Betnovate

creme 1 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Betnovate® 1 mg/g creme 

Betamethasonvalerat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor vær med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Betnovate
 3. Sådan skal du bruge Betnovate
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Betnovate indeholder et stærkt virkende steroid (binyrebarkhormon), der dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Betnovate anvendes til behandling af udslæt, eksemer, reaktioner på insektbid, varmeknopper og psoriasis. Betnovate creme anvendes især ved væskende hudforandringer. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Betnovate

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Betnovate

 • hvis du er allergisk over for betamethasonvalerat, andre steroider eller et af de øvrige indholdsstoffer i Betnovate (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, medmindre betændelsen bliver behandlet samtidig.
 • ved betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).
 • ved akne (bumser).
 • ved betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • ved virusinfektioner som f.eks. herpes og skoldkopper.
 • til børn under et år med hudlidelser, f.eks. eksem eller bleeksem.
 • mod kløe uden inflammation.
 • mod kløe i endetarm eller skede.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Betnovate. Vær opmærksom på følgende: 

 • Bør ikke anvendes til langvarig behandling, især hos børn og spædbørn.
 • Hvis der forekommer irritation eller anden hudreaktion skal behandlingen straks afbrydes.
 • Hvis der er infektion bør der samtidig bruges svampe- eller bakteriedræbende middel. Hvis der ikke ses bedring bør behandling med Betnovate afbrydes indtil infektionen er under kontrol.
 • Tætsluttende forbinding eller plaster skal undgås ved eksem med infektion.
 • Absorptionen vil være øget ved langvarig brug, ved behandling af store hudområder eller hvis der anvendes forbinding.
 • Behandling af sarte hudområder som ansigt, hovedbund, armhuler, lyske, ved endetarmsåbningen og på kønsdelene, skal ske med forsigtighed og kun i kort tid. Undgå at få Betnovate i øjnene.
 • Betnovate bør ikke anvendes i øjenomgivelserne eller på øjenlåg. Vær derfor særlig forsigtig ved anvendelse af Betnovate i ansigtet.
 • Behandlingen bør ophøre når hudsygdommen er under kontrol. Pludselig afbrydelse efter længere tids brug kan give rødme, svie og brænden i huden eller forværre psoriasis. Det forhindres ved langsom aftrapning af behandlingen. Tal med lægen.
 • Betnovate kan sløre, aktivere, ændre og forværre en hudreaktion og dermed forsinke ophelingen.
 • Hudens barrierefunktion bliver nedsat pga. Betnovate behandling og det kan give risiko for at udvikle psoriasis med pusfyldte knopper samt forgiftning.
 • Efter langvarig brug kan der oftere komme hudforandringer i ansigtet, på kønsorganer samt indersiden af arme og ben end andre steder på kroppen.
 • Cushing’s sygdom (rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken), nedsat vækst, nedsat øgning af kropsvægt og forhøjet tryk i kraniet (hævelse af fontaneller, hovedpine og hævelse af synsnerven) er set hos børn i steroidbehandling.

Brug af anden medicin sammen med Betnovate

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Betnovate. Tal med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer må du kun bruge Betnovate efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Betnovate påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Betnovate indeholder cetostearylalkohol og chlorcresol

Betnovate indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) samt chlorcresol, som kan medføre allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Betnovate

Brug altid Betnovate nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Påsmøres i et tyndt lag på de angrebne hudområder 1 - 2 gange daglig i op til 4 uger efter aftale med lægen. 

 

Brug til børn og unge under 18 år 

Du må kun bruge Betnovate til børn og unge under 18 år efter aftale med en læge. Vask hænderne efter påsmøringen, med mindre det er hænderne, som behandles. 

 

Ældre 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Det kan være er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har brugt for meget Betnovate

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Betnovate, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. Overdosering er usandsynlig, men i tilfælde af langvarig overdreven brug ses symptomer på Cushing’s sygdom som viser sig ved bl.a. øget behåring hos kvinder, rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken, blålige striber i huden, øget pigmentering og nedsat kalium i blodet. 

Hvis du har glemt at bruge Betnovate

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Betnovate

Kontakt straks lægen, hvis dine symptomer bliver værre, efter behandlingen med Betnovate er stoppet. Betnovate bør aftrappes over en længere periode. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkninger forekommer især ved langvarig og overdreven brug, samt ved brug af lufttæt forbinding. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (Cushing’s sygdom). Kontakt lægen.
 • Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Brændende fornemmelse, svien, irritation, tør hud, kløe.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Sekundær infektion (senere opstået infektion).
 • Tynd hud, striber/strækmærker i huden, allergisk kontakteksem. Tal med lægen.
 • Betændelse i hårsækkene.
 • Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
 • Udslæt med små væskefyldte blærer pga. stærk sved eller feber.
 • Opblødt, evt. laset hud. Små punktformede eller større blødninger i huden pga. bristede blodkar.
 • Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
 • Sløret syn

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Lyse pletter på huden (mindre pigment). Brune pletter på huden (øget pigment).
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Overfølsomhed.
 • Langvarig brug af meget store doser kan føre til hæmning af binyrebarkfunktionen.
 • Forværring af hudsygdommen.
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Hårtab
 • Skørhed i håret således at de enkelte hår knækker.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Sløring og forværring af hudinfektioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S. 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Betnovate utilgængeligt for børn. Opbevar ikke Betnovate ved temperaturer over 25° C. 

Brug ikke Betnovate efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Betnovate indeholder:

Aktivt stof: 1 mg/g betamethason som betamethason valerat. 

Øvrige indholdsstoffer: Hvid blød paraffin, cetostearylalkohol, paraffinolie, cetomacrogol 1000, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, chlorcresol, phosphorsyre eller natriumhydroxid (surhedsregulerende) og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Cremen er hvid. 

 

Pakningsstørrelser 

Betnovate fås i en pakningsstørrelse á 100 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 Tømrervej 9 6710 Esbjerg V. 

 

Betnovate® er et registreret varemærke, der tilhører Glaxo Group Limited, Middlesex, England. 

 

Betnovate® svarer til Betnovat® creme. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...