UriVesc

hårde depotkapsler 60 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Urivesc® 60 mg hårde depotkapsler  

Trospiumchlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Urivesc
 3. Sådan skal du tage Urivesc
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Urivesc er et lægemiddel, der bruges til at få urinblærens muskler til at afslappes. Det bruges til behandling af symptomer i forbindelse med ufrivillig urinafgang (vædning) og/eller forøget vandladningsfrekvens og/eller trang til vandladning hos patienter med en overaktiv urinblære.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Urivesc

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Urivesc:

 1. hvis du er allergisk over for trospiumchlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Urivesc (angivet i afsnit 6)
 2. hvis du lider af en af de følgende sygdomme:
 • urinretention, dvs. blokade af urinvejene
 • øjensygdommen grøn stær med snæver kammervinkel
 • abnorm/højere hjertefrekvens end normalt
 • myasthenia gravis (en sygdom som forårsager muskeltræthed)
 • en alvorlig mavetarm-tilstand, såsom toksisk megakolon
 • problemer med nyrerne
 • alvorlige problemer med leveren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Urivesc. 

Vær ekstra forsigtig med at tage Urivesc:  

 • hvis du lider af en af de følgende sygdomme:
 • alle former for blokerende tilstande i mavetarmsystemet
 • et blokeret urinflow (f.eks. i tilfælde af godartet vækst af det mandlige prostatavæv)
 • neuropati, dvs. skader på nerver
 • et hiatus hernia i forbindelse med refluxøsofagitis. Dette er normalt forbundet med halsbrand, hvilket forværres ved sammenbøjning eller i liggende stilling
 • en overaktiv skjoldbruskkirtel
 • enhver form for hjertelidelse, såsom koronararteriesygdom eller kronisk hjerteinsufficiens
 • enhver form for leverproblemer.

Patienter med leversygdomme 

Du bør tale med din læge, hvis du har en leversygdom. Patienter med alvorlige leversygdomme bør ikke tage dette lægemiddel. 

Patienter med nyresygdomme  

Du bør tale med din læge, hvis du har en nyresygdom. Patienter med nyresygdomme bør ikke tage dette lægemiddel. 

Børn og unge under 18 år  

Urivesc må IKKE gives til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Urivesc

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Du skal specielt informere din læge, hvis du tager nogle af følgende lægemidler: 

 • visse antidepressiva f.eks. amitryptilin eller imipramin
 • nogle lægemidler til behandling af astma, som kan forøge hjertefrekvensen
 • andre lægemidler med antikolinerg virkning (f.eks. amantadin - bruges til at behandle Parkinsons sygdom)
 • metoclopramid - et lægemiddel mod kvalme og opkastning
 • lægemidler, der indeholder guar, colestipol eller colestyramin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Selv når det bruges efter anvisningerne, kan dette lægemiddel påvirke synet, således at evnen til at færdes i trafikken, betjene maskiner eller arbejde kan være svækket. Derfor bør du ikke føre motorkøretøjer, betjene maskiner eller udføre andre farlige aktiviteter, hvis du lider af sløret syn. 

Urivesc indeholder saccharose

Dette lægemiddel indeholder saccharose. Hvis du ved, at du er intolerant overfor visse sukkerarter, bør du kun tage Urivesc efter samråd med din læge. 

3. Sådan skal du tage Urivesc

Tag altid Urivesc nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Den sædvanlige dosis er én Urivesc depotkapsel om dagen, med mindre din læge har ordineret andet. 

 

Administrationsmetode  

Én depotkapsel sluges hel med et glas vand. Kapslen tages mindst en time før måltidet på tom mave. 

 

Administrationsvarighed  

Din læge vil bestemme behandlingens varighed. Behovet for fortsat behandling bør kontrolleres med regelmæssige intervaller på 3-6 måneder. 

Hvis du har taget for mange Urivesc

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Urivesc, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Urivesc

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt med at tage lægemidlet som beskrevet i doseringsvejledningen. 

Hvis du holder op med at tage Urivesc

Dine symptomer kan vende tilbage hvis du holder op med at tage Urivesc før din læges anbefaling. Derfor bør du tage Urivesc så længe som din læge har ordineret det. Kontakt venligst din læge, hvis du ønsker at stoppe behandlingen. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

De følgende “meget sjældne” bivirkninger er vigtige og vil kræve øjeblikkelig reaktion hvis du oplever dem. Du bør stoppe med at tage Urivesc og straks søge læge hvis de følgende symptomer opstår: 

 • hævelse af hoved, tunge og luftrør, hvilket kan forårsage alvorligt vejrtrækningsbesvær
 • en pludselig overfølsomhedsreaktion med stakåndethed, udslæt, hiven efter vejret og fald af blodtryk.

 

Meget almindelige bivirkninger (påvirker mere end 1 ud af 10 personer):  

 • mundtørhed.

Almindelige bivirkninger (påvirker 1 til 10 ud af 100 personer):  

 • forstoppelse, forværring af forstoppelse, kvalme, mavesmerter, udspilet mave
 • tørre øjne, tørhed i næsen
 • sure opstød/halsbrand.

Ikke almindelige bivirkninger (påvirker 1 til 10 ud af 1.000 personer):  

 • luftafgang fra tarmen (flatulens).

Sjældne bivirkninger (påvirker 1 til 10 ud af 10.000 personer):  

 • besvær med at tømme blæren, urinretention
 • hurtig puls
 • synsforstyrrelser, besvær med at se ting tæt på
 • udslæt
 • kraftløshed og svaghedsfølelse.

Meget sjældne bivirkninger (påvirker mindre end 1 ud af 10.000 personer):  

 • urinvejsinfektion
 • hovedpine.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):  

 • se ting som ikke er virkelige (hallucinationer)
 • forvirring
 • rastløs uro.

 

De følgende bivirkninger er også blevet rapporteret for trospium (trospium er det aktive stof i Urivesc; det vides ikke om disse bivirkninger også vil forekomme med de kapsler, som du har fået ordineret): 

Vejrtrækningsbesvær, diarré, brystsmerter, let til moderat forhøjelse af visse leverparametre (serum transaminaser), hurtigt uregelmæssigt hjerteslag, led- eller muskelsmerter, svimmelhed, udslæt (nældefeber) og hævelser, blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnson’s Syndrom) og kraftig afskalning og afstødning af hud (Toksisk Epidermal Nekrolyse). 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

Tag ikke Urivesc efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Urivesc indeholder:

 • Aktivt stof: Trospiumchlorid. Hver depotkapsel indeholder 60 mg trospiumchlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold: 

Saccharose, majsstivelse, methylakrylatmethylmetakrylat-metakrylsyre-kopolymer, ammoniumhydroxid, triglycerider, middelkædelængde, oliesyre, ethylcellulose, titandioxid (E 171), hypromellose, makrogol 400, polysorbat 80, triethylcitrat, talcum, natriumlaurilsulfat. 

Kapselskal: 

Gelatine, titandioxid (E 171), jernoxid gul (E 172), jernoxid rød (E 172), trykfarve (shellacglasur, jernoxid sort (E 172), propylenglycol). 

Udseende og pakningsstørrelser Udseende

Urivesc 60 mg hårde depotkapsler består af en hvid og orangefarvet del påtrykt SAN 60 og indeholdende hvide til offwhite pellets. 

Pakningsstørrelser  

Urivesc 60 mg fås i pakninger indeholdende 30 depotkapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Urivesc® er et registreret varemærke, der tilhører MADAUS GmbH.  

 

Urivesc® svarer til Spasmo-lyt® Depot. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...