svampeinfektion (candidiasis).
 • Herpes (herpes simplex).
 • Snue, forkølelse (nasopharyngitis).
 • Halsbetændelse (pharyngitis).
 • Infektion i øvre luftveje.
 • Øget antal lymfocytter i blodet (lymfocytose).
 • Øget antal monocytter i blodet (monocytose).
 • Reduceret antal neutrofile leukocytter i blodet (neutropeni).
 • Appetitløshed.
 • Dehydrering.
 • Unormale drømme.
 • Nedtrykthed.
 • Søvnløshed.
 • Nervøsitet.
 • Nedsat følsomhed over for berøring (hypæstesi).
 • Migræne.
 • Tab af følelse, brændende og snurrende fornemmelse i en del af kroppen (paræstesi).
 • Sinus hovedpine.
 • Sygelig søvnighed (somnolens).
 • Dobbeltsyn.
 • Ørepine.
 • Svimmelhed (forårsaget af ubalance i det indre øre).
 • Hjertebanken.
 • Forhøjet blodtryk.
 • Hedeture.
 • Hoste.
 • Tør hals.
 • Besværet åndedræt (dyspnø).
 • Stoppet næse.
 • Smerter i den bagerste del af ganen og i svælget.
 • Næseflåd (rhinorré).
 • Smerter i mellemgulvet.
 • Tørre læber.
 • Smerter og ubehag i den øvre del af maven (dyspepsi).
 • Forstyrrelser i mave-/tarmbevægelsen.
 • Hård afføring.
 • Blodig afføring (hæmatokeksi).
 • Slim i afføringen.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Øget aspartataminotransferase.
 • Udslæt.
 • Solskoldning.
 • Rygsmerter.
 • Muskelkramper.
 • Muskelsvaghed.
 • Muskelsmerter.
 • Nakkesmerter.
 • Blod i urinen.
 • Sukker i urinen.
 • Hyppig vandladning.
 • Unormalt rigelig urinudskillelse.
 • Overproduktion af æggehvidestoffer i urinen.
 • For hyppig menstruation.
 • Kraftesløshed - tilstand med fysisk og psykisk træthed.
 • Kulderystelser.
 • Koldsved.
 • Øget eller abnorm svedafsondring (hyperhidrose).
 • Influenzalignende sygdom.
 • Væskeophobning i f.eks arme og ben (perifere ødemer).
 • Smerter og ubehag.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data): 

 • Betændelse i tyktarm og diarré på grund af clostridium infektion.
 • Nedsat antal blodplader (trombocytopeni).
 • Allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner).
 • Overfølsomhed (hypersensitivitet).
 • Nær-ved-besvimelse (præ-synkope).
 • Unormale leverfunktionstests.
 • Væskeansamlinger (ødemer) i ansigtet.
 • Pludselig hævelse af ansigtet især omkring øjne, læber og kinderne (angioødem).
 • Betændelse i huden (dermatitis).
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag (eksfoliativ dermatitis).
 • Eksem.
 • Hudrødme (erytem).
 • Kløe.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder (purpura).
 • Nældefeber.
 • Påvirkning af blodets evne til at størkne (INR-afvigelser).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Xifaxan utilgængeligt for børn. 

 • Opbevar ikke Xifaxan over 25 °C. 

 • Brug ikke Xifaxan efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xifaxanfilmovertrukne tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Rifaximin 200 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumstivelses- glycolat, glyceroldistearat, kolloid vandfri silica, talcum, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, titandioxid (E171), dinatrium- edetat, propylenglycol og rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser:

Xifaxan er lyserøde, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter. 

 

Xifaxan fås i pakningsstørrelsen 12 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...